Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Τάσος Λάμπρου η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τάσου Χειβιδόπουλου

Σας κοινοποιώ την απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τάσου Χειβιδόπουλου σχετικά με το αίτημά μου που είχα αποστείλει στις 19/11/2014 και ζητούσα ενημέρωση για το έργο "Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου". Από τα ενημερωτικά έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα σχετικά με τη φερεγγυότητα των τεχνικών εταιρειών που από τη μία πλευρά δίνουν μεγάλες εκπτώσεις (πάνω από 50%) και από την άλλη σαν ανάδοχοι καθυστερούν σοβαρά την εκτέλεση των έργων. Αυτό δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις που μπορούν να οδηγήσουν και στη ματαίωση του έργου.Αξίξει η Πολιτεία να δει συνολικά το θέμα της διαγωνιστικής διαδικασίας έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα έργα που εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα θα μπορούν άμεσα να εκτελούνται με αποτελεσματικότητα, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της μη υλοποίησής τους στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που επιβάλλει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Από τη δική μας πλευρά θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου σχετικά με την ενημέρωση για την πορεία του έργου.
ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


                                                               ΝΑΥΠΛΙΟ  3 – 12 - 2014

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                              Αριθμ. Πρωτ. : 1444
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ                                        
         ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                   
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                           Προς: Αναστάσιο Λάμπρου
                                                                        Επικεφαλής Προοδευτικής
Ταχ. Δ/νση    :  Π. οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου             Συμμαχίας Ερμιονίδας
Τ.Κ.              :  21100                                        
Τηλέφωνο     :  2752360213                               Κοιν: 1.Δημήτριο Σφυρή
Fax               : 2752360230                                         Δήμαρχο Ερμιονίδας
e-mail           : akaragiannis@argolida.gr                       2.Ιωάννη Πάλλη
Πληροφορίες  : Τάσος Καραγιάννης                               Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
                     
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το έργο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου»
ΣΧΕΤ: α) Το από 24-11-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας.
β) Η με αρ. πρωτ. 88078/4410/25-11-2014 Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο του Έργου ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αναφορικά με την επιστολή σας όπου ζητάτε ενημέρωση για την πορεία του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σας επισυνάπτω το από 24 – 11 - 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας, μέσα από το οποίο διαφαίνεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών από την ημέρα Ένταξης της Πράξης έως σήμερα.
Από την μελέτη του χρονοδιαγράμματος αυτού δεν προκύπτει καθυστέρηση ή αμέλεια από την πλευρά των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας. Η όποια καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί στην καθυστέρηση διορισμού εργατών από την αρχαιολογία.
Παράλληλα επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 88078/4410/25-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  προς τον ανάδοχο του έργου ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε όπου τον καλεί εντός 15 ημερών από την λήψη αυτής να εγκαταστήσει τους απαιτούμενους σωλήνες ύδρευσης και εντός 20 ημερών να προβεί στην έναρξη των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων.
Σε κάθε περίπτωση η Π.Ε. Αργολίδας διά των Υπηρεσιών της και εγώ προσωπικά αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου και δεσμευόμαστε ότι ως φορέας υλοποίησης θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που μας δίνει ο νόμος για την έγκαιρη υλοποίησή του. 
                                                                            
                                                                    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 
                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Π.  ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
 

                                                                 
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                              
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση      : Παρ. Οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας  : 21100
Τηλέφωνο       : 2752360451
Fax:                 : 2752360452
Πληροφορίες  : Πλασκασοβίτης Ιωάννης
Email    : iplaskasov@argolida.gr          


ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ


Ναύπλιο     25 - 11 - 2014 
Αριθ. πρωτ.: 88078/4410


ΠΡΟΣ:
ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ            ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»:
           ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
           Δ/νση :
Ορφέως 21, Ηλιούπολη   
           Τ.Κ:16346, ΑΘΗΝΑ
 (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
          Αντίκλητος: Άσπρος Γεώργιος
          Λ. Ασκληπιού 138, Ναύπλιο

Θέμα:   ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Π/Υ Μελέτης: 3.619.890,0 €,(με Φ.Π.Α.), Χρημ/ση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680014, ΜΙΣ434494, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα –  Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι’’


Έχοντας υπ’ όψιν:
     1/ τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύουν σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 61
2/ την από 12-05-2014 Σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7Λ1-5Χ4)
     3/ την με αρ. πρ.: 39863/2113/03-06-2014 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης  του έργου
     4/ τα συμβατικά τεύχη του έργου    
5/ το με αρ. πρ.: Φ6Β/7954/14-10-2014 έγγραφο της Δ’ ΕΠΚΑ 
6/ το με αρ. πρ.: 80551/4062/29-10-2014 έγγραφό μας
7/ το με αρ. πρ.: 47132/2502/02-07-2014 έγγραφό μας
                     8/  την από 07-11-2014 (αρ. πρ.: 83435/4207/10-11-2014) αίτησή σας
                     9/ το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ
    10/ το γεγονός ότι δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα οι εργασίες κατασκευής (εκσκαφές,    τοποθέτηση αγωγών κτλ.) του έργου     
  
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της παρούσης να βρίσκονται επί τόπου του έργου οι απαιτούμενοι σωλήνες ύδρευσης για την έναρξή του. 
Β) Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της παρούσης να προβείτε στην έναρξη των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων και τοποθέτησης των σωλήνων ύδρευσης στη θέση που έχει προσδιοριστεί από κοινού από την Υπηρεσία μας και του υπεύθυνου του έργου μηχανικού σας.   
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο για την έκπτωσή σας από την εργολαβία.

Ε.Δ.
1/ Χ.Α.
2/ Φ. 4.1.4/101 (Φ.Ε.)
3/ Πρ/νη Αρχή
4/ κα Κακαράντζα
                    
         Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
       ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        ΚΑΤΣΑΦΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
      ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ