Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ Α΄ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

07 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΓΙΑ Α΄ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Στο ΔΣ της 23ης Αυγούστου και στη συζήτηση για το Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ερμιονίδας η παράταξή μας έκανε λόγο για τη σημαντικότητα του έργου αφού εμείς κινήσαμε το θέμα πριν από περίπου 1 χρόνο.

Η γενικότερη αντίληψη για το περιεχόμενο ενός αναπτυξιακού – στρατηγικού σχεδιασμού διαμορφώνεται καταρχήν από τις ανάγκες που επιβάλλει η σημερινή ελληνική και διεθνής πραγματικότητα, ανάγκες που προκύπτουν από τις θεμελιώδεις αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και αναδιαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις επιλογές και τις προτεραιότητες όλων , είτε ως ατόμων, είτε ως κοινωνικών ομάδων, είτε ως φορέων άσκησης πολιτικής και διαχείρισης δημόσιων υποθέσεων.

Ο αναπτυξιακός – στρατηγικός σχεδιασμός θεωρείται από το πιο σημαντικά εργαλεία στην άσκηση πολιτικής στα σύγχρονα δυτικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα, αν και στην Ελλάδα ανάλογες πρακτικές άρχισαν να εφαρμόζονται πολύ πρόσφατα.Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει πραγματικά στην ανάπτυξη μιας περιοχής όταν συνδυάζει δημιουργικά τη διάγνωση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της με ιδέες και προτάσεις οι οποίες απορρέουν από την υφιστάμενη εθνική και διεθνή εμπειρία και ο συνδυασμός αυτός πραγματικών δυνατοτήτων και ιδεών βρίσκει γόνιμο έδαφος στην τοπική κοινωνία και διοίκηση και μετατρέπεται σε όραμα και συλλογικούς στόχους.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ1) Το κείμενο που μας δόθηκε από τον μελετητή  ήταν καλά συνταγμένο , όσον αφορά  στα παρατιθέμενα στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους παράγοντες του Δήμου Ερμιονίδας.Καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου καθώς και προτάσεις για τα έργα που χρειάζονται ώστε να υπάρξει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια μέσα από τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις (πηγές).2) Είναι όμως γενικόλογο και χωρίς ιεράρχηση προτεραιοτήτων και σαφήνεια  δράσεων κάτι που όμως θα γίνει στο επόμενο στάδιο (Β΄ Φάση) όπως είπε ο μελετητής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ1.Έντονος υπερτονισμός του τουρισμού χωρίς αναφορά στη σχέση Δήμου- Επενδύσεων - Ανταποδοτικότητας.2. Καμιά επιμέρους αναφορά στις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες  παρά ύπαρξη γενικόλογων παρεμβάσεων.    Εδώ ενδεικτικά θα έπρεπε να υπάρχει σχέδιο για:-  Άμεση αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι.- Προκήρυξη μελέτης  συνολικής αντιμετώπισης  του κυκλοφοριακού  στη πόλη του Κρανιδίου με άξονα την μείωση κυκλοφορίας οχημάτων  προς το κέντρο της. - Συνέχιση αποκατάστασης ψηφιδωτού Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Ερμιόνης στο χώρο του Δημαρχείου.- Επιμήκυνση των 2 μικρότερων βραχιόνων στο Λιμάνι της Κοιλάδας και σύνδεση με το Σπήλαιο Φράγχθι-  Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στη Μπάλτιζα Πορτοχελίου-  Αξιοποίηση και Τουριστική ανάπτυξη του Κάστρου της Θερμησίας.- Παροχή ανταποδοτικών τελών από εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα διαμερίσματα Διδύμων – Λουκαϊτίου – Ράδου.3. Στη σελ. 80 υπάρχει αναφορά πάνω στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων που στηρίζεται σε παλιά στοιχεία.4. Ανυπαρξία προκήρυξης  μελέτης συνολικής καταγραφής υδατικών αποθεμάτων και εξεύρεσης του βέλτιστου τρόπου για τη διαχείρισής  τους.5.  Ανυπαρξία αναφοράς σχεδίου για συνεργασία  των Αγροτοκτηνοτροφικών Συνεταιρισμών του Δήμου μας  με το   Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ως μοχλό για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣΤα κρίσιμα ζητήματα για το Δήμο Ερμιονίδας  είναι αρκετά και έχουν σημαντική θέση για την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής μας.Η ιεράρχηση θεμάτων όπως η εξασφάλιση της επάρκειας νερού (αρδεύσιμο και πόσιμο), τα έργα υποδομής ύδρευσης – αποχέτευσης,  η περιβαλλοντική προστασία, η πολεοδομική ανάπτυξη, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας για την ενίσχυση του τουρισμού, του εμπορίου, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και πολλά άλλα, θα συμβάλουν στη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην  ικανοποιητικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων.Και αυτό γιατί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται της έναρξης των δραστηριοτήτων ενός νέου εγχειρήματος και καθίσταται έτσι κομβικό σημείο για την λειτουργία του Δήμου.Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι ο ετήσιος επιμερισμός τους σε έργα και δράσεις που οι Δήμοι θα έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν, η κατάρτιση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) και των Ετησίων Τεχνικών Προγραμμάτων, τα οποία θα ενσωματώνονται ώστε να δημιουργούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΓια την ΝΕΔΥΠΕΡ οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το  Επιχειρησιακό Προγράμμα του Δήμου Ερμιονίδας καθορίζονται ως εξής:Α.    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΗ διατήρηση και η ενίσχυση της ποιότητας του περιβάλλοντος δημιουργεί προϋποθέσεις για την ευημερία του ανθρώπου και την ανάπτυξη καλών κοινωνικών συνθηκών, αλλά συγχρόνως μπορεί να συμβάλει στην πραγμάτωση και άλλων στόχων, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η οικονομική μεγέθυνση, η ανάδειξη νέων μορφών οικονομικής δράσης (αγροτουρισμός, οικολογικός τουρισμός, οικολογική γεωργία, έρευνα και καινοτομία, κλπ.) και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.Στο Δήμο Ερμιονίδας επιτακτική θεωρείται  η επίλυση χρόνιων προβλημάτων όπως:1) Η σοβαρή έλλειψη νερού (αρδεύσιμου και πόσιμου) στην Ερμιονίδα. Η σημερινή κατάσταση της κακής ποιότητας του νερού σχεδόν σε όλο το δίκτυο, είναι το  αποτέλεσμα της υπεράντλησης των υπογείων υδάτων και της μη ύπαρξης ουσιαστικής πολιτικής για τη   διαχείριση  και προστασία  των  υδάτινων πόρων.2) Η έλλειψη ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου, που προκαλεί αύξηση των δαπανών για τους καταναλωτές και υποβάθμιση του περιβάλλοντος3) Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο που να συνάδει με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.4) Κρίσιμη  θεωρείται επίσης η αντικατάσταση των κατεστραμμένων δικτύων  ύδρευσης, και η βελτίωση των  συστημάτων   Βιολογικού Καθαρισµού (Τριτοβάθμια επεξεργασία) Προτάσεις:1) Επέκταση του αρδευτικού δικτύου ΑΝΑΒΑΛΟΥ και στην Ερμιονίδα και κατασκευή φραγμάτων για αποταμίευση ύδατος.2) Κάλυψη μέρους των αναγκών σε πόσιμο νερό από μονάδες αφαλάτωσης.3) Αντικατάσταση των επικίνδυνων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης με ουσιαστική ενίσχυση βασικών υποδομών του Δήμου.4) Προκήρυξη μελέτης καταγραφής  υδατικών αποθεμάτων του Δήμου και διαχείρισής τους.5) Ανάπτυξη δράσεων για διαχείριση αποβλήτων  στην κατεύθυνση     της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης – κομποστοποίησης με παράλληλη ενημέρωση του κοινού6) Αποτελεσματική διαχείριση ενεργών και ανενεργών λατομείων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος.7) Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και χρήση Α.Π.Ε..Β.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΗ προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι υπηρεσίες πρόνοιας για ανήλικα και ηλικιωμένα άτομα της οικογένειας, η παροχή  βοήθειας σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού όπως οι µετανάστες και οι µειονεκτούσες ομάδες αποτελούν τις βασικότερες υπηρεσίες που συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε µια περιοχή.Προτάσεις:1) Δράσεις Κοινωνικής πολιτικής και υποστήριξη ευπαθών ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.2) Υποδομές και Δράσεις για την Τρίτη Ηλικία.3) Δημιουργία μηχανισμών αλληλεγγύης, προς εκείνες τις ομάδες πολιτών που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.4) Διεκδίκηση , από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, των αναγκαίων πόρων για τις κοινωνικές λειτουργίες του Δήμου, βοηθώντας τις ασθενέστερες τάξεις να ανταπεξέλθουν στη σημερινή οικονομική συγκυρία, ενισχύοντας τις προνοιακές δομές και τις πρωτοβουλίες για την προστασία τους.

 ΥΓΕΙΑΒασική κατεύθυνση των σύγχρονων πολιτικών αποτελεί η µέριµνα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε µία σειρά κύριων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στις δημογραφικές εξελίξεις και τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.Αυτά αποτελούν τις βασικότερες υπηρεσίες που συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε µια περιοχή.Προτάσεις:Α .Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε  υπηρεσίες πρόνοιας για ανήλικα και ηλικιωμένα άτομα της οικογένειας.Β. Παροχή βοήθειας σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού όπως οι  μειονεκτούσες ομάδεςΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:Ο συγκεκριμένος Στόχος προσδιορίζεται από την ισχυρή θέση της Δημοτικής Αρχής για την προστασία και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, την καθιέρωση της δημιουργικής καλλιτεχνικής απασχόλησης των πολιτών.Προτάσεις:Α. Η οργάνωση και προβολή των πολιτιστικών πόρων της περιοχής και η περαιτέρω διασύνδεση του πολιτισμού µε τον τουρισμό αποτελούν βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του αναπτυξιακού σχεδίου του ∆ήµου Ερμιονίδας. Β. Κρίσιμο παράγοντα στις προτεινόμενες Δράσεις αποτελεί η συνεργασία, καθώς και η δικτύωση των συλλόγων της περιοχής με στόχο τη χάραξη ενός έγκαιρου προγραμματισμού, τη δημιουργία και το συντονισμό ενός ενιαίου προγράμματος εκδηλώσεων.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:Ο Αθλητισμός αποτελεί μία από τις βασικές διεξόδους του ανθρώπου για την προσωπική και κοινωνική του ισορροπία, την αντιμετώπιση του άγχους, την καταπολέμηση σύγχρονων ασθενειών ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κάθε περιοχής παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες για άθληση και αναψυχή τόσο ατομική όσο και ομαδική (μαζικός αθλητισμός). Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη επαρκών και ποιοτικών χώρων και υποδομών άθλησης, οι οποίες θα εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και ασφαλείς αθλητικές δραστηριότητες.Προτάσεις:1) Εκσυγχρονισμός και  αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου   2) Θεσμοθέτηση κανονισμών λειτουργίας τους, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ενασχόλησης των πολιτών με δραστηριότητες που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία. Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΗ ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας δεν είναι υπόθεση που μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της η Τ.Α. Εντάσσεται στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας, απαιτεί σχεδιασμό και πολιτικές σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η επαναφορά της ανάπτυξης θα πρέπει να βασισθεί σε επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, βιώσιμες, που θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην οικονομική ευημερία και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης.Οι παρεμβάσεις της ΤΑ μπορούν να προσανατολισθούν στις παρακάτω  κατευθύνσεις:    Προτάσεις:1)  Η ανάδειξη και προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και   μικροκλίμα, προϊόντα), με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού, καθώς  και της δεύτερης κατοικίας.2) Οργανωμένη τουριστική προβολή της περιοχής  και υποστηρικτικές ενέργειες3) Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ερμιονίδας στην πρωτογενή παραγωγή σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της γεωργίας , αλιείας και κτηνοτροφίας.4) Αναβάθμιση των υποδομών, που θα συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής αγοράς.5) Μείωση των τελών6) Στήριξη της τοπικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας7) Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση κ.α.8) Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες του Δήμου9) Ανάθεση εργασιών, προμηθειών και έργων10) Προσέλκυση επενδύσεων    Δ.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Η λειτουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών δημοτικών υπηρεσιών με εξωστρεφή προσανατολισμό είναι ο στόχος ενός σύγχρονου Δήμου.Προτάσεις:1) Συµµετοχή του προσωπικού σε γενικά προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης για βελτίωση των προσόντων του.2) Συντήρηση - υποστήριξη- αγορά εξοπλισµού  γραφείων Δήμου Ερμιονίδας.3) Επισκευή και συντήρηση  κτιρίων και εγκαταστάσεων.4) βΕπικαιροποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας5) Λειτουργία της μηχανοργάνωσης του Γραφείου Κίνησης οχημάτων. Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ