Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Τάσου Τζανή στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20/02/2017


Τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Τάσου Τζανή στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20/02/2017, για το θέμα :  Έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμάτων ) Πελοποννήσου . 

Κυρίες & Κύριοι,
Το ΕΣΔΑ ,το οποίο αναθεωρήθηκε ως γνωστό πρόσφατα, καθορίζει τη στρατηγική,τις πολιτικές, τους στόχους & τις δράσεις, για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.

Το Όραμα της Εθνικής στρατηγικής  έχει σαν στόχους την βιώσιμη διαχείριση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την εφαρμογή της αρχής *ο ρυπαίνων πληρώνει*, την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ ,την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων & την ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή & ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των αποβλήτων.

Με βάση την οδηγία 2008/98/EC πρέπει υποχρεωτικά & δεσμευτικά  ο ι   ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς  που θα γίνουν  στα Επιχειρησιακά Προγράμματα {2014-2020} στον τομέα  των αποβλήτων να είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ βιώσιμες.

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας, καταρτίζεται για κάθε Περιφέρεια της χώρας & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΙ τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο ΕΣΔΑ, αποσκοπεί δε

α] Στην επιλογή των περιοχών που συγκροτούν τις διαχειριστικές ενότητες των στερεών αποβλήτων.

β] Στον  καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης σε κάθε μια από αυτές.

γ] Στην εξειδίκευση  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  όρων & μέτρων για την επίτευξη των ποιοτικών & ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο ΕΣΔΑ.


Σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις & αφού διαπιστώθηκε έλλειψη σχεδίου & οράματος  από τους αρμόδιους φορείς {Υπουργεία} διαχρονικά & με ορατό τον κίνδυνο προστίμων, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ & τελικά  ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ την αρμοδιότητα  για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Το ΠΕΣΔΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ στηρίχθηκε πάνω σε τρεις πυλώνες.

α] Στον διεθνή διαγωνισμό με την διαδικασία ΣΔΙΤ[Σύμπραξη Δημοσίου &  Ιδιωτικού Τομέα],που πρόσφατα είδαμε να  αποδαιμονοποιείται ακόμα & από τους φανατικούς πολέμιους του & να γίνεται αντιληπτό ότι δεν ήταν τελικά εφεύρημα του Τατούλη αλλά επιταγή της Ε.Ε.

β] Τον τερματισμό λειτουργίας των ΧΑΔΑ  &

γ]  Την ανακύκλωση  που  αποσκοπεί  - στην υψηλή προστασία του περιβάλλοντος [αειφορία]  -στην ανάπτυξη &  - σε  ν έ ε ς   θ έ σ ε ι ς  εργασίας.

Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω δύο μόνο ζητήματα όπως λεπτομερώς & δεσμευτικώς περιγράφονται στη σύμβαση , α] Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων της Περιφέρειας με τήρηση στο έπακρο των αυστηρότερων Ευρωπαϊκών οδηγιών  & Ελληνικών Νόμων  & β] Το Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζεται απόλυτα, αφού η αμοιβή του ιδιώτη  θα καταβάλλεται μόνον εφ΄όσον τηρεί όλους τους όρους της σύμβασης.

Υπενθυμίζω ,αφού το ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου ότι με βάση την οδηγία  2008/98/EC πρέπει  η συγκεκριμένη διαχείριση να είναι οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα φαίνεται ότι υπάρχει ομοφωνία & διάθεση αποδοχής όλων των αυστηρών όρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Όσον όμως αφορά την οικονομική βιωσιμότητα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι, σύμφωνα με την αναλυτική οικονομική ανάλυση κόστους - οφέλους  όπως  αυτή περιγράφεται στην ΣΜΠΕ δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω  μείωσης από την προτεινόμενη τιμή, δεδομένου ότι στο χαμηλότερο σημείο δεν επιτυγχάνεται   ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ , άρα καταστρατηγείται η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία & επιτέλους κάποτε θα πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα το φαινόμενο μη βιώσιμες δράσεις  να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό

Οι συγκρίσεις με άλλη Περιφέρεια  είναι αυθαίρετες, δεδομένου ότι η τιμή προσδιορίζεται & από την ποιοτική & ποσοτική σύνθεση των αποβλήτων αλλά & από τις ενδεχόμενα προϋπάρχουσες Υποδομές που ελαττώνουν κατά πολύ το  κατασκευαστικό κόστος της επένδυσης.Κυρίες & Κύριοι,

Είμαστε πλέον ένα βήμα από τη λύση του μεγαλύτερου προβλήματος,με χρονικό ορίζοντα κοινωνικού  οφέλους τουλάχιστον 30 χρόνια. Σε αυτή την πορεία είμαστε ένα σκαλί πριν την πολιτική μας αυτοολοκλήρωση ως σώμα & ως πολιτικά πρόσωπα,σύμφωνα με την πυραμίδα του Abraham Maslow.

Σας καλούμε να έρθετε κοντά,ελάτε τώρα γιατί η ιστορία άρχισε ήδη να γράφει.-