Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση Ισολογισμού-Απολογισμού 2016

Κρανίδι, 12-09-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ο Ισολογισμός – Απολογισμός του οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΣ 176/2017). Σας παραθέτουμε συνοπτικά τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτόν:
  • Τα τακτικά έσοδα είναι 578.105,77€ και τα έκτακτα έσοδα 250.525,72€, δηλαδή συνολικά τα έσοδα χρήσεως 2016 είναι 828.737,73€.
  • Τα συνολικά έξοδα προ αποσβέσεων της χρήσης 2016 είναι 1.007.453,01€ έναντι εξόδων της χρήσης 2015 1.103.420,91€, δηλαδή παρατηρείται μείωση των εξόδων κατά 95.967,90€, δηλαδή 8,7%.
  • Οι συνολικές ζημίες της χρήσεως 2016 είναι 456.807,24€. Συγκριτικά με τη χρήση του 2015 η ζημία έχει μειωθεί κατά 207.890,65€, δηλαδή 31,3%(σημ. ζημιές χρήσεως 2015 664.697,89€).
  • Οι συνολικές υποχρεώσεις προς φόρους ανέρχονται σε 71.607,34€ έναντι της χρήσης 2015 που ήταν 124.672,83€ μειωμένες κατά 53.065,49€, δηλαδή 42,5%.
  • Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς είναι 30.916,22€ έναντι 37.913,57 €που ήταν στη χρήση 2015 μειωμένες κατά 6.997,35€, δηλαδή 18,5%. Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί συμψηφισμός από τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων Α.Μ.Ε.Α. ποσού 15.000€ περίπου, που αφορούν το διάστημα 11/2015 έως σήμερα, οπότε και η μείωση στις υποχρεώσεις αυτές θα ήταν μεγαλύτερη του 50%.
  • Ο απολογισμός είναι εντός των ορίων του ισολογισμού και δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι συνολικές απαιτήσεις τις επιχείρησης για τη χρήση του έτους 2016 σε σχέση με τις υποχρεώσεις της είναι πλεονασματικές κατά 100.979,30€, δηλαδή εάν όλοι οι καταναλωτές τακτοποιούσαν τις οφειλές τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αποπλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς τρίτους (προμηθευτές, Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικούς φορείς, Δ.Ε.Η. κ.λπ.), τότε το ταμείο της θα βρισκόταν την 31-12-2016 σε πλεόνασμα 100.979,30€.
Πάντως η αύξηση των εξόδων της διετίας 2015 – 2016, οφείλονται σαφώς στις δαπάνες υλοποίησης του τεχνικού μας προγράμματος, που περιελάβανε αντικαταστάσεις και επισκευές δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αντικαταστήσεις και επισκευές αντλιών στις γεωτρήσεις αλλά και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Έγιναν πολύ μεγάλες επενδύσεις με στόχο να επαναφέρουμε σε λειτουργική κατάσταση όλη την επιχείρηση, επενδύσεις με έργα που έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στους απολογισμούς των εργασιών μας (έτος 2015 και έτος 2016) και έχουν φέρει εμφανείς βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα.
Οι προσπάθειές της παρούσας διοίκησης επικεντρώνονται πλέον στην αξιοποίηση των επενδύσεων των δύο πρώτων ετών με τον περιορισμό των εξόδων και την αποπληρωμή των οφειλών στο μέγιστο δυνατό, αλλά και την διαρκή προσπάθεια είσπραξης των οφειλομένων των καταναλωτών.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι την χρονιά που διανύουμε θα επιτευχθούν οι στόχοι μας με επιπλέον πλεόνασμα και ότι η επιχείρηση θα πορευτεί με θετικό πρόσημο σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Στη προσπάθεια μας αυτή ζητούμε τη συνδρομή όλων με την ορθολογική χρήση του νερού στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και με τη συνέπεια στην αποπληρωμή κατά το δυνατό των υποχρεώσεων μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης

Η ανακοίνωση βρίσκεται στο link: Ισολογισμός - Απολογισμός οικ. έτους 2016

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Πάλλης
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Άγιος Παντελεήμονας – Μπαρδούνια, 21300 Κρανίδι Αργολίδας
Τηλέφωνο: 27540.22945, 6979.986004
Fax: 27540.23391