Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Σχολεία «ΣΥΓΓΡΟΥ» ή «ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΑ» στον Δήμο Ερμιονίδας

 Σχολεία «ΣΥΓΓΡΟΥ» ή «ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΑ» στον Δήμο Ερμιονίδας

Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που περιέχονται στο «Τμήμα των Αρχείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται κατατεθειμένο στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Αργολίδας» από τα δεκαέξι σχολεία «Συγγρού» που κατασκευάστηκαν στον Νομό την περίοδο 1898 - 1910, τα τέσσερα ανήκουν στην επαρχία Ερμιονίδας. Πρόκειται για τα διδακτήρια:1

• Διδύμων (Διτάξιο, 1900)
• Διδύμων (Μονοτάξιο, 1901)
• Ερμιόνης (Διτάξιο, 1903)
• Κρανιδίου (Διτάξιο, 1905)

Ειδικότερα στα σχετικά Φ.Ε.Κ. αλλά κυρίως στο έντυπο του «Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως- Γραφείον Αρχιτεκτόνων» που περιλαμβάνει τους πίνακες που εμφανίζουν «την δαπάνην των προς ανέγερσιν διδακτηρίων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως 1897-1909» και σύμφωνα με τον νόμο ΒΤΜΘ΄ (2349)/1895 αναφέρονται τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία για τα σχολεία της επαρχίας μας.2

• Δήμος Διδύμων

Διδύμων Αρρένων: Διτάξιο (τύπου Γ΄), χωρητικότητα 102 μαθητές, δαπάνη κατασκευής δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε δραχμές (18.955 δρχ.), ετήσιο ενοίκιο «όπερ θα επλήρωνεν ο Δήμος» διακόσιες πενήντα δραχμές (250 δρχ.), «πληρωτέον ποσόν» γι’ αγορά οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι δραχμές και πέντε λεπτά (126,05 δρχ.) Σήμερα στο σχολείο στεγάζεται το Λαογραφικό Κέντρο των Διδύμων.

Διδύμων Θηλέων: Μονοτάξιο (τύπου Δ΄), χωρητικότητα 70 μαθήτριες, δαπάνη κατασκευής δεκαέξι χιλιάδες είκοσι πέντε δραχμές (16.025 δρχ.), ετήσιο ενοίκιο που θα πλήρωνε ο Δήμος τριακόσιες εξήντα δραχμές (360 δρχ.), ενώ η παραχώρηση του οικοπέδου έγινε δωρεάν. Ο μειοδοτικός διαγωνισμός της κατασκευής του διδακτηρίου έγινε σύμφωνα με την υπ΄αρ.4067/18 Οκτωβρίου 1901 Υπουργική απόφαση. Το μονοτάξιο διδακτήριο των Διδύμων, όπως και τα άλλα δύο του Νομού Αργολίδας της παλαιάς Επιδαύρου και του Λυγουριού, κατεδαφίστηκελόγω κακής κατάστασης το 1939 - 1940.

• Δήμος Ερμιόνης

Ερμιόνης Θηλέων: Διτάξιο (τύπου Γ΄), χωρητικότητα 181 μαθήτριες, δαπάνη ανέγερσης δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα δύο δραχμές (15.572 δρχ.), ενοίκιο που θα πλήρωνε ο Δήμος τριακόσιες εξήντα δραχμές (360 δρχ.), αγορά οικοπέδου τριακόσιες εβδομήντα δραχμές και εξήντα δυο λεπτά (370,62 δρχ.). Η πρώτη διακήρυξη διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού της κατασκευής έγινε με την υπ’ αριθμ. 19605/24 Οκτωβρίου 1900 πράξη του Υπουργού και κατέστη άγονη. Επακολούθησε δεύτερη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23373/4 Δεκεμβρίου 1900 Υπουργική πράξη. Τις δυο Υπουργικές αποφάσεις υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας Σπ. Στάης.3 Σήμερα στο σχολείο Συγγρού στεγάζεται το Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητος Ερμιόνης.

• Δήμος Κρανιδίου

Κρανιδίου Αρρένων: Διτάξιο (τύπου Γ΄), χωρητικότητα 207 μαθητές, δαπάνη κατασκευής είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο δραχμές (26.352 δρχ.), ετήσιο ενοίκιο τριακόσιες εξήντα δραχμές (360 δρχ.), αγορά οικοπέδου πέντε χιλιάδες δραχμές (5.000 δρχ.) Ο πρώτος μειοδοτικός διαγωνισμός κατασκευής έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1905/24 Οκτωβρίου 1900 Υπουργική πράξη και κατέστη άγονος. Ακολούθησε δεύτερος σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 23373 και 23053/4 Δεκεμβρίου Υπουργικές πράξεις τις οποίες υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας Σπυρ. Στάης.

Έχει ειπωθεί πως τίποτε δεν είναι νεκρό αν φροντίσεις να το αξιοποιήσεις σωστά και αν μπορέσεις να απελευθερώσεις τη ζωντανή ενέργεια ανανεώνοντας την αποστολή του. Θεωρούμε, λοιπόν, πως τα τρία εναπομείναντα, νεοκλασικά, λαμπρά κτήρια «Συγγρού» κοσμούν με την ιστορία τους μνήμες και στηρίζουν ή μπορούν να στηρίξουν σήμερα το πολιτιστικό «οικοδόμημα» του Δήμου μας. Υποχρέωσή μας είναι να μην τα εγκαταλείψουμε στο έλεος του χρόνου να τα λαφυραγωγήσει!

Σημειώσεις

1. Καλαφάτη Ελένη, «Τα Σχολικά Κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Αθήνα 1988.
2. Η έκδοση του εντύπου «δια την ενεστώσα κατάστασιν των διδακτηρίων» έγινε εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού - 1910».
3. Ο Σπυρίδων Στάης διετέλεσε τρεις φορές Υπουργός Παιδείας επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Θεοτόκη, ήτοι: α)14 Μαΐου 1900 – 12 Νοεμβρίου 1901, β)2 Δεκεμβρίου 1903- 18 Ιουνίου 1904,

γ)21 Ιουνίου 1908 – 7 Ιουλίου 1909.