Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ά ν θ ρ ω π ο ι

υ π ά ρ χ ο υ ν !

Οι Δωρητές

Το VICE ερευνά το ευαίσθητο θέμα της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας η οποία υπολείπεται σημαντικά σε ποσοστά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και συναντά συγγενείς δωρητών, λήπτες οργάνων αλλά και ασθενείς σε λίστα αναμονής για μόσχευμα.
Έλλη Βασιλάκη