Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης του ΙΓΜΕ για φράγματα και ταμιευτήρες νερού στην Ερμιονίδα


Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης του ΙΓΜΕ

για φράγματα και ταμιευτήρες νερού στην Ερμιονίδα

Το ΙΓΜΕ διενήργησε έρευνα στην Αργολίδα το 1998 και διατύπωσε μια πρόδρομη έκθεση με τίτλο  «Έκθεση υδρολογική – υδρογεωλογική και τεχνικογεωλογική αναγνώριση για την κατασκευή φραγμάτων στο Νομό Αργολίδας»
Όσον αφορά την επαρχία Ερμιονίδας στην προαναφερόμενη έρευνα το ΙΓΜΕ διαπίστωσε ότι σε ορισμένες θέσεις της επαρχίας μας είναι εφικτή γεωτεχνικά και υδρολογικά η παρέμβαση μέσω ταμιευτήρων νερού, η συγκράτηση εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων νερού από τις επιφανειακές απορροές ή η κατασκευή μικρών φραγμάτων ανάσχεσης για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων. Εξέτασε θέσεις που παρουσιάζουν μεγάλες λεκάνες απορροής και μικρές διατομές στην έξοδό τους. Τα εδάφη που εξετάστηκαν είναι από ημιδιαπερατά έως αδιαπέρατα εκτός από αυτά του υδρορρέματος του Καταφυκιού (Ερμιόνη), που είναι διαπερατά από το νερό.
Στη συνέχεια περιγράφω συνοπτικά τις περιοχές που εξέτασε το ΙΓΜΕ στην Ερμιονίδα καθώς και τις αντίστοιχες προτάσεις του για κατασκευή φραγμάτων και δημιουργία ταμιευτήρων νερού:

1.      Περιοχή Μετοχιού και Αγ. Βλάση στην Κοινότητα Θερμησίας.

Α. Κατασκευή φράγματος στον χείμαρρο Μυλόρεμα και κατασκευή ταμιευτήρα νερού.  Λόγω των καλών περιβαλλοντικών συνθηκών και του γεγονότος ότι η λεκάνη απορροής του Μυλορέματος δεν αρδεύεται ο ταμιευτήρας μπορεί να δώσει ακόμη και πόσιμο νερό.

Β. Κατασκευή φράγματος στον χείμαρρο Βαρελά και δημιουργία ταμιευτήρα νερού.  

2.      Περιοχή Ρορού στην Κοινότητα Ηλιοκάστρου. Κατασκευή φράγματος στον χείμαρρο Ρορού και δημιουργία ταμιευτήρα νερού. Λόγω των εκφορτήσεων των ροών των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων και των μερικώς αρδευόμενων εκτάσεων στην υδρολεκάνη του χειμάρρου η περιοχή προσφέρεται για ταμιευτήρες νερού μόνο για άρδευση.

3.      Περιοχή Βράχων Ρίνιζας στην Κοινότητα Διδύμων. Κατασκευή είτε λιμνοδεξαμενής είτε φράγματος για δημιουργία ταμιευτήρα νερού.

4.      Περιοχή Τζερτζελιάς στην Κοινότητα Διδύμων. Κατασκευή φράγματος και δημιουργία ταμιευτήρα νερού. Όμως υπάρχουν τρεις λεκάνες απορροής, της Πελεής, της Τραχειάς και των Ιρίων και χρειάζεται η συνεργασία τριών Δήμων (Ερμιονίδας, Επιδαύρου και Ναυπλίου) για την εν λόγω κατασκευή.

5.      Περιοχή Καταφυκιού στην Κοινότητα Ερμιόνης. Κατασκευή φράγματος στον χείμαρρο Καταφυκιού.  Εδώ προτείνεται η κατασκευή φράγματος για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων (καρστικός υδροφορέας).

Για να ενταχθεί ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα έργα σε πρόγραμμα χρηματοδότησης θα πρέπει να προηγηθεί τοπογραφική αποτύπωση του έργου, να γίνουν μελέτες (υδρολογική, γεωλογική, περιβαλλοντική κλπ) και να εξασφαλιστούν οι άδειες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Για να μετρηθεί ο όγκος του διερχόμενου νερού από τους χειμάρρους ο καθηγητής Γιώργος Μπροδήμας έχει προτείνει μία επιστημονική και αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης.

Έχοντας ο Δήμος τα παραπάνω προαπαιτούμενα μπορεί να προχωρήσει και να πετύχει την ένταξη κάποιου έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και στη συνέχεια την υλοποίησή του.   

Ερμιόνη 11/1/2018

Γιάννης Δημαράκης

Ανεξ. Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Ερμιονίδας