Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ…Η ανάφλεξη, το καράβι - ι – μαδ (μεγάλο) και το Μπουρλότο της Ερμιόνης
Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου
Σαν σήμερα, στις 8 Σεπτεμβρίου 1822, ανήμερα της Παναγιάς της Γιάτρισσας, στα νερά του Ερμιονικού και Αργολικού κόλπου, μεταξύ του Δοκού, των νότιων ακτών της Ερμιονίδας και των Σπετσών, συγκρούσθηκαν εκ του συστάδην (από πολύ κοντινή απόσταση) οι δυνάμεις του Οθωμανικού και του Ελληνικού στόλου.
Από το βιβλίο του Ελευθερίου Βρέλλου «Τα προ των Σπετσών…»1 δημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό απ’ αυτή τη νικηφόρα για τους Έλληνες γιγαντομαχία, που έδωσε το όνομα σε γνωστή περιοχή της Ερμιόνης.
«Τα μεταξύ Δοκού και Ερμιονίδος ευρεθέντα ελληνικά πλοία εις τοιαύτην ωσαύτης νηνεμίαν ενέπεσαν, ώστε όχι μόνον ουδεμίαν βοήθειαν εις τους εν τω πορθμώ των Σπετσών αγωνιζομένους ηδύναντο να παράσχωσιν αλλά και με πολλήν δυσκολίαν κατόρθωναν να κυβερνηθώσιν. Ότε δε εχθρικά τινα πλοία, βοηθούμενα υπό ευνοϊκήν τινα πνοήν του ανέμου επετίθεντο κατά των ημετέρων, τα τελευταία ταύτα ηγωνίζοντο να ρυμουλκώνται δια των λέμβων των.
Τοιαύτη ήτο η κατάστασις των ελληνικών τούτων πλοίων, ότε φρεγάτα αλγερινή, καταφθάσασα το πυρπολικόν του Γ. Πιπίνου, το λόγω του μεγέθους αυτού «Καράβι – ι – μαδ» επιλεγόμενον, και εκλαβούσα τούτο ως απλούν πολεμικόν, εφώρμησεν να το κυριεύσει εξ εφόδου. Αλλ’ ο Υδραίος πυρπολητής πριν ή πηδήση μετά του πληρώματος αυτού εις την εφελκομένην λέμβον και διαπεραιωθή επί των λοιπών πλοίων, έθεσε πυρ εις το πυρπολικόν του. Το πυρ μεταδοθέν εις την φρεγάτα ανέφλεξε τα ιστία. Οι εν αυτώ Οθωμανοί κατόρθωσαν μεν να το κατασβέσωσιν, αλλά πεντήκοντα εξ αυτών εύρον τον θάνατον εκ της εκρήξεως ταύτης, εν ω δύο εκ των Υδραίων ναυτών ετραυματίσθησαν. Το πυρπολικόν απομακρυνθέν της αλγερινής φρεγάτας, ερρίφθη φλεγόμενον επί της πλησίον παραλίας της Ερμιονίδος, ήτις έκτοτε – κατά τον Α. Ορλάνδον – απεκλήθη Μπουρλότον».     
Σε όλους τους Σπετσιώτες, στο Δ.Σ. και τα μέλη της Ένωσης Σπετσιωτών και ιδιαίτερα στον ρέκτη Πρόεδρό της και αγαπητό φίλο Κώστα Κουλαλόγλου ευχόμαστε «Χρόνια πολλά!».
ΣΗΜ.
1.    Βρέλλος Ελευθέριος, «Τα προ των Σπετσών, τον Αργολικόν κόλπον και το Μυρτώον, Πολεμικά Συμβάντα της 8/21-24/27 Σεπτεμβρίου 1822», Εκδ. Π. Σ. Βαρβαρέσου, Πειραιάς 1933