Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 4ης/2020  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 2ο  : «Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 4/2025 Απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα “Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων” και τροποποιήσεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2020

Στην Ερμιόνη σήμερα την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30’, το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5872/15-7-2020  πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης κ. Γανώση Ιωσήφ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο 13ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων ήταν παρόντες επτά (7):

Περισσότερα: www.ermion.gr