Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Του εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΣ»


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

 

Του εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου

 υπό την επωνυμίαν

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΣ»

….………………………………..

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον:

Συνιστάται Εν Αθήναις Σωματείον των εκ γενετής καταγωγής ή αγχιστείας Ερμιονιτών των κατοικούντων εν Αθήναις και αλλαχού και εν τη ξένη εισέτι με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΣ».-

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον:

Σκοπός του Σωματείου είναι η σύσφιξις των σχέσεων, η επικοινωνία, συνεργασία και αλληλοβοήθεια των μελών του, η κατά πάντα τρόπον βοήθεια προς πνευματικήν, ηθικήν και υλικήν ανάπτυξιν και η εν γένει προαγωγή των συμφερόντων αυτής ως και η επικουρία συμπολιτών εχόντων ανάγκην.- 

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον:

Δια να εγγραφή τις μέλος, ανήρ ή γυνή δέον να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, Ερμιονίτης εκ γενετής ή καταγωγής εκ πατρός ή μητρός ή εξ αγχιστείας ή να συνδέεται δι’ οιουδήποτε δεσμού μετά της Ερμιόνης, οπότε αποφαίνεται περί τούτου το Διοικητικόν Συμβούλιον, να ζητήση δε ο ίδιος ή να προταθή παρ’ άλλου μέλους και αφού εγκριθή τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου,- 

 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον:

Παν εγγραφόμενον μέλος καταβάλλει εις το ταμείον του Σωματείου ως δικαίωμα εγγραφής δραχμάς πεντήκοντα (50). Καταβάλλει ωσαύτως παν μέλος ετησίαν εισφοράν δραχμάς εκατόν είκοσι (120). Η ετήσια εισφορά δύναται να καταβάληται και τμηματικώς, μεταβάλλεται δ’ εκάστοτε δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.-

 

 ΑΡΘΡΟΝ 5ον:

Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλωσιν εις το Διοικ. Συμβούλιον πάσαν πρότασιν σύμφωνον με τον σκοπόν του Σωματείου, εγγράφως ή προφορικώς, υποχρεούνται δε να συμμορφούνται προς τας διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.- 

 

ΑΡΘΡΟΝ 6ον:

Πόροι του Σωματείου είναι: α)Τα δικαιώματα εγγραφής και αι ετήσιαι εισφοραί των μελών β) Δωραιαί και κληροδοτήματα των μελών ή άλλων ατόμων γ) εισπράξεις εξ εορτών και άλλων εκδηλώσεων δ) Οι τόκοι των κεφαλαίων.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 7ον:

Μέλος του Σωματείου επιδειξάμενον διαγωγήν προφανώς ασυμβίβαστον προς την εν τω Σωματείω θέσιν του και την κοινωνίαν εν γένει, διαγράφεται του μητρώου του Σωματείου αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως επίσης και όταν καθυστερή την ετησίαν αυτού εισφοράν.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον:

Το Σωματείον διοικείται υπό του Συμβουλίου εκ πέντε (5) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών εκλεγομένων κατά διετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Τα τακτικά μέλη εκλέγωσιν δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα και τον Ταμία. Ειδικός Γραμματεύς δύναται να διορισθή υπό του Διοικ. Συμβουλίου μέλος του Σωματείου μη μετέχον του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί αυτοδικαίως ο αντιπρόεδρος και τούτον ο πρεσβύτερος των μελών του Διοικ. Συμβουλίου. Τον Γενικόν Γραμματέα αναπληροί άλλο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 9ον:

Το Συμβούλιον είναι εν απαρτία παρόντων τριών (3) τουλάχιστον εκ των μελών του, συνεδριάζει δε οσάκις ο Πρόεδρος θεωρεί σκόπιμον την σύγκλησιν αυτού ή αν τρεις εκ των Συμβούλων ζητήσωσιν το τοιούτον εγγράφως. Τα θέματα συζητούνται και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία δε νικά η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος εκτελεί τας αποφάσεις του Συμβουλίου.-    

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ον:

Ο Πρόεδρος τηρεί την τάξιν και την ευπρέπειαν των συζητήσεων, ορίζει εκ των προτέρων τα συζητητέα θέματα, δίδει τον λόγον κατά σειράν εις τους αιτούντας, κηρύσσει την λήξιν των συζητήσεων και θέτει τα πορίσματα αυτών εν φανερά φηφοφορία. Οσάκις κρίνει απαραίτητον αναλόγως του θέματος προτιμά την μυστικήν ψηφοφορίαν. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το βιβλίον του Μητρώου των μελών, τα πρωτόκολλα των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το αρχείον, προς δε εν συνόψει τα πρακτικά των εργασιών του Συμβουλίου τα οποία εν τη επομένη συνεδριάσει επικυρούνται και υπογράφονται. Των πρακτικών δύναται να επιμελείται και ο ειδικός Γραμματεύς εντολή του Γενικού τοιούτου. Ο Γενικός Γραμματεύς φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.-

 

 ΑΡΘΡΟΝ 11ον:

Ο Ταμίας εισπράττει τας συνδρομάς των μελών και παν εν γένει έσοδον δυνάμει διπλοτύπων αποδείξεων, αίτινες φέρουσι την υπογραφήν αυτού και του Προέδρου ως και την σφραγίδα του Σωματείου, υποβάλλει καθ’ εξαμηνίαν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον έκθεσιν της χρηματικής καταστάσεως του Ταμείου, είναι υπεύθυνος δια πάσαν απώλειαν χρημάτων ή ανωμαλίαν περί την διαχείρισιν, ενεργεί τας πληρωμάς κατόπιν εντολής φερούσης την υπογραφήν του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και εν η εντολή δικαιολογείται το πληρωθησόμενον ποσόν, τηρεί βιβλίον εισπράξεων και πληρωμών, δύναται δε να κρατή εις τας χείρας του ποσόν μέχρι χιλίων δραχμών, τα δε λοιπά χρήματα καταθέτει εντύπως εν ονόματι του Σωματείου εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος. Κατ’ απόφασιν του Διοικ. Συμβουλίου τα εν τη Τραπέζη κατατεθειμένα αναλαμβάνονται υπό του Ταμίου και του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου υπό του Αντιπροέδρου, εν όλω ή εν μέρει δι’ εγγράφων προς την Εθνικήν Τράπεζαν υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέως και του Ταμίου και συνοδευομένου υπό αποσπάσματος των πρακτικών της συνεδριάσεως του Διοικ. Συμβουλίου. Ο Ταμίας δύναται να διορίζη υπ’ ευθύνη του και εισπράκτορα.-      

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ον:

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενων συζητεί αποφαίνεται περί των συσχετιζομένων προς τον σκοπόν του Σωματείου ζητημάτων, εγγράφει και διαγράφει μέλη, αποτείνεται περί πάσης δαπάνης επί τη βάσει δικαιολογητικών, λογοδοτεί εις την ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν και ενεργεί πάσαν πράξιν σχετιζομένην με τον σκοπόν του Σωματείου, απαγορευομένου κατά την συνεδρίασιν παντός θέματος ή πάσης συνομιλίας σχετικής με ζητήματα πολιτικά ή προσωπικά.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 13ον:

Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου αδικαιολογήτως μη προσερχόμενον εις τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται δια πράξεως του Διοικ. Συμβουλίου υπό αναπληρωματικού τοιούτου κατά σειράν εκλογής.-

 

 ΑΡΘΡΟΝ 14ον:

Ο Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκως και ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών κ.λ.π. αρχών το Σωματείον και εκτελεί τας αποφάσεις του Συμβουλίου.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 15ον:

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναγνωρίση δια πράξεώς του, επίτιμα μέλη, άτομα διακεκριμένα εν τη πολιτεία τη Κοινωνία ή ταις επιστήμαις πάντοτε όμως σχέσιν έχουν με την Ερμιόνην ή παρασχόντα εις το Σωματείον αξιολόγους υπηρεσίας.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 16ον:

Κατ’ έτος και κατά μήνα άρτιον συνέρχεται καλουμένη δι΄ ατομικών προσκλήσεων Γενική Συνέλευσις των Μελών, καθ’ ην υποβάλλεται η λογοδοσία του Διοικ. Συμβουλίου δια του Προέδρου, αναγιγνώσκοντος έκθεσιν των πεπραγμένων και του Ταμίου υποβάλλοντος απολογισμόν των εσόδων και εξόδων του λήξαντος έτους. Η Συνέλευσις μετά την ανάγνωσιν της εκθέσεως Διοικήσεως και Διαχειρίσεως υπό της εξελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνει ή μη τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 17ον:

Η εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί την διαχείρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχει κατ’ έτος την ταμιακήν διαχείρησιν.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 18ον:

Ανά παν δεύτερον έτος κατά την αυτήν ως άνω Γενικήν Συνέλευσιν γίνονται εκλογαί προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς εξελεγκτικής Επιτροπής. Αι εκλογαί γίνονται δια μυστικής και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 19ον:

Καθήκοντα Προέδρου και Γενικού Γραμματέως εκτελεί εν τη Γενική Συνελεύσει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτων κωλυομένων οι κατά το παρόν καταστατικόν αναπληρωταί των.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 20ον:

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντος του ενός τρίτου των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των Μελών του Σωματείου, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν γίνεται νέα τοιαύτη μετά οκτώ (8) ημέρας ότε αύτη θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστώσιν.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 21ον:

Το Σωματείον έχει ιδίαν σφραγίδα με ανάγλυφον παράστασιν νομίσματος της Αρχαίας Ερμιόνης. Φέρει δε πέριξ την επωνυμίαν του Σωματείου, το έτος ιδρύσεως και την έδραν αυτού.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 22ον:

Η διάλυσις του Σωματείου ή η τροποποίησις του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται εν ειδική Γενική Συνελεύσει δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων και εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των μελών. Η Γενική αύτη Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων του ημίσεως των εχόντων ψήφων μελών.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 23ον:

Εν περιπτώσει διαλύσεως του Σωματείου πάσα η περιουσία αυτού κινητή και ακίνητη περιέχεται άνευ διαδικασίας εις την Κοινότητα Ερμιόνης, διατιθεμένη παρ’ αυτής υπέρ αγαθοεργών ή κοινωφελών Έργων.-

 

ΑΡΘΡΟΝ 24ον:

Προσωρινώς και μόνον δια την μέριμναν προς αναγνώρισιν του Σωματείου θέλει εκλεγεί τριμελές προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ και θα συγκαλέση γενικήν Συνέλευσιν προς εκλογήν του Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.-

 

Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1961

ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ

 

 

 1. Ευάγγελος Δ. Ψαρούδας                

 2. Λίνος Γ. Μπενάκης

 3. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

 4. Γεώργιος Οικονόμου

 5. Ηλίας Σταματίου

 6. Ιωάννης Νίκας

 7. Σπύρος Μέξης

 8. Ιωάννης Στ. Καραγεωργίου

 9. Απόστολος Θ. Γκάτσος

 10. Αντώνιος Τσουρουκτσόγλου

 11. Αντώνιος Γκάτσος

 12. Μιχαήλ Πολεμαρχάκης

 13. Γαβριήλ Φραγκούλης

 14. Μιχαήλ Καλογιάννης

 15. Χρήστος Αρβανιτάκης

 16. Αντώνιος Στ. Συρίβλης

 17. Διονυσία Δημητράκη - Οικονόμου

 18. Δημήτριος Στ. Συρίβλης

 19. Ευαγγελία Πύλουρη - Βόντα

 20. Αικατερίνη Ι.Καραγεωργίου

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Για το πλήρες κείμενο, όπως ισχύει σήμερα, πατήστε εδώ.      https://www.ermionikos-syndesmos.com/katastatiko