Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Η «Αγροτική» Τρίτη καθιερώθηκε στην Αργολίδα.

Κάθε Τρίτη είναι ανοικτά τα γραφεία της Ένωσης Νέων Αγροτών Αργολίδας, στην Δήμαινα του Δήμου Επιδαύρου. Η πρόεδρος της ΕΝΑ Αργολίδας κα. Γεωργία Δρόσου-Παγίδα ενημερώνει όλους όσοι ενδιαφέρονται, ότι κάθε Τρίτη θα απασχολεί τους συγκεντρωμένους Νέους Αγρότες, και όχι μόνο, ένα διαφορετικό θέμα....
Την Τρίτη, 7 Φεβ 2012, στις 19.30, στο Κέντρο Νεότητας Δήμαινας, το θέμα θα είναι τα Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα και ειδικότερα οι ενισχύσεις για την Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία.
Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 περιλαμβάνεται μια σειρά από δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
Οι επαγγελματίες αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να ενταχθούν στα
αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία, μείωση νιτρορύπανσης κτλ.), αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη όπως:
· Οικονομική ενίσχυση ανά στρέμμα και ζώο που εντάσσεται στα προγράμματα
· Εξοικονόμηση εργασίας, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, καυσίμων, νερού κλπ
· Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και προστασία του περιβάλλοντος
· Επιπλέον μοριοδότηση στα επενδυτικά προγράμματα (Σχέδια βελτίωσης κλπ.)
· Προστασία της υγείας του γεωργού και του καταναλωτή
Η ΚΥΑ 079833/24-10-2011 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του μέτρου 2.1.4, περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους δράσεις:

Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας).
Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων (Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών (ή αλλιώς απονιτροποίηση/ μείωση της νιτρορύπανσης, Προστασία Υγροτοπικών Συστημάτων)

Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Διατήρηση απειλούμενων φυλών αγροτικών ζώων, Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής, Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου)

Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα (Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν.Θήρας). Η συζήτηση της Τρίτης, 7 Φεβ 2012, στις 19.30, στο Κέντρο Νεότητας της Δήμαινας Δήμου Επιδαύρου, στα γραφεία της Ένωσης Νέων Αγροτών Αργολίδας, θα εστιασθεί στις οικονομικές ενισχύσεις για την βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία. Πληροφορίες: κα Γ. Δρόσου-Παγίδα, 6976562330.

nemeapress.blogspot.com