Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση Προέδρου Δ.Σ.

Κρανίδι, 06-03-2017

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 και μετά την έκδοση της Εγκυκλίου 25/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών, κατατέθηκε αίτημα μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (38/24-1-2017) για την κάλυψη έξι (6) κενών θέσεων του τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) με ιεράρχηση ως προς τον βαθμό αναγκαιότητάς τους.
Ο φάκελος του αιτήματος στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, ελέγχθηκε ως προς την ορθότητα και πληρότητά του και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την θετική Εισηγητική Έκθεση (21-2-2017) της υπηρεσίας. Κατόπιν τούτου αναμένουμε την τελική έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Με τις παραπάνω ενέργειές μας ανατρέπονται όλες οι καταγγελίες
του κ. Τ. Λάμπρου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για «έλλειψη ενεργειών για προσλήψεις» και «παραμάγαζα».
Επίσης σχετικά με την ανακοίνωση του κ. Τ. Λάμπρου για τη δέσμευσή του να κλείσει, όπως λέει, τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και να δημιουργήσει νέα υπηρεσία ύδρευσης εντός του Δήμου μας, εάν και εφόσον οι δημότες της Ερμιονίδας τον εκλέξουν δήμαρχο, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 1069/80 ισχύουν τα εξής:
«Προκειμένου περί των εν εκτελέσει τμημάτων έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις πόλεις με πραγματικόν πληθυσμόν 10.000 κατοίκων και άνω, όπως αυτός εμφανίζεται εις τους επίσημους πίνακας αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν δημοσιευθή εις την Ε.τ.Κ., η χρηματοδότησις των εκ του Π.Δ.Ε. (σημ. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) θα εξακολουθήση να γίνεται υπό τους αυτούς μέχρι τούδε όρους και δια διάστημα μη δυνάμενον να υπερβή τους 12 μήνας από της ισχύος του παρόντος νόμου. Από της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας η χρηματοδότησις προς αποπεράτωσιν των εν εκτελέσει έργων εκ του Π.Δ.Ε. εις τας ανωτέρω πόλεις θα γίνεται αποκλειστικώς προς τας δημοτικάς και κοινοτικάς επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως και θα διέπεται υπό των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».
Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι η κατάργηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σημαίνει παντελής απουσία χρηματοδότησης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την έκταση του Δήμου μας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συνεπώς από το Ε.Σ.Π.Α. ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό και εθνικό πόρο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης

Η ανακοίνωση βρίσκεται και στο link: Ανακοίνωση Προέδρου Δ.Σ.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Πάλλης
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
Τηλέφωνο: 27540.22945, 6979.986004
Fax: 27540.23391