Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας Τα θέματα

                                                                                                   Κρανίδι, 25.10.2019

Αρ. πρωτ.: οικ. 8454
Προς:
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 74 Ν. 4555/2018)
Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα  σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας στις  30.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 1. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος
 1. Σχετικά με τη διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος από την επεξεργασία του προδιαλεγμένου ρεύματος αποβλήτων συσκευασιών
Εισήγηση: Πασιαλής Βασίλειος
 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Ερμιόνης»
Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας
 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Κρανιδίου»
Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας
 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Κρανιδίου»
Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας
 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Ερμιόνης»
Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας
 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση βατότητας Α.Π.Ε.»
Εισήγηση: Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας
 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ερμιονίδας για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου
Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Σχετικά με θεώρηση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, αλιευτικών προϊόντων
Εισήγηση: Μερτύρης Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας (άρθρο 75 Ν. 4555/2018)
Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
 Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Α.Ε.»
 Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Τροποποίηση άρθρου 12 Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης (υπ’ αρ. 306/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΡΖΤΩΡΡ-ΣΜ7)
Εισήγηση: Μερτύρης Ιωσήφ, Αντιδήμαρχος
 1. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας
 1. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ερμιονίδας στην έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ» Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας
Εισήγηση: Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ερμιονίδας
 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας
Εισήγηση: Φλωρής Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας
 1. Σχετικά με υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ερμιονίδας για το 2020
Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος
 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΑΡΩΡΡ-14Φ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Σχετικά με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση Ι – Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
 Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 207β/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας”»
Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 208/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερμιονίδας με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας”»
Εισήγηση: Δήμαρχος
 1. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020
Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος
 1. Ορισμός δικηγόρων
Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2019
Εισήγηση: Γκαμίλη – Σιάννα Ελένη, Αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντωνία Αντωνοπούλου