Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

ΝΕΡΟ: Πράγματα σημαντικά και καθοριστικά για το μέλλον της Ερμιόνιδας, για τα οποία η Περιφέρεια και ο Δήμος μας έχουν τον πρώτο λόγο.

Του Βασίλη Γκάτσου
Για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 60 βγήκαν ΚΥΑ, Προεδρικά Διατάγματα κ.λ.π. για να την καταστήσουν εφαρμόσιμη στα ελληνικά δεδομένα.
Το παρακάτω άρθρο 11 είναι από το Προεδρικό Διάταγμα 51 (βλέπε φωτογραφία). Για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, επιφανειακών και υπογείων, απαιτείται η ποσοτική κατάστασή τους (όγκος, ροή, στάθμη) και η χημική (βιολογικό φορτίο, αγωγιμότητα, βαριά μέταλλα, ιόντα κ.λ.π.). Αυτό σημαίνει μετρήσεις και κατάλληλα όργανα μέτρησης. Όργανα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν σήμερα εξαιρετικά και υπεραυτόματα.
Θα έπρεπε λοιπόν, αν όχι από το 2007, αλλά από το 2015 να είχε εφαρμοστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετρήσεων στη λεκάνη απορροής Αργολίδας και φυσικά της Ερμιονίδας που μας ενδιαφέρει άμεσα:

Στην Ερμιονίδα θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί όργανα μέτρησης όγκου, ροής και στάθμης στα τρία βασικά ρέματα: Ράδου, Καταφυκιού, Ρορού.
Δηλαδή ένα τμήμα της κοίτης έπρεπε να είχε διαμορφωθεί με τσιμέντο, ώστε να έχει συγκεκριμένη γεωμετρική τομή. Έπρεπε να είχε τοποθετηθεί όργανο αυτόματης συνεχούς μέτρησης ροής και στάθμης. Άρα θα ήταν με μεγάλη ακρίβεια, γνωστή η ποσοτική κατάσταση των υδάτων των ρεμάτων, συναρτήσει του χρόνου.
Δίπλα σ' αυτό το όργανο έπρεπε να είχε τοποθετηθεί ένα όργανο συνεχούς χημικής ανάλυσης του νερού. Άρα θα ήταν με μεγάλη ακρίβεια, γνωστή η χημική κατάσταση των υδάτων των ρεμάτων, συναρτήσει του χρόνου.

Έτσι, αν για παράδειγμα, παρατηρείτο αύξηση του βιολογικού φορτίου, θα αναζητούνταν αμέσως τα αίτια και θα λαμβάνονταν μέτρα.
Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι μετρήσεις θα ήταν και η εγγυημένη επιστημονική βάση για την εκπόνηση μελετών φραγμάτων, για την καταλληλότητα του νερού ως πόσιμου, για τη λήψη μέτρων κ.λ.π.

Για τα υπόγεια νερά θα έπρεπε να είχαν επιλεγεί 20 - 30 γεωτρήσεις δημοτικές και ιδιωτικές, όπου θα τοποθετούνταν όργανα μέτρησης άντλησης και χημικής ανάλυσης.

Για τα παράκτια ύδατα 20 - 30 σημεία χημικών αναλύσεων.

Αυτό το σύστημα μετρήσεων το επιβάλλει η οδηγία 60, γιατί χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της. Χωρίς συνεχείς ακριβείς μετρήσεις, η Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να γνωρίζει την καλή κατάσταση των υδάτων μιας λεκάνης απορροής, αδύνατον να εφαρμόσει μέτρα αποκατάστασης και βελτίωσης. Χωρίς συνεχείς αξιόπιστες μετρήσεις, η Διαχείριση Υδάτων καταντάει μία γραφειοκρατική υπηρεσία καταγραφής αδειών και δραστηριοτήτων.

Αυτονόητο το ερώτημα προς τον Δήμο μας και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας στην Περιφέρεια: Έχει αρχίσει η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος μετρήσεων στη λεκάνη απορροής Αργολίδας και μάλιστα Ερμιονίδας; Ήδη βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο υποχρεωτικής εφαρμογής της Οδηγίας 60, ενώ είχαμε περιθώριο προετοιμασίας και εφαρμογής της από το 2000 έως το 2015.


Βασίλης ΓκάτσοςΆρθρο 11

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των

προστατευόμενων περιοχών

1. Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης

των νερών που συνιστά μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης

λεκάνης απορροής ποταμού, καταρτίζεται και εγκρίνεται

σύμφωνα με το άρθρο 5, (παραγ. 5 εδαφ. ζ) του ν. 3199/2003,

με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 8 του ίδιου νόμου. Το Πρόγραμμα αυτό αποβλέπει

στη δημιουργία μιας συνεκτικής και συνολικής εικόνας

της κατάστασης των νερών σε κάθε περιοχή λεκάνης

απορροής ποταμού.

α) για τα επιφανειακά ύδατα, το Πρόγραμμα

καλύπτει:

• τον όγκο και τη στάθμη ή το ρυθμό ροής στο

μέτρο που αφορά την οικολογική και τη χημική τους

κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό,

• την οικολογική και τη χημική τους κατάσταση και

το οικολογικό τους δυναμικό,

β) για τα υπόγεια ύδατα, το Πρόγραμμα καλύπτει την

παρακολούθηση της ποσοτικής και της χημικής τους

κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της

εκάστοτε κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

για την προστασία των υπόγειων υδάτων,

γ) για τις προστατευόμενες περιοχές, το Πρόγραμμα

συμπληρώνεται με τις προδιαγραφές που περιέχονται

στην ισχύουσα νομοθεσία με την οποία έχουν καθοριστεί

οι επιμέρους προστατευόμενες περιοχές.

2. Τα Προγράμματα αυτά τίθενται σε εφαρμογή το

αργότερο μέχρι 23.12.2006. Η ως άνω παρακολούθηση

πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος

ΙII του παρόντος.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τυποποιημένες

μέθοδοι για την ανάλυση και την παρακολούθηση της

κατάστασης των νερών καθορίζονται σύμφωνα με την

διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

4. Τα συλλεγόμενα στοιχεία από την παρακολούθηση

της κατάστασης των υδάτων καταχωρούνται μετά

από συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων

όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του

άρθρου 4 του ν. 3199/2003 σε βάση υδρολογικών και

μετεωρολογικών δεδομένων, σύμφωνα με την παραγ.

5 (εδαφ. ζ) του άρθρου 5 του ν. 3199/2003.