Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

GDPR Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.
Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι
  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού