Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Δημόσια διαβούλευση επιχειρησιακού σχεδίου για την ένταξη των Ρομά Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι εκτιμήσεις, οι διαπιστώσεις και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και καταγραφεί τα προηγούμενα έτη, σε σχέση με την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΡΟΜΑ στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού παραμένουν επίκαιρα.
Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για τους πληθυσμούς των Ρομά όπως αυτές καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κεφάλαιο Ανάπτυξης ERDF, επιχειρείται η παρέμβαση μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος στη βάση των προτεραιοτήτων που υιοθετούνται από τα Μέλη-Κράτη και τις περιφέρειες.
Με το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους ΡΟΜΑ επιδιώκεται, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού των Ρομά και η διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της ομάδας στόχος των ΡΟΜΑ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επιδιώξει να υλοποιήσει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλεγεί και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
Με βάση τα ανωτέρω, το όραμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνοψίζεται στην αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής
ανάπτυξης, με τη δημιουργία προϋποθέσεων υπέρβασης των εμποδίων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης τους.
Η διατύπωση της στρατηγικής γίνεται μέσω του καθορισμού αξόνων και μέτρων που αφορούν:
Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας)
Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά.

Στους αναφερόμενους άξονες σχεδίου αναλύονται κι εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών, της ισότητας των ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης. Οι παρεμβάσεις αυτές καθορίζονται στο προγραμματικό έγγραφο, με την συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., των Δήμων της περιοχής αναφοράς, και σχεδιάζονται για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΡΟΜΑ.
Για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου, έγινε διασταύρωση των στοιχείων των οικισμών, με επιτόπιες επισκέψεις στους οικισμούς από την ομάδα σύνταξης του, αλλά και σειρά συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Περιφέρεια Πελοποννήσου θέτει σε δημόσια διαβούλευση από 24/11/2014 έως & 05/12/2014, το σχέδιο «Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης για την ένταξη των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καλεί τους πολίτες, ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας, για την υποβολή προτάσεων.
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : nbedevis@mou.gr
Για διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε, στα τηλ. 2713601390 (Μπεντεβής Νίκος), 2713601346
(Σκούρας Αναστάσιος).

Εγγράφως στη διεύθυνση (με σφραγίδα ταχυδρομείου την 5/12/14):
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100, Τρίπολη, (Μπεντεβής Νίκος).

Μπορείτε να δείτε το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού και τους σχετικούς πίνακες δράσης των δήμων από τους παρακάτω συνδέσμους :
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_NOE 2014
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ Α
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ Β