Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Καθορισμός ανταλλάγματος ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων Πορτοχελίου -Ερμιόνης – Κοιλάδας για το έτος 2012

Για τις  συνεδριάσεις, τις  αποφάσεις, τις  αμοιβές κ.λ.π. μπορείτε να ενημερώνεστε στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/dltermionidas/
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό με αριθμό 2, της 17ης Ιανουαρίου 2012, δημόσιας συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην Ερμιόνη σήμερα την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/12-
01-2012 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου δέκα πέντε (15) μελών
ευρέθησαν δώδεκα (10) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Φλωρής Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος(Aιρετός εκπρόσωπος πλειοψηφίας )
2. Στρατόπουλος Κωνσταντίνος
(Λιμενάρχης Υ/Χ Πορτοχελίου)
3. Παπαστεργίου Ευάγγελος
(Αιρετός εκπρόσωπος πλειοψηφίας)
4. Μέξης Παναγιώτης (Αιρετός εκπρόσωπος μειοψηφίας)
5. Αγγελή Βασιλική
(Δημότισσα)
6. Αλεξάκη Καλλιόπη
(Δημότισσα)
7. Γανώσης Ιωσήφ
(Δημότης)
8. Παλυβού Μαρία
(Δημότισσα)
9.Τούσα – Κοκώνη Ευγενία
(Δημότισσα)
10. Χατζής Ευάγγελος
(Δημότης)

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Καμιζής Δημήτρης
Πρόεδρος (Δήμαρχος )
2.Σφυρής Δημήτριος
(Αιρετός εκπρόσωπος μειοψηφίας)
3.Λέκκας Ανδρέας
(Δημότης)
4. Κουτούβαλης Νικόλαος
(Δημότης)
5.Ανανιάδη Σοφία
(Δημότισσα)

Συνεδρίαση 2 η –Τρίτη 17-01-2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 05/2012
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας κα Πουλημένου Ανθούλα με τη βοήθεια


μαγνητοφωνικής συσκευής.
Η συνεδρίαση γίνεται δημόσια στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης..
Αριθμός Απόφασης
05 /2012
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός ανταλλάγματος ιδιαίτερου
δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών
λιμένων Πορτοχελίου -Ερμιόνης – Κοιλάδας για
το έτος 2012
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είπε τα εξής:
«Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3415.11/02/2000/28-7-2000 του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας / Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών θα πρέπει το Διοικητικό
Συμβούλιο να καθορίζει το αντάλλαγμα της χρήσης του χώρου χερσαίας ζώνης,
ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων το ύψος του
ανταλλάγματος της χρήσης ».
Προτείνω να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2011 το αντάλλαγμα ιδιαίτερου
δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου – Ερμιόνης –
Κοιλάδας για το έτος 2012 ως εξής:
ΕΡΜΙΟΝΗΤραπεζοκαθίσματα : 15,70 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίωςΠερίπτερα
– Υπαίθριος χώρος : 16,43 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
– Στεγασμένος χώρος :56,48 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ Τραπεζοκαθίσματα : 14,98 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως Περίπτερα
– Υπαίθριος χώρος 16,05 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
– Στεγασμένος χώρος : 51,36 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως

ΚΟΙΛΑΔΑ Τραπεζοκαθίσματα : 7,49 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως Περίπτερα
– Υπαίθριος χώρος 7,49 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
– Στεγασμένος χώρος 25,68 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
Πολιτιστικές εκδηλώσεις : 5,35 € την ημέρα
Για χρήση παραλίας: 6,87 € ανά τετραγωνικό μέτρο
Συνεδρίαση 2 η –Τρίτη 17-01-2012
2
ΑΔΑ: ΒΟΧ9ΟΛΘΛ-ΒΕΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 05/2012
Για κατασκευή καινούργιων ιχθυοκλωβών 140,00 € την ημέρα
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Παπαστεργίου Ευάγγελος ο οποίος ανέφερε ότι
πρέπει σιγά – σιγά οι τιμές να εξομοιωθούν σε όλα τα λιμάνια και συμφώνησε και
ο κ. Γανώσης Ιωσήφ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρουτις διατάξεις του Ν. 2738/1999 τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 τις διατάξεις του Ν. 3153/2003 το ύψος του ανταλλάγματος οικονομικού έτους 2011
και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Εγκρίνει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2011 το αντάλλαγμα ιδιαίτερου
δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου – Ερμιόνης –
Κοιλάδας για το έτος 2012 ήτοι:
ΕΡΜΙΟΝΗ Τραπεζοκαθίσματα : 15,70 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως Περίπτερα
– Υπαίθριος χώρος : 16,43 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
– Στεγασμένος χώρος :56,48 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ Τραπεζοκαθίσματα : 14,98 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως Περίπτερα
– Υπαίθριος χώρος 16,05 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
– Στεγασμένος χώρος : 51,36 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως

ΚΟΙΛΑΔΑ Τραπεζοκαθίσματα : 7,49 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως Περίπτερα
– Υπαίθριος χώρος 7,49 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
– Στεγασμένος χώρος 25,68 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως
Πολιτιστικές εκδηλώσεις : 5,35 € την ημέρα
Για χρήση παραλίας: 6,87 € ανά τετραγωνικό μέτρο
Για κατασκευή καινούργιων ιχθυοκλωβών 140,00 € την ημέρα
Συνεδρίαση 2 η –Τρίτη 17-01-2012
3
ΑΔΑ: ΒΟΧ9ΟΛΘΛ-ΒΕΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 05/2012
Μειοψηφούντων, του Λιμενάρχη κ. Στρατόπουλου Κωνσταντίνου, του κ.
Παπαστεργίου Ευάγγελου, του κ. Γανώση Ιωσήφ και της κα. Παλυβού Μαρίας οι
οποίοι δήλωσαν παρόν.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 05 / 2012 .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως
παρακάτω :
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Φλωρής Εμμανουήλ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αντιπρόεδρος Δ .Σ.
Εμμανουήλ Π. Φλωρής
Συνεδρίαση