Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Το πρώτο περιοδικό με εικόνες που κυκλοφόρησε στην Αθήνα


 Του Γιάννη Λακούτση

Το πρώτο περιοδικό με εικόνες που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ,το 1847-1855 ονομαζόταν «ΕΥΤΕΡΠΗ». Εκδότης,  ο Γρηγόριος Καμπούρογλος .

Στόχος του περιοδικού ήταν « εις τους μεν πεπαιδευμένους να παρέχει τέρψιν ουχί αναξίαν αυτών, εις δε τους άλλους πάντας, ωφέλειαν μετά τέρψεως».

      Οι εικόνες έφθαναν  στο τυπογραφείο που τυπωνόταν στην Αθήνα , από την    Γερμανία.
« …κιβώτιον με τύπους εικονογραφιών, τους οποίους με αδρότατα έξοδα φέρομεν από τα επισημότερα της Γερμανίας εργοστάσια, εχάθη καθ’ οδόν από Λειψίας  εις Τεργέστην …». Συνεργάτες, γνωστά ονόματα της πνευματικής κίνησης της εποχής:

Γεώργιος Ζαλοκώστας, Κωνσταντίνος Πωπ, Νικόλαος Δραγούμης, Ιωάννης Δεληγιάννης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής  κ. α. Αν και η κάμψη του περιοδικού άρχισε το 1850, εν τούτοις συνέχισε να κυκλοφορεί για πέντε χρόνια ακόμη. Ο λόγος που έχασε την αίγλη του, ήταν η αποχώρηση του Καμπούρογλου από την θέση του εκδότη, και δύο βασικών συνεργατών, του Αλ.Ρίζου Ραγκαβή και  Νικόλαου Δραγούμη, εκδότες πλέον της εφημ. «Πανδώρα».

                  Πηγή: «Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου,1784-1974 Κ.Καρπόζηλου

Από το τεύχος του Σεπτεμβρίου 1847

« τεμάχια τινά του ποιήματος τούτου,                            

τα οποία παρά πόδας καταχωρίζομεν».

                 

Μην κοιμάσαι
Μην κοιμάσαι, ιδού ανατέλλει
Μειδιών ο χρυσούς εωσφόρος
Ως αδάμας αστράπτ’ εις το όρος,
Και την νέαν αυγήν προαγγέλλει.
To πτηνόν την ασπάζεται άδον,
Μελωδίας τη πέμπει η λύρα
Και τα ρόδα τη πέμπουσι μύρα,
Και την ψάλλ’ η ηχώ των κοιλάδων.

Αι φωναί αι ουράνιαι πάσαι
Κι’ αι επιγει’ υμνούσι συνάμα
Την αυγήν, γλυκύ νεύμα του Βράμα
 Ανατέλλει, ιδού! Μην κοιμάσαι.