Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Ερώτηση Γκιόλα για την πορεία υλοποίησης έργων αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας

Το φαινόμενο της λειψυδρίας στην περιοχή του νομού Αργολίδας αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Η ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων για άρδευση πλήττει τον πρωτογενή τομέα και επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα και ποσότητα της αγροτικής παραγωγής.

Ειδικότερα στο Δήμο Ερμιονίδας, το ξηροθερμικό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή σε συνδυασμό με την έντονη απουσία βροχοπτώσεων και τον φτωχό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες και βλάπτουν το φυτικό κεφάλαιο. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες αρδευτικές ανάγκες και το υδάτινο έλλειμμα σταδιακά διογκώνεται.

Η Ερμιονίδα είναι ένας εύφορος τόπος και ο κάμπος της είναι γνωστός για τα αρίστης ποιότητας οπωροφόρα δέντρα, εσπεριδοειδή, ρόδια, ελαιόδενδρα, κηπευτικά και λαχανικά του. Η επέκταση του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας είναι ζωτικής σημασίας, ώστε ο επαρκής εφοδιασμός με νερό να καλύψει όλο το φάσμα των προϊόντων της αγροτικής παραγωγής και το γόνιμο έδαφος της περιοχής να αξιοποιηθεί στο μέγιστο.Το νερό του Αναβάλου είναι ικανό να καλύψει επαρκώς τις αρδευτικές ανάγκες του Νομού, να δώσει ανάσα ζωής στην πρωτογενή παραγωγή και να ανακουφίσει ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο της Αργολίδας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κάνει έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό που αποβλέπει στην εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό την επαρκή κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών και την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αργολίδα. Το τεχνικό αντικείμενο των έργων αφορά κυρίως την κατασκευή έργων προσαγωγής, δηλαδή δευτερευόντων αγωγών και αντλιοστασίων με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση από την κεντρική διώρυγα του Αναβάλου σε όλες τις περιοχές του Αργολικού Πεδίου.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου στο δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας», με την αριθμ. 4822/162689/22-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκαν α) η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών Έργων και Η-Μ έργων, β) η Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΥΔΡ, Η-Μ, ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΑ ΕΡΓΑ), δ) η Γεωλογική Μελέτη και ε) η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας του ανωτέρου έργου.

Με την αριθμ. 3892/98489/11-9-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Μέτρο 125Α 1 του ΠΑΑ 2007-2013.


Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Ανάβαλου στο Δήμο Ερμιονίδας του Νομού Αργολίδας;

2. Έχει υποβληθεί σχετική πρόταση για την ένταξη του έργου μεταφοράς και διανομής νερού από δίκτυα Αναβάλου στην Ερμιονίδα στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, δεδομένου και του κριτηρίου συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με το οποίο, τα έργα που είχαν συμπληρωματικότητα με έργα του ΠΑΑ 2007-2013 θα λάβουν επιπλέον βαθμολογία;

3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας;


Ο ερωτών βουλευτής

Γκιόλας Ιωάννης