Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

“Συζήτηση και σύνταξη ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερμιόνης σχετικά με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για την Αυτοδιοίκηση”

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=104600038292419&set=a.110204827731940

Για τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο συνάδελφο αιρετό ή ευαισθητοποιημένο πολίτη

https://www.facebook.com/%CE%A4%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-104600038292419

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 1ης/2021

Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης

 

ΘΕΜΑ  1ο : “Συζήτηση και σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για την Αυτοδιοίκηση”

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1/2021

 

Στην Ερμιόνη σήμερα την  1 Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 18:00’, το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  δια περιφοράς  συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π., στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνoιού COVID -19, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 575/28/1/2021 πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης κ.  Γανώση Ιωσήφ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων  συμμετείχαν  οι  επτά  (7):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

                                                         

·        Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

·        Σύμβουλος: Μέλλος Γεώργιος

·        Σύμβουλος: Φραϊδάκης Μιχαήλ

·        Σύμβουλος: Χατζή Φανή

·        Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

·        Σύμβουλος: Μαστροκόλιας Ανδρέας

·        Σύμβουλος: Ασλάνης Μιχαήλ

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σας ενημερώνω  ότι την  Τετάρτη  27/1/2021 κατόπιν ενημέρωσης και άτυπης πρόσκλησης    του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ηλιοκάστρου κ. Χρήστου Σαλογιάννη οι οκτώ Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας συγκεντρωθήκαμε στο Κοινοτικό Κατάστημα Ερμιόνης με θέμα συζήτησης “το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα ότι αφορά το θεσμό Αυτοδιοίκησης Α’  βαθμού τις Κοινότητες- τρόπος εκλογής των Προέδρων και των μελών των κοινοτικών Συμβουλίων , αρμοδιότητες και πόρους Κοινοτήτων  .

Μετά από πλούσια διαλογική συζήτηση συμφωνήθηκαν υα κάτωθι:

1) Να συμμετέχουμε στο δίκτυο Κοινοτήτων Ελλάδος αναγνωρίζοντας το συντονιστικό όργανο που ήδη έχει αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες

2)  Η κάθε Κοινότητα του Δήμου μας σε έκτακτο Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με Ψήφισμα της ότι  εκδηλώνει την αντίθεση της  στο νέο προτεινόμενο εκλογικό Νόμο, που αφορά τις Κοινότητες μας.

3) Να ζητά τη συμμετοχή της στην διαμόρφωση του Νομοσχεδίου.

4) Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας και

5) Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης

6) Το Ψήφισμα κάθε  Κοινότητας να προωθηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για να εκφραστεί θεσμικά η άποψη του στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

7 Για την εκπροσώπηση των Κοινοτήτων του Δήμου μας  ορίστηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ερμιόνης κ. Ιωσήφ Γανώσης, με αναπληρωτή τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ηλιοκάστρου κ. Χρήστο Σαλογιάννη

8) Να δημοσιευτεί στα τοπικά ιστολόγια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παρούσα ενημέρωση μαζί με το Ψήφισμα της  Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου “των Ελλήνων οι Κοινότητες” και να σταλεί στους Βουλευτές Αργολίδας και στους Δήμους Π.Ε. Αργολίδας με την θερμή παράκληση να προωθηθεί στους Προέδρους των Κοινοτήτων τους

Επισυνάπτονται τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας  της συντονιστικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Ερμιονίδας

 

Βάσει της ομόφωνης Απόφασης των Προέδρων  συγκαλέσαμε σήμερα Κοινοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητήσουμε και να συντάξουμε ψήφισμα  σχετικά με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για την Αυτοδιοίκηση

 

Όπως σας έχω ενημερώσει κατ΄ ιδίαν και έχετε ενημερωθεί και σεις από τα Μ.Μ.Ε. και από την Ανακοίνωση που αναρτήσαμε επίκειται η αλλαγή του εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία εντός των ημερών θα δοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών σε δημόσια διαβούλευση

Με αιτία την κυβερνησιμότητα των Δήμων και τις αδυναμίες που επεφύλαξε  ο εκλογικός νόμος  4555/2018  στις προθέσεις του νέου εκλογικού νόμου είναι  και η απαξίωση  του ρόλου των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Συμβουλίων  για τους κάτωθι λόγους:

1) καταργώντας  την ανάδειξη των νέων Κοινοτικών Συμβουλίων με ξεχωριστή κάλπη, υπάρχει  κίνδυνος   η επιλογή και επιθυμία των πολιτών  να μην εξαρτάται   από το εκλογικό  αποτέλεσμα της κάλπης,  ως προς την Κοινότητα, αλλά να αναδεικνύεται βάσει του νικηφόρου ψηφοδέλτιο για την Δημοτική Αρχή.

Εξαναγκάζει όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι με την προσφορά τους, τον εθελοντισμό τους και την συμμετοχή τους στα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας των μικρών κοινωνιών, όπως οι μικρές μας κοινότητες της υπαίθρου και των νησιών μας. να ταυτίζονται με την πολιτική παραταξιακή και κομματική αντιπαλότητα (σύνηθες φαινόμενο) των Δημοτικών παρατάξεων  και   υποψηφίων Δημάρχων, του κατά φαντασία  Ελληνικού πολιτικού πολιτισμού.

Με  αποτέλεσμα αυτό  να επιφέρει την επόμενη μέρα των εκλογών δυσλειτουργία και αρνητικά αποτελέσματα για συνεργασία και συνεννόηση στην επίλυση  των προβλημάτων και των ενεργειών  που χρειάζεται ο τόπος μας, τραυματίζοντας και διαιρώντας  τον κοινωνικό ιστό που η σύνδεση του είναι απαραίτητη, σημαντική και ουσιαστική στις μικρές κοινωνίες

2) Ο εκλογικός νόμος του 2018 και ο τρόπος που αναδείχτηκαν τα νέα κοινοτικά συμβούλια καθ΄ όλη την επικράτεια είναι ολοφάνερο ότι με  την στελέχωση των τοπικών ψηφοδελτίων και με το έργο τους  στην σύντομη χρονική περίοδο που έχουμε διανύσει από την 1/9/2019 έως σήμερα ανέδειξε νέα γενιά στελεχών.

Ανέδειξε νέα γενιά στελεχών και έφερε νέα πνοή στην τοπική αυτοδιοίκηση, έγινε ουσιαστικό εκτελεστικό εργαλείο στα χέρια κάθε δημάρχου και κάθε δημοτικής Αρχής και μετατράπηκε σε ουσιαστική φωνή του κάθε πολίτη των  κοινοτήτων μας.

Παράλληλα  γίνεται καθημερινώς προπαρασκευαστικό σχολείο  αυτοδιοικητικής γνώσης και άσκησης , πολιτικής σκέψης και ωριμότητας, εθελοντικής -αλληλέγγυας πρωτοβουλίας, ανάληψη προσωπικής ευθύνης και κατανόησης της  ανάγκης συμμετοχής και συλλογικότητας, με αποτέλεσμα αυτό να βοηθήσει στο μέλλον τους μεγαλύτερους   Α΄ και Β΄ βαθμούς αυτοδιοίκησης με συντριπτικά ωφέλημα αποτελέσματα,   να απαλλάξει την Ελληνική κοινωνία από λογικές και νοοτροπίες  που μας καθηλώνουν καθημερινώς στην στασιμότητα και μας οδηγούν στην  απαξίωση της  πολιτικής που είναι η  πεμπτουσία  της προόδου και των Δημοκρατικών θεσμών.

Ο εκλογικός νόμος του 2018 με τον οποίο όλοι μας αποφασίσαμε να συμμετέχουμε ως υποψήφιοι στις κοινοτικές εκλογές είχε μια ουσιαστική δέσμη αρμοδιοτήτων για την ουσιαστική λειτουργία των κοινοτήτων μας  και ήταν προπομπός για τον ερχομό στην πορεία του χρόνου και άλλων αρμοδιοτήτων που θα επέφεραν μια ουσιαστικότερη υπόσταση στις κοινότητες.

Παρά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019  με τον  Ν. 4623/19  οι αρμοδιότητες αυτές μηδενίστηκαν απαξιώνοντας το ρόλο των κοινοτήτων και την συμμετοχή των πολιτών στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι και την έννοια που ορίζει ο Ευρωπαϊκός χάρτης τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον ο ν. 4623/2019  παραβλέπει τις προτεραιότητες που συμπεριλαμβάνει στους στόχους του  “τον επαναπροσανατολισμό  των ψηφοφόρων σε ενδιαφέρουσες μορφές συμμετοχής  στα κοινά” το κογκρέσο τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 2021-2025″

Επίσης αγνοεί ότι η Εθνικές Κυβερνήσεις έχουν επικυρώσει τον ευρωπαϊκό χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης και το ρόλο που παίζει η τοπική δημοκρατία στην οικοδόμηση πλουραλιστικών και ανοιχτών κοινωνιών

Πέραν τούτου έδωσε την  λανθασμένη κατεύθυνση σε διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους Αντιδημάρχους και Δημάρχους που διακατέχονται από πολιτική ανασφάλεια και ελλειπή διοικητικό σχεδιασμό να απαξιώνουν καθημερινά τα κοινοτικά συμβούλια τα οποία είχαν και έχουν την επιθυμία της συμμετοχής και προσφοράς

 

Βέβαια ολοφάνερο είναι ότι κάποιοι  δήμαρχοι  αποφεύγοντας  αυτές τις λογικές προσπάθησαν και  κατάφεραν να συνεργαστούν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο χρησιμοποιώντας τις κοινότητες τους ως χρήσιμα και απαραίτητα αυτοδιοικητικά εργαλεία

Παράλληλα η επιθυμία η συνέπεια η εργατικότητα αλλά και η καθημερινή επαφή με την ανάσα των συμπολιτών μας ξεπέρασε αυτές τις αντιξοότητες και απέδειξαν ότι οι κοινότητες μας λειτούργησαν και λειτουργούν  επ΄ωφελεία των συμπολιτών μας αλλά και του δημάρχου και της δημοτικής αρχής.

Η  δαπάνη και το κόστος που επιβαρύνει τον δημόσιο και δημοτικό κορβανά  για την λειτουργία των κοινοτήτων και την ελαχιστότατη αποζημίωση των προέδρων είναι ανάξιο κάθε συζήτησης μπροστά στις οικονομικές  αντιμισθίες αντιδημάρχων – προέδρων και αντιπροέδρων Ν.Π., ειδικών συνεργατών, γενικών γραμματέων, ειδικών συμβούλων, υλικοτεχνικού υλικού και παρεχόμενων δημοτικών οχημάτων, τα οποία βεβαίως είναι απαραίτητα για κάθε δήμο , αλλά υποσημειώνουμε ότι οι κοινότητες μας λειτουργούν με όχημα μόνον  την φιλοτιμία και τον εθελοντισμό των μελών τους.

Παρότι προσωπικά είμαι της αντίληψης ότι οι αντιμισθίες Δημάρχων  και Αντιδημάρχων πρέπει να είναι υψηλότερες από το σημερινό καθεστώς  για να ευαισθητοποιήσουν και να παρακινήσουν   την συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση ένα δραστήριο επιστημονικό και επαγγελματικό κομμάτι της ιδιωτικής – οικονομικής δραστηριότητας ,  θα θέλαμε να σκεφτείτε εάν η Κοινότητα μας των 3.500   κατοίκων και πρώην Δήμος Ερμιόνης είχε την αντίστοιχη χρηματοδότηση της αντιμισθίας δύο Αντιδημάρχων δηλαδή (2Χ 1.100,00  ευρώ) 2.200,00 ευρώ το μήνα – 26.400 το έτος τί  έργα;  μικρής κλίμακας θα μπορούσε να εκτελέσει.

Επίσης να αναλογιστούμε ως αιρετοί που γνωρίζουμε ότι με τον τρόπο που μπορεί να διαχειρίζεται η Κοινότητα έργα μικρής κλίμακας  συνεργαζόμενη με τους ιδιώτες της ελεύθερης αγοράς θα εκτελούσε τα έργα σε συντριπτικά συντομότερο χρονικό διάστημα και θα ισοδυναμούσε με το τριπλάσιο ή τετραπλάσιο κόστος που χρειάζονται οι Δήμοι για το ίδιο αποτέλεσμα

Η Κεντρική εξουσία και ο Υπουργός ορθώς επικαλούνται την συνοχή και αρμονία της Δημοτικής Αρχής και των Κοινοτήτων που χρειάζεται για την εφαρμογή της πολιτικής και την εκτέλεση του  προγράμματος του εκάστοτε Δημάρχου.

Αναγνωρίζει λοιπόν ότι οι Κοινότητες διαδραματίζουν απλά και κατανοητά ουσιαστικό ρόλο στην πολιτική χάραξη κάθε περιοχής .

Εάν παραδειγματιστούμε και εξετάσουμε τα έως σήμερα δεδομένα τουλάχιστον στο κομμάτι που καλά γνωρίζουμε, δηλαδή του Δήμου Ερμιονίδας, κατά τις δύο προηγούμενες αυτοδιοικητικές θητείες του Καλλικράτη που τα τοπικά – κοινοτικά συμβούλια εκλέγονταν με τον τρόπο που προτείνει ο νέος εκλογικός νόμος -δια μέσου του ενιαίου ψηφοδελτίου -αυτή η ισχυροποίηση της πρότασης καταρρίπτεται.

Διότι παρότι οι περισσότερες κοινότητες μας, όπως και η Δημοτική κοινότητα Ερμιόνης, αναδείχτηκαν από τα ψηφοδέλτια του νικητή Δήμαρχου και εκπροσωπήθηκαν με πεπειραμένα και αναγνωρισμένα  πολιτικά  πρόσωπα,  πολύ γρήγορα ήλθε η σύγκρουση, η διαφωνία, η διάλυση και το αποτέλεσμα ήταν μοιραίο και για τους  συγκεκριμένους Δημάρχους και για τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων, το οποίο απεικονίστηκε στις κάλπες του 2014 και του  2019  και ο κάθε μικρός τόπος  πλήρωσε  το μάρμαρο.

Τα ψηφοδέλτια των τοπικών κοινοτήτων στις εκλογές  του 2019 όλα καταρτίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό  από την επιρροή του κάθε υποψήφιου Δημάρχου.

Το αποτέλεσμα στον Δήμο μας σήμερα είναι  τα έξη από τα οκτώ να είναι φίλα προσκείμενα  προς την Δημοτική Εξουσία.

Παρά ταύτα παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται καθημερινώς δυσκολίες και δυσλειτουργίες σε πολλά θέματα συνεργασίας.

Αναγνωρίζοντας  ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης μπορεί να ανήκει στις Κοινότητες και σε μας τους Πρόεδρους πιθανόν από  υπέρμετρη φιλοδοξία  και πολιτική απειρία και ανθρώπινου χαρακτήρα και Συζητώντας με πολλούς συναδέλφους από το δίκτυο “των  Ελλήνων οι Κοινότητες” με τα προβλήματα να παραμένουν τα ίδια, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Δήμαρχοι  όλης της επικράτειας από τον καλύτερο έως τον χειρότερο υπηρετώντας τον θεσμό τους και απολαμβάνοντας την λαϊκή αποδοχή , δεν έχουν  την διάθεση να ανταγωνίζονται και να συναγωνίζονται  τους συνεργάτες τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Τα μεγάλα προβλήματα που τρέχουν για την κάθε Δημοτική περιοχή και τους Δημάρχους  είναι μεγάλα και δύσκολα που δεν τους αφήνουν το χρόνο και το περιθώριο αυτής της ενασχόλησης.

Η πηγή του  προβλήματος  ξεκινάει από τις ανταγωνιστικές κομματικές και ψηφοθηρικές νοοτροπίες των έμμισθων Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι κατ α την πλειονότητα τους προσπαθούν να ανταγωνίζονται με ποταπούς τρόπους την αποδοχή το κέφι και την εργασία που επιδεικνύουν οι σημερινές κοινότητες στον κάθε τόπο τους.

 

Κάποιοι  Δήμαρχοι- Αντιδήμαρχοι  σήμερα θεωρούν ότι στις επόμενες εκλογές υποστηρίζοντας τον νέο εκλογικό νόμο θα διευκολυνθούν με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους , όμως λανθάνουν, διότι θα καταλήξουν στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2010 και 2014 που αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να αλιεύσουν από το κοινωνικό σύνολο ως “ανεμότρατες”  οποιονδήποτε για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο τους.

Τα αποτελέσματα γνωστά, αδιαφορώντας για αυτό που λέμε ιδεολογική και παραταξιακή συμφωνία συστράτευση και πειθαρχία ενός πολιτικού μανιφέστου ξεκάθαρες αρχές της ίδρυσης παρατάξεων σε θέματα πολιτικού λόγου και πολιτικής συμπεριφοράς , ώστε την επόμενη των εκλογών μοιραία να μην υπάρχει ενιαία και συνειδητή πολιτική γραμμή.

 

Ο κ. Υπουργός κατά την συνάντηση με τους εκπροσώπους του δικτύου  “των Ελλήνων οι Κοινότητες” έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις χρήσιμες αρμοδιότητες που πρέπει να έχουν οι Πρόεδροι και οι Κοινότητες και αφαιρέθηκαν μετά τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019 με τον Ν 4623/19, αλλά και διερωτήθηκε γατί στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Δήμαρχοι δεν παραχώρησαν στις Κοινότητες τους  προαιρετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 86 του . 4555/18
“Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων
1. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων.
2. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας κοινότητας.”

 

Μέσα από τα χρόνια της προσωπικής μου εμπειρίας στην Αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι  δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τον κεντρικό στόχο του αγώνα μας, που είναι η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης.

Οι λόγοι είναι βαθιά πολιτικοί  και εθνικοί και πάνω από όλα δημοκρατικής συνείδησης και ωριμότητας.

Η  αρμονία στην συνεργασία  οι διακριτές γραμμές των ορίων εξουσίας  και η εμπιστοσύνη και  αναγνώριση μόνο με την ψήφο οικοδομείται, δηλαδή η επιστροφή και η  παροχή της ψήφου του Πρόεδρου της Κοινότητας στα Δημοτικά μας Συμβούλια για τα βασικά κεφάλαια της λειτουργίας και του οικονομοτεχνικού  σχεδιασμού του Δήμου όπως με τον Νόμο του Καποδίστρια  (Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα, κατανομή πιστώσεων, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων) που  είναι η πεμπτουσία της πολιτικής ορθότητας.

 

Είναι αλήθεια όσο και να προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα κλίμα  συνομωσιολογίας, ως φαινόμενο και πρακτική της εποχής μας καταγγέλλοντας παγκοσμιοποιήσεις, φιλελευθερισμό, άνομα και ολιγαρχικά συμφέροντα  και για “όλα φταίνε οι Γερμανοί”,  επισημαίνουμε ότι αυτές τις μέρες που  συζητείται ο εκλογικός νόμος  παράλληλα σχεδιάζεται  ο  Νόμος της Διοίκησης και διαχείρισης των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων  η μεταφορά της Διοίκησης των Λιμενικών Ταμείων και της Χερσαίας Ζώνης στην περιφέρεια, σημαίνοντας  την αποδόμηση της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

Σκεπτόμενος ότι στον δικό μας Δήμο η διαχείριση της χερσαίας ζώνης Ερμιόνης , η διαχείριση της χερσαίας ζώνης Πορτοχελίου και η διαχείριση της χερσαίας  ζώνης Κοιλάδας από την Περιφέρεια και πιθανόν αργότερα διά μέσου ΣΔΙΤ και αναθέσεων σε  μεγάλες ιδιωτικές Εταιρίες, προτάσεις που κατά το παρελθόν ήταν στα σχέδια Κυβερνήσεων  δεν μπορώ να αντιληφθώ τί απομένει για  μια δημοτική αρχή σαν το Δήμο Ερμιόνίδας να διαχειριστεί στον τόπο του.

Ίσως  αγροτική οδοποιία, βουνά   και λαγκάδια και τη λειτουργία υπηρεσίας καθαριότητας …..

Το αναφέρω ως μία άλλη συνέπεια μετά από τον ν. 4623/19 όπου  με αφορμή την κυβερνησιμότητα  αφαίρεσε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον ουσιαστικό θεσμικό του ρόλο  και τον μετέφερε στην οικονομική επιτροπή, ισοπεδώνοντας τον ρόλο των παρατάξεων των  Δημοτικών  Συμβούλων, περιορίζοντας καθαρά σε διακοσμητικό   ρόλο .

 

Παρότι  εγώ  προσωπικά αλλά νομίζω ότι ισχύει και για τον  συνάδελφο κ. Μέξη, που είμαστε τόσα χρόνια στην αυτοδοικητική  δράση και συγκεκριμένα αυτός έχει ασκήσει εξουσία ως  Αντιδήμαρχος και ως Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και εγώ τόσα χρόνια ως υποψήφιος Δήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης και ως Πρόεδρος της Κοινότητας σήμερα, για την αλλαγή του εκλογικού νόμου θα μπορούσαμε να είμαστε και αδιάφοροι με την έννοια ότι ο κύκλος μας πολιτικά και ηλικιακά πρέπει να κλείσει , αφήνοντας περιθώριο στις νέες γενιές των συμπολιτών μας  πρέπει για την αγάπη μας στην τοπική Αυτοδιοίκηση και από την εμπειρία που αποκτήσαμε να δώσουμε μια δυναμική μάχη συνεργαζόμενοι με όλους του ευαισθητοποιημένους προέδρους του δικτύου “των Ελλήνων οι Κοινότητες”, ώστε να παραδώσουμε τις Κοινότητες μας με τον θεσμικό και ανεξάρτητο και ευρύτερης  αποδοχής ρόλο, που πρέπει να εκφράζουν και να ζητήσουμε  την συνειδητή στήριξη της Δημοτικής μας Αρχής και των Δημοτικών παρατάξεων

Το θέμα δεν είναι καθόλου  τοπικού χαρακτήρα αλλά βαθιά  αυτοδιοικητικό  και εθνικό, βαθιά δημοκρατικό, πυλώνας συνεργασίας και αλληλεγγύης για την κοινωνία των πολιτών και ενός καινούργιου πολιτικού πολιτισμού που χρειάζεται η χώρα μας και θα είναι κληρονομιά στις νέες γενιές

 

Ο κ. Μέξης λαβών το λόγο αναφέρει:

Κύριε Πρόεδρε του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερμιόνης

Κυρίες και κύριοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Ερμιόνης

Ακούγοντας προσεχτικά αλλά και διαβάζοντας και όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αλλαγή του ν. 4555/2018 περί Κοινοτήτων και την σύνδεση τους με τους συνδυασμούς των Δημάρχων έχω και έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

ο συνδυασμός μας “Ερμιόνη δ΄ εστί των ουκ ασήμων πόλεων” (η Ερμιόνη είναι μία από τις σημαντικές πόλεις) στην διακήρυξη του αναφέρεται και επικροτεί την ανεξαρτησία την ελευθερία και την αυτοτέλεια των κοινοτήτων.

Πολύ πριν την ψήφιση του νόμου η αντιπαράθεση μου με τον εν ενεργεία αείμνηστο Δήμαρχο Σφυρή Δημήτρη ήταν οι διαφορετικές θέσεις μου για την εξάρτηση των συνδυασμών των κοινοτήτων στα ψηφοδέλτια των δημάρχων.

Όσον αφορά τον Ν. 4555/2018 ούτε καν αυτός ήταν σαφής παρά μόνο στο εκλογικό σύστημα.

Ούτε αρμοδιότητες, ούτε πιστώσεις, ούτε αποφασιστικό χαρακτήρα αποφάσεων αλλά ούτε και Πρόεδρος Κοινότητας αλλά Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου.

Δηλαδή ούτε η Κυβέρνηση μπορούσε να διαχωρίσει πλήρως τις κοινότητες.

Δεν ήθελε ή δεν μπορούσε :

Παραμείναμε εξαρτημένοι στους Δήμους και στην Διοίκηση τους.

Αποτέλεσμα μία από τα ίδια αν και εφόσον ο Δήμαρχος ή η Διοίκηση σε γράφει στα παλιά της τα παπούτσια.

Ευτυχώς εδώ βλέπουμε να υπάρχει διαφορά Δημάρχου.

Πάμε στο σήμερα λοιπόν

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο αξιόλογος και έγκριτος νομικός Υπουργός Βορίδης επανέρχεται στο προηγούμενο καθεστώς μετά από πιέσεις των Δημάρχων και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τεκμηριώνει λόγους αντισυνταγματικότητας για τρίτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση.

Άρα ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποδέσμευσε τις κοινότητες ούτε η Ν.Δ. μπορεί να το κάνει πράξη.

Το κόλλημα λέγεται Σύνταγμα.

Ο Συνδυασμός μας η παράταξη μας είναι υπέρ  της αυτοτέλειας των Κοινοτήτων.

Όμως, αλλά εάν νομικά ,Συνταγματικά τίθεται θέμα, εμείς αποφάσεις μη νόμιμες και αντισυνταγματικές δεν μπορούμε να πάρουμε.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αυτό που θα καθορίσει την νομιμότητα του Νόμου που προτείνει ο Βορίδης και αν κριθεί από όποιον το προσβάλλει νόμιμο ή παράνομο εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε.

Αν οι Κοινότητες με τον Νόμο απεξαρτηθούν είναι καλοδεχούμενος και βαθιά ικανοποιητικός.

Τέλος ολοκληρώνοντας συμφωνούμε με την αυτοτέλεια, ανεξαρτητοποίηση και την ελευθερία των Κοινοτήτων αρκεί αυτό να προβλέπεται να είναι νόμιμο από το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει να ψηφίσουμε τα εξής:

1)Να αναγνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε την συντονιστική επιτροπή και τις προτάσεις  του Δικτύου “Κοινοτήτων Ελλάδας ” και να είμαστε σε επαφή και ενημέρωση με το συντονιστικό όργανο για τις οποιεσδήποτε ενέργειες χρειαστούν εκ μέρους μας

2)Η σημερινή μας  Απόφαση  να διαβιβαστεί στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, με την παράκληση να τοποθετηθούν  επί του θέματος στο επόμενο ή σε έκτακτο  Δημοτικό Συμβούλιο (λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων),  όπως καθημερινώς έχουν τοποθετηθεί και τοποθετούνται πλείστα Δημοτικά Συμβούλια ανά την Ελλάδα

3)Η θετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ψήφισμα μας  να υποστηριχθεί  από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για τον νέο εκλογικό νόμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλείται  να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Κ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

 

  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • την τοποθέτηση του κ. Μέξη
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν. 4555/2018 και

ύστερα από σχετική συζήτηση των μελών του:

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

ο κ. Μέξης ψηφίζει το ψήφισμα των Προέδρων σύμφωνα με την παρατήρηση του

ΨΗΦΙΣΜΑ

1)Να αναγνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε την συντονιστική επιτροπή και τις προτάσεις του Δικτύου  “Κοινοτήτων Ελλάδας ”   και να είμαστε σε επαφή και ενημέρωση με το συντονιστικό όργανο για τις οποιεσδήποτε ενέργειες χρειαστούν εκ μέρους μας

2)Η σημερινή μας  Απόφαση  να διαβιβαστεί στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, με την παράκληση να τοποθετηθούν  επί του θέματος στο επόμενο ή σε έκτακτο  Δημοτικό Συμβούλιο (λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων),  όπως καθημερινώς έχουν τοποθετηθεί και τοποθετούνται πλείστα Δημοτικά Συμβούλια ανά την Ελλάδα

3)Η θετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ψήφισμα μας  να υποστηριχθεί  από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για τον νέο εκλογικό νόμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η παρούσα Απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό

1/2021

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μέλλος Γεώργιος, Φραιδάκης Μιχαήλ, Χατζή Φανή, Μέξης Παναγιώτης, Μαστροκόλιας Ανδρέας, Ασλάνης Μιχαήλ.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Κοινότητας Ερμιόνης

 

ΓΑΝΩΣΗΣ ΙΩΣΗΦ