Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 4ης/2021

Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ : “ Βραβεία Πολιτισμού Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  06/2021

Στην Ερμιόνη σήμερα την  9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00’, το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. και Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28-05-2021 (ΦΕΚ Β΄2233) ΚΥΑ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνoιού COVID -19, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5865/04-08-2021 πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας Ερμιόνης κ.  Γανώση Ιωσήφ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Κοινοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων  συμμετείχαν  οι  επτά (7):

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

                                                         

·        Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

·        Σύμβουλος: Μέλλος Γεώργιος

·        Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

·        Σύμβουλος: Μαστροκόλιας Ανδρέας

·        Σύμβουλος: Ασλάνης Μιχαήλ

·        Σύμβουλος: Φραϊδάκης Μιχαήλ

·        Σύμβουλος: Χατζή Φανή

 

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σας ενημερώνω ότι την 6/8/2021 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής που έχει την διαχείριση της εκδήλωσης “Βραβεία Πολιτισμού Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη” και την επιλογή των προσώπων προς βράβευση, που  έχει οριστεί σύμφωνα με την 13/2016 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, όπως τροποποιήθηκε με την 2/2018 και επικυρώθηκε με την 123/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, όπως διατυπώθηκε στην συνεδρίαση είναι η ακόλουθη

Προτείνονται για βράβευση οι:

1) O κ. Roderick Beaton Ομότιμος Καθηγητής, Έδρα Κοραή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας, King’s College London

2) Ελένη  Γλύκατζη-  Αρβελέρ, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών,  Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως στη UNICEF , Βυζαντινολόγος, Ιστορικός

3) Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα  συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος, ομότιμη Καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ,  Διευθύντρια της Εθνικής  Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου .

Όσον αφορά την επιλογή σε τοπικό επίπεδο και εκ μέρους της πόλης μας, η πρόταση και επιθυμία της Προέδρου της Επιτροπής κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη , είναι να βραβευτεί το Ιστορικό και  Λαογραφικό Μουσείο Ερμιόνης (ΙΛΜΕ) για τους εξής λόγους:

1) λόγω του εορτασμού των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 και

2) διότι στον χώρο που σήμερα στεγάζεται είχε πραγματοποιηθεί η Γ΄ κατ΄ επανάληψη Εθνοσυνέλευση το 1827

Η Απόφαση του Κοινοτικού μας Συμβουλίου προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω του θεσμικού  ρόλου της Κοινότητας μας στην Απόφαση της Επιτροπής, που έχει οριστεί  για την διαχείριση της εκδήλωσης “Βραβεία Πολιτισμού Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη” και την επιλογή των προσώπων προς βράβευση

Προτείνω να αποδεχτούμε την πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη και ευελπιστώ  η Απόφαση μας να είναι ομόφωνη, για να έχει την ανάλογη αξία και το κύρος για εκείνους  που θα αποδώσουν τα βραβεία και  για τους βραβευόμενους.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Κ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν. 4555/2018 και

ύστερα από σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει  ομόφωνα

 Αποδέχεται την πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη

Η παρούσα Απόφαση να διαβιβαστεί στην Επιτροπή  Βραβεία Πολιτισμού Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη”

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   06/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Γανώσης Ιωσήφ

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μέλλος Γεώργιος, Φραϊδάκης Μιχαήλ, Χατζή Φανή,  Μέξης Παναγιώτης, Μαστροκόλιας Ανδρέας, Ασλάνης Μιχαήλ.

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Κοινότητας Ερμιόνης

ΓΑΝΩΣΗΣ ΙΩΣΗΦ