Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας. Αναλύσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου.

Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας
Κρανίδι, 16-01-2012
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
του Δήμου Ερμιονίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με αναλύσεις που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ολικού και εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα νερού, έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Ελήφθησαν συνολικά 87 δείγματα νερού στις 24 & 25/10/2011 για αναλύσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου.
Σε ότι αφορά το ολικό χρώμιο, όλα τα δείγματα ήταν εντός των ορίων που καθορίζει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (ΚΥΑ2600/2011) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (ανώτατο αποδεκτό όριο 50 μg/l). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανώτερη τιμή ολικού χρωμίου που ανιχνεύτηκε σε δείγμα του Δήμου, ήταν το 16,3 μg/l (η οποία αναφέρεται στην γεώτρηση Γέφυρα της Δ.Κ. Φούρνων που είναι εφεδρική, δεν χρησιμοποιείται στο δίκτυο ύδρευσης)

Σε 54 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από μηδενική έως 2 μg/l,
σε 17 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από 2 μg/l έως 5 μg/l,
σε 14 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από 5 μg/l έως 10 μg/l.
σε 2 δείγματα η συγκέντρωση του ολικού χρωμίου ήταν μεγαλύτερη των 10 μg/l

Σε ότι αφορά το εξασθενές χρώμιο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω παραμετρική τιμή των 50 μg/l που ισχύει για το ολικό
χρώμιο, υιοθετήθηκε στην Οδηγία 98/93/ΕΚ με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (Guidelines for drinking water quality), ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες αναλυτικής μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου, καθώς και την έλλειψη τοξικολογικών δεδομένων για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου κατά την κατάποση, δεν προτείνεται σχετική ανώτερη τιμή αποκλειστικά για το εξασθενές χρώμιο, αλλά το όριο των 50 μg/l για το ολικό χρώμιο.

Με βάση την ΔΥΓ2/οικ64340/07-06-2011/ Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης εγκύκλιο, ο Δήμος μας προέβη σε πλήρη έλεγχο όλων των σημείων δειγματοληψίας για εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να συνδράμει στην τοξικολογική έρευνα και τη νέα εθνική βάση δεδομένων η οποία θα βοηθήσει στην παραμετροποίηση των τιμών του εξασθενούς χρωμίου, ώστε και εμείς από την πλευρά μας να συνεισφέρουμε στην άμεση παρακολούθηση και τη δυνητική λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της υδροδότησης εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

H πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Αγγελική Αλεβίζου