Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Παναγιώτης Ρομπότης. Του Γιάννη Λακούτση


 Παναγιώτης Ρομπότης 

Του Γιάννη Λακούτση 


Την Κυριακή 20 Ιουνίου του 1871, ανακοινώνονται  τα αποτελέσματα των εξετάσεων των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ( Φ Ε). Από την ίδρυση των σχολείων της ΦΕ, οι εξετάσεις διεξάγονταν δημόσια, παρουσία επισήμων αλλά και των κηδεμόνων των μαθητριών.Αυτό ίσχυε όχι μόνο για τα σχολεία των Αθηνών, το Αρσάκειο, το Τοσίτσιο, αλλά και στα σχολεία  της ΦΕ των Δήμων, της Ελευσίνας της Κηφισιάς και αλλού.

Στον χώρο του Αρσάκειου παραβρίσκονται, η Βασίλισσα Όλγα και ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κουμουνδούρος με αρκετούς υπουργούς. Ο εισηγητής της επιτροπής επί των σχολείων, ανάγνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων  και ο πρόεδρος της ΦΕ, πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Ρομπότης, ιερέας της Βασίλισσας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδωσε το βραβείο στην πρωτεύσασα μαθήτρια λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: « Έλαβες φίλτατον κοράσιον το Ράλλειον βραβείον, ως έπαθλον του αγώνος ον ηγωνίσω προς τας συμμαθητρίας σου της ε. και ανωτάτης τάξεως του Αρσακείου… 

Χαίρετε λοιπόν, πάσαι, ώ αγλαοί καρποί του Αρσακείου! Ας ευωδιάζη λοιπόν το πολύτιμον μύρον υμών, ανά άπασαν την Ελλάδα γαίαν, προς καθωράισιν και αναγέννησιναυτής… Αι ευχαί πάντων ημών θέλουσι παρακολουθεί υμάς δια παντός του βίου ημών, διότι πάντες συναισθανόμεθαοπόσον ευεργετική και ηλίκη η δύναμις του γυναικείου φύλλου ελληνοπρεπεί παιδεία και χριστιανικαίς αρετές κεκοσμημένου. Χαίρετε και πάλιν εφημ. ΑΙΩΝ 1 Ιουλίου 1871). 

Ποιος ήταν όμως ο πρόεδρος της ΦΕ; Ο Παναγιώτης Ρομπότης  γεννήθηκε το 1830 στο Κρανίδι Αργολίδας όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε σε Αθήνα, Αγία Πετρούπολη και Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και διορίστηκε καθηγητής σε Γυμνάσιο. Από το 1858 μέχρι το 1868  προσελήφθη, στην αρχή, ως έκτακτος  καθηγητής στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και προήχθη σε τακτικό καθηγητή το 1868

Δίδαξε δογματική, ηθική και λειτουργική. Ανέλαβε την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου το 1874 μέχρι τον θάνατό του το 1875. 

Το 1870 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και διετέλεσε εφημέριος, αλλά και πνευματικός της βασίλισσας Όλγας και της δίδαξε τα ελληνικάΜετείχε ενεργά στη φιλανθρωπική και εκπαιδευτική κίνηση της εποχής του διατελέσας  πρόεδρος  του συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αθήνα την περίοδο 1871-1875. Υπήρξε, επίσης, λοχαγός στην Πανεπιστημιακή φάλαγγα.
Αίσθηση προκάλεσε ο κώδικας καλής συμπεριφοράς, που εξέδωσε ο Παν. Ρομπότης κατά την αρχή της πρυτανικής του θητείας, προς τους φοιτητέςοι οποίοι θορυβούσαν και κάπνιζαν εντός των αιθουσών διδασκαλίας, εμποδίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Το έγγραφο που τοιχοκολλήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1874, έχει ως εξής:        « Προς τους κυρίους φοιτητάς του Πανεπιστημίου. Μετά λύπης βλέπομεν, άμα αρξαμένων των μαθημάτων, ότι εναντίον των παραινέσεων, τας οποίας η Πρυτανεία απηύθηνεν άλλοτε πολλάκις εις τους κυρίους φοιτητάς, εναντίον της πρεπούσης αυτούς υπολήψεως ως πολίταις του Πανεπιστημίου, γίνονται καθ’ εκάστην εντός των δωματίων, όπου τελείται η πνευματική της επιστήμης λειτουργία, αταξίαι και θόρυβοι, κραυγαί και κρότοι ποδών και βακτηριών, οι οποίοι μεταβάλλουσι τον χαρακτήρα του ιερού τούτου ιδρύματος εγκολάπτουσιν εις αυτόν ασχημίαν αποτρόπαιον. Ημείς αυτοί εργαζόμενοι εις το Πρυτανείον ιδίαις αισθήσεσιν αντελήφθημεν των πάταγων αυτών και των θορύβων, και ένεκα αυτών ηναγκάσθημεν να διακόψωμεν τας εργασίας, ελεεινολογούντες την ταπείνωσιν των φοιτητών. 

Πολλοί των κ. καθηγητών, ένεκα των θορύβων διέκοψαν τας διδασκαλίας των, ή δεν ηδυνήθησαν ποσώς να διδάξωσι. 

Δεν είναι ένοχοι της καταπτώσεως ταύτης όλοι οι  φοιτηταί, εσμέν βέβαιοι, αλλ’ ολίγοι τινές, ένοχοι όμως πάντες εισί δια την ασύγνωστον ανοχήν, ην επιδεικνύουσι προς τας ταραχάς των ολίγων, ους ώφειλον να καταγγείλωσιν εις την Πανεπιστημιακήν Αρχήν ως αδικούντας αυτούς την μεγίστην των αδικιών, αφαιρούντες απ’ αυτών την ιδέαν της σεμνότητοςήτις πρέπει να κοσμή τον πολίτην του Πανεπιστημίου.

 Προς τούτοις επληροφορήθημεν, ότι ου μόνον εις τα προπύλαια καπνίζουσιν, αλλά και εις αυτά έτι τα δωμάτια των  παραδόσεων, μεταβαλόντες ούτω εις καπνιστήριον την παράδοσιν, εις τρόπον ώστε δεν δύναται ο καθηγητής να παραδώσηΤούτο δε ου μόνον είναι απρεπές, αλλά και εις κίνδυνον πυρός φέρει το Πανεπιστήμιον εν τω οποίω εισί τεταμιευμέναιαι του μέλλοντος της πατρίδος ελπίδες. Τα τοιαύτα πρέπει από τηςσήμερον να παύσωσι και εις τούτο καλούμεν αυτούς τους φοιτητάς να συνδράμωσιν ημάς, διότι εις αυτούς αποβλέπει η αγαθή η μη τοιαύτη περί του Παναπιστημίου ιδέα, αυτούς ωφελεί η τήρησις της τάξεως και ζημιοί τουναντίον. Πιστεύομεν ότι οι φοιτηταί θέλουσιν εκτιμήσει δεόντως τας παραινέσεις ημών και θέλουσι συμμορφωθή ταύταις. 

Απαγορεύομεν δε αυστηρώς: α) να εισέρχητέ τις καπνίζων εις το δωμάτιον της παραδόσεως β) να ποιή θόρυβον εντός αυτού, γ) όστις δε οραθή παραβαίνωντας παραγγελίας ταύτας, θέλει τιμωρηθή μεθ’ όλης της αυστηρότητος των πανεπιστημιακών νόμων, δ) ου μόνον δε εντός του καταστήματος συνιστώμεν τοις ημετέροις φοιτηταίς ίνα τηρώσι την προσήκουσαν τάξιν, αλλά και εκτός αυτού να δεικνύωσι διαγωγήνεμπρέπουσαν εις πολίτας του ανωτάτου παιδευτηρίουαπεχόμενοι των προς αλλήλους ερίδων και παντός διαβήματος δυναμένου να ελαττώσητην περί αυτών υπόληψιν της κοινωνίας». Με την ονομασία « Πανεπιστημιακή φάλαγγα» φέρονταν ειδικό σώμα, στρατιωτικά συγκροτούμενο, από φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη τήρηση της τάξης μετά τις ταραχές που είχαν σημειωθεί στην Πρωτεύουσα αμέσως μετά την αποχώρηση του Βασιλιά Όθωνα.Συγκροτήθηκε ως μέρος της εθνοφυλακής. Σχηματίσθηκαν στην αρχή πέντε λόχοι από 120 άνδρες . Αργότερα προστέθηκε ένας ακόμη λόχος φθάνοντας σε 840 ένοπλους φοιτητές. Οι δαπάνες στρατωνισμού και συσσιτίων είχαν αναληφθεί από το ταμείο του Πανεπιστημίου. Ηφάλαγγα αυτή είχε αναλάβει τη φρούρηση υπουργείων καθώς και το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης. Το σώμα αυτό είχε έναν επικεφαλής αξιωματικό του στρατού. Οι επικεφαλής των λόχων  ( λοχαγοί) ήταν αποκλειστικά καθηγητές του Πανεπιστημίου, ενώ ανθυπολοχαγοί, υφηγητές αλλά και φοιτητές

. Ένας τέτοιος λοχαγός της Πανεπιστημιακής φάλαγγας, ως καθηγητής, διετέλεσε και ο Παν. Ρομπότης.

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΔΩ