Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ"

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο «Ερμιονικός Σύνδεσμος» ανακοινώνει ότι 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 

για την 5η και 6η κοινή απονομή του Βραβείου Αριστείας

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» 

ορίζεται το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021.

Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» απονέμεται ετησίως κατά την πρωτοχρονιάτικη πανηγυρική συνεδρίαση του «Ερμιονικού Συνδέσμου» στον/στην μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, ο/η οποίος/α κατά το προηγούμενο της βραβεύσεως ακαδημαϊκό έτος, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο - πολυτεχνείο ή από ομοταγές προς αυτά αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ) και, είτε είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο οιασδήποτε κοινότητας του Δήμου Ερμιονίδος, είτε κατά τον χρόνο της βραβεύσεώς του/της είναι ο/η ίδιος/α μέλος του «Ερμιονικού Συνδέσμου», ή ένας εκ των γονέων του/ης, τουλάχιστον επί τριετία. Κατά σειράν αξιολογήσεως προηγούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (M.Sc.). Σε περίπτωση περισσοτέρων προσοντούχων, το Βραβείο Αριστείας απονέμεται στον/ην έχοντα/ουσα την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας,μοιράζεται ισομερώς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ήδη υποβληθείσες υποψηφιότητες για την περσινή απονομή, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, ισχύουν κανονικά και θα αξιολογηθούν φέτος από κοινού με τις νέες, για την απονομή του φετινού βραβείου

Το Βραβείο Αριστείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»

συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο