Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Αρχεία φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, οι παραγωγοί-επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλουν να τηρούν, επί τουλάχιστον 3 έτη, αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 1.Το όνομα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 2.Το χρόνο εφαρμογής. 3.Τη δόση εφαρμογής. 4.Την περιοχή που χρησιμοποιήθηκε 5.Την καλλιέργεια όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε. Οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία μας, τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω αρχεία, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη καταγραφής προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 13 του Νόμου 4036/2012 και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1000€) μέχρι και πέντε χιλιάδες (5000€) ΕΥΡΩ.