Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020


Άστρος, 12/2/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020.
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας γνωστοποιεί την έκδοση της υπ’ αριθ. 225/30490/28-01-2020 (ΑΔΑ:63ΤΔ4653ΠΓ-406) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) (ΦΕΚ 298/Β’/05-02-2020) σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το 2020» και αφορά τόσο την άγρια ορνιθοπανίδα, όσο και τον κλάδο της πτηνοτροφίας.
Η εφαρμογή του προγράμματος καθίσταται επιτακτική, καθώς από την αρχή του έτους επιβεβαιώνονται συνεχώς εστίες σε χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία, Σλοβακία, Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία). Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος περιγράφονται στα Παραρτήματα 1,2, και 3 της ιδίας. 
Αναφορικά με την άγρια ορνιθοπανίδα και δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές μετακινήσεις ειδών είναι αυξημένες αυτή την περίοδο, και καθώς οι υγρότοποι εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης (Μουστός, Τάκα, Στυμφαλία, Ευρώτας) αποτελούν σταθμούς ανεφοδιασμού, ξεκούρασης και διαχείμασης για μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών ειδών, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, όχι μόνο του προσωπικού υπηρεσιών, των μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, φύλακες φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (Παράρτημα 3), οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν/ αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρική υπηρεσία, δασική υπηρεσία, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης), ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.
Επίσης, κάτοχοι πτηνοτροφείων και οικόσιτων πουλερικών μπορούν να ενημερωθούν για τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους από το σχετικό έντυπο οδηγιών του ΥΠΑΑΤ και για το Σχέδιο  Έκτακτης Ανάγκης για τη Γρίπη των Πτηνών στη ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/ptina/208-astheneiesptinon-cat/418-gripiptinon. Σημαντική είναι η συμμόρφωση των πτηνοτρόφων με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 258971/26-08-2008 (ΦΕΚ 1785/Β/2008) Απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 258971/10554/30-01-2017 (ΦΕΚ 363/Β/2017) και 1503/50776/06-05-2017 (ΦΕΚ 1677/Β/2017) Υπουργικές Αποφάσεις.  
Μπορείτε να δείτε την Απόφαση εδώ.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
Πληροφορίες: Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806