Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ « ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΙΡΙΩΝ » ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ


Δελτίο τύπου
Από   το γραφείο    του βουλευτή  Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ   Γιάννη Γκιόλα  έγινε γνωστό ότι  υπογράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ,  Ευάγγελο Αποστόλου καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό, Γιάννη Τσιρώνη η καταχώρηση της ονομασίας «Αγκινάρα Ιρίων» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Συγκεκριμένα με την υπ΄αριθμ,πρωτ.471/1713/17-2-2017 απόφαση του ΥΠΑΑΤ ,έγινε αποδεκτό το από 12-10-2016 τελικό αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιρίων .

Θα ακολουθήσουν  και οι ανάλογες τεχνικές ενέργειες από τα όργανα της Ε.Ε ώστε να αναγνωρισθεί και στην Ευρώπη το προϊόν της Αργολικής γης και ειδικότερα των Ιρίων ως ΠΟΠ.

Eίναι όμως εξαιρετικά σημαντικό να εξηγήσουμε εδώ τι σημαίνουν για τα Ίρια, τον τόπο μας ,τους Αγρότες και την εθνική οικονομία τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ και ποιους ωφελούν.Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.
Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η διάθεση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιφέρει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον παραγωγό- μεταποιητή. Σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, ενισχύεται η αγροτική οικονομία ιδιαίτερα των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν πιο εύκολα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.
Επιπλέον οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα πιστοποιημένα ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.
Η Αγκινάρα έγινε ο θησαυρός της γης των  Ιρίων, απόκτησε ταυτότητα, διαβατήριο, έγινε μοναδικό προϊόν  και ως τέτοιο θα πωλείται πλέον στις αγορές της Ευρώπης.                                                             Ακολουθεί η Απόφαση:

ΘΕΜΑ: Έγκριση για καταχώριση της ονομασίας «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως Προστατευόμενη

Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ,)

Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων

Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης.

                                                               ΑΠΟΦ ΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και

τροφίμων,

β) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.668/2014 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014, για

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και

γ) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.664/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου

2013

2) Το άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που

τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4305/2014(ΦΕΚ 237Α’) περί τροποποίησης του ΠΔ

107/2014.

4) Το αριθμ. 107/28-8-2014 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων»

5) Το αριθ. 70/22-09-2015 Προεδρικό Διάταγμα «Ανασύσταση των Υπουργείων....,» (ΦΕΚ 114/Α’-

22.09.2015).

6) Το αριθ. 73/23-09-2015 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’-23.09.2015).

7) H αριθ. Υ200/21-11-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κο Ιωάννη Τσιρώνη»

8) Την παρ. 6 του άρθρου 3 της αριθ. 261611/2007 (ΦΕΚ Β΄ 406) απόφασης των Υπουργών

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή

του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την προστασία των

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των

τροφίμων» και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με τη

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 510/2006 …», όπως

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 290398/2008 (ΦΕΚ 694/Β’) και 318764/2008 (ΦΕΚ 1683/Β’)

αποφάσεις

9) Τα με αριθ. πρωτ. ΥπΑΑΤ 379/34395/13-03-2014, 2434/119316/03-11-2015, 1055/53534/09-05-2016 και 2280/115895/18-10-2016 αιτήματα που υπέβαλε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιρίων

για την καταχώριση της ονομασίας «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως ΠΓΕ στο Μητρώο Προστατευόμενων

Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και

Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης.

10) Τo με αριθ. πρωτ. 2349/119133/25-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας,

Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, τον Σύνδεσμο

Συσκευαστικών Επιχειρήσεων Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών, τον Σύνδεσμο Ελληνικών

Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών, τον Σύνδεσμο Εμπόρων

Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, τον Σύνδεσμο Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης

καθώς και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

της Χώρας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε το σχετικό αίτημα.

11) Τη με αριθ. πρωτ. 2350/119134/25-10-2016 ανακοίνωση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας,

Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, η οποία αναρτήθηκε στο κεντρικό

κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορά στη δημοσιοποίηση του

αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιρίων στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

12) Το γεγονός ότι κατά της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» δεν

υποβλήθηκε καμία ένσταση.

13) Την από 09/01/2017 εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής

και Γεωγραφικών Ενδείξεων για την αποδοχή του αιτήματος.

14) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Αποδεχόμαστε το με αριθ. πρωτ. 2280/115895/12-10-2016 τελικό αίτημα του Αγροτικού

Συνεταιρισμού Ιρίων για καταχώριση στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης

(ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών

Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης της ονομασίας «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο κεντρικό κατάστημα του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να επιδοθεί στην αιτούσα ομάδα με συστημένη

επιστολή και

α) να κοινοποιηθεί στους αποδέκτες όπως προβλέπεται στην περίπτωση η) της παραγράφου 3

του άρθρου 3 της αριθμ. 261611/2007 (ΦΕΚ 406Β’) απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

αριθμ. 290398/2008 (ΦΕΚ 694/Β’) και 318764/2008 (ΦΕΚ 1683/Β’) αποφάσεις και ισχύει, καθώς

και

β) να διαβιβαστεί στην Ε. Επιτροπή όπως προβλέπεται στην περίπτωση θ) της παραγράφου 3 του

άρθρου 3 της αριθμ. 261611/2007 (ΦΕΚ 406Β’) απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

αριθμ. 290398/2008 (ΦΕΚ 694/Β’) και 318764/2008 (ΦΕΚ 1683/Β’) αποφάσεις και ισχύει.

Η απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ__