Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση:  ΕΡΜΙΟΝΗ

Τ.Κ.:  21051

Τηλ: 2754360219 – 2754360221

E-mail:   proedroske@gmail.com

 

 

 

 

 

ΕΡΜΙΟΝΗ  12/11/2020

Αρ. πρωτ.: 10497

 

 

ΠΡΟΣ

1)Επιχειρήσεις ενοικίασης κάδων μπαζών και αδρανών υλικών

(διά αλληλογραφίας)

 

2)Εργολάβους – μεγάλα και μικρά συνεργεία οικοδομών

Εργοδότες ιδιοκτήτες κατοικιών

(ενημέρωση μέσω τοπικών ιστοσελίδων)

 

ΚΟΙΝ.

1)Γραφείο Δημάρχου

2) Αντιδήμαρχο Ερμιόνης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3) Aντιδήμαρχο Καθαριότητας

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

Απευθυνόμενοι στις Επιχειρήσεις ενοικίασης κάδων μπαζών και αδρανών υλικών, παρακαλούμε όπως για τις ενοικιάσεις κάδων που τοποθετούνται σε δημόσιο ή Κοινοτικό χώρο να ενημερώνετε τους  πελάτες σας εργολάβους οικοδομών ή εργοδότες για τα κάτωθι:

1) Στην 325/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Επανακαθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων – πλατειών κ.λ.π.) στο Δήμο Ερμιονίδας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/10” και στην παρ. Γ. αναφέρεται:

Για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ή οδοστρώματος προς εναπόθεση οικοδομικών κ.π.π. υλικών:

α) Επιτρέπεται η εναπόθεση, αντί του ποσού των 10 ευρώ/τ.μ. για ένα (1) μήνα

Προηγείται αίτηση του ενδιαφερόμενου ο οποίος θα δηλώνει τον χώρο (τ.μ.) και τον χρόνο χρήσης (απλό σχεδιάγραμμα)

β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο 60 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα

και  σε συνδυασμό με τα άρθρα 14  και 29 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας.

2) Χωρίς την  ανωτέρω άδεια η Κοινότητα θα αποστέλλει στην υπηρεσία καθαριότητας τα σχετικά έγγραφα και φωτογραφίες για την επιβολή προστίμου προς τους ιδιόκτητες εργοδότες , ή στους εργολάβους ανάληψης οικοδομικών εργασιών και στον πάροχο ενοικίασης κάδων , ο οποίος πρέπει να του επισημαίνει την διαδικασία

 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Άρθρο 14 

Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών 

  1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών εμπορευμάτων, οικοδομικών και λοιπών υλικών, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισµό στοιχείων των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Τα εν λόγω υλικά θα πρέπει, είτε να παραλαμβάνονται από δημοτικά απορριμματοφόρα κατόπιν συνεννόησης του ‘παραγωγού απορριμμάτων’ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, είτε να οδηγούνται προς προσωρινή εναπόθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα από τους ‘παραγωγούς απορριμμάτων’. Από εκεί, ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων, θα παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς που είναι συμβεβλημένοι με τα αντίστοιχα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  2. Στη χορηγούμενη από το ∆ήµο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται τα αναγκαία προστατευτικά µμέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κ.λ.π.), που οφείλει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών µέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο ∆ήµος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νοµοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιµο ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης.

 

 

Άρθρο 29 

Λεπτομέρειες οικοδομικών εργασιών 

  1. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται µμέτρα για την προστασία των πεζών και οχημάτων.
  2. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των υλικών αυτών επί του κοινοχρήστου χώρου πρέπει να διαρκεί το συντομότερο χρονικό διάστερα και µόνο για όσο είναι απαραίτητο.
  3. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µμαρμαρόσκονη, µπάζα κ.λ.π.), θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
  4. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον του διηµέρου, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δηµόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιµο. Αυτά απομακρύνονται από συνεργεία του ∆ήµου και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης.
  5. Κατά την κατάληψη πεζοδρομίου πρέπει να υπάρχει µέριµνα για ασφαλή κίνηση των πεζών και των τροχοφόρων και πρόσβαση στα παρακείμενα καταστήματα.
  6. Σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το αρ. 33. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µπορεί να προχωρήσει και σε ανάκληση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι για το οπουδήποτε ατύχημα  που μπορεί να συμβεί με την αυθαίρετη εναπόθεση η Κοινότητα μας θεωρείται νομικά συνυπεύθυνη και δεν δικαιολογείται άγνοια γνώσης της κατάληψης, μέσα στα όρια της ευθύνης της

 

Η Κοινότητα μας προσπαθεί για την ασφάλεια την ευταξία της πόλης και των πολιτών και θα είναι πρόθυμη στην οιαδήποτε διευκόλυνση των δημοτών και της οικοδομικής μας δραστηριότητας

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την εύρυθμη και καλή συνεργασία σας.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

ΙΩΣΗΦ ΓΑΝΩΣΗΣ