Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Ναύπλιο, 30 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για την πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα.
Στην 103/8-10-2015 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Ανδριανός με θέμα την πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα, απάντησε γραπτώς ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.
Ο Υπουργός στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:
 «Το τεχνικό αντικείμενο του έργου “Μεταφορά  και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας” αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό την μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και ειδικότερα στις περιοχές Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα. Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη σε προγενέστερο χρόνο κεντρική διώρυγα Αναβάλου, που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο, είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.
Με την αριθμ. 4276/146483/20β2/541/19-11-2014 Απόφαση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης δεκατεσσάρων μηνών στην συνολική προθεσμία της σύμβασης κατασκευής του έργου “Μεταφορά  και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας”, εργολαβίας της εταιρίας “Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, ήτοι μέχρι την 27η Δεκεμβρίου του 2015.
Με την αριθμ. 3896/132614/20β2/541/21-10-2014 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) με συνολική δαπάνη 8.835.136,62 ευρώ [με κόστος εργασιών, Γενικά Έξοδα, και Οφέλη Εργολάβων (Γ.Ε. και Ο.Ε), απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και ΦΠΑ]. Από το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ έχουν εκταμιευθεί επί του παρόντος, 4.123.630,12 ευρώ εκ των οποίων 800.000,00 ευρώ αφορούν προκαταβολές υλικών.
Η Ανάδοχος Κοινοπραξία έχει κάνει δύο Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής εργασιών (όχληση θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου και όχληση νομιμότοκης πληρωμής αντίστοιχα) στις 12-06-2015 και στις 13-07-2015 λόγω μη πληρωμής του 11ου και 12ου λογαριασμού αντίστοιχα, οι οποίες απορρίφθηκαν με τις αριθμ. 79459/2335/09-07-2015 και 79459/2335/20-07-2015 (ΑΔΑ 6ΙΟΝ7Λ1-ΥΞΘ και ΑΔΑ: 7ΣΜΓ7Λ1-ΤΓ1) Αποφάσεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων. Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) σε συνεργασία με την Δ/νουσα Υπηρεσία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξίας.
Το έργο είναι ενταγμένο και η υλοποίησή του αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου».