Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

Θέσεις πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στην Αργολίδα


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση σαράντα (40) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας για τους Δήμους Άργους – Μυκηνών και Επιδαύρου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση

κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική

παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου Αν ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, στο
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός
καταστήματος και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα:
1. Αίτηση προς την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας, στην οποία να αναφέρεται το είδος των
προϊόντων που επιθυμεί να πωλήσει
2. Πιστοποιητικό ανεργίας
3. Πιστοποιητικό:
- Αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή τυφλών
- Πολύτεκνων ή Τρίτεκτων
- Ανάπηρων και θυμάτων του Ν.1370/44
- Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία
- Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλιννοστούντων
- Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
- Απεξαρτημένων ατόμων
4. Υπεύθυνη Δήλωση:
- Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης
βιοποριστικού επαγγέλματος.
- Ότι δεν είναι συνταξιούχος.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της αδείας, την
οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:
1. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού -αγροτικού οχήματος.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
3. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος .
4. Δύο (2) φωτογραφίες.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σ΄ αυτόν.
6. Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον
πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών
7. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών
Επιπλέον δικαιολογητικά:
8. Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται:
- Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για αναπλήρωση στο όχημα ή/ και βιβλιάριο υγείας για
διάθεση τροφίμων –ποτών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΠΕ Αργολίδας (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παρ. οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου, Ναύπλιο- Τηλ:
2752360501, 2752360504 & 2752360508) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους
αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόμενων.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 4 Ια ν ο υ α ρίο υ 2 0 16 , η μ έ ρ α Δ ε υ τ έ ρ α
μέχρι και 2 9 Ια ν ο υα ρί ο υ 2 0 16 , η μ έ ρ α Π α ρ α σκ ε υή κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη προς πώληση εμπορευμάτων.
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας
(Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παρ. οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου, Ναύπλιο) και στα τηλέφωνα:
2752360501, 2752360504 & 2752360508.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του ανωτάτου αριθμού από τους ενδιαφερόμενους για την
χορήγηση άδειας πλανόδιου υπαιθρίου εμπορίου, των εν λόγω επικυρωμένων αδειών από τον
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, θα διενεργηθεί νέα Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος,
προκειμένου να καλυφθούν ο εν λόγω προβλεπόμενος αριθμός αδειών στην ΠΕ Αργολίδας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα «Αναγνώστης », θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας, στους οικείους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας, ενώ θα διατίθεται από
το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας (Παρ. οδός Ναυπλίου- Ν.
Κίου, Ναύπλιο)

Ο Περιφερειάρχης
Πέτρος ΤατούληςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. ∆/νση :∆ιοικητήριο
Ταχ. Κωδ. :24100 Καλαµάτα
Πληροφορίες :Σ.Ρούσση
Τηλέφωνο :2721361531
FAX :2721093323

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:
Καλαµάτα, 22 /12/2015
Αρ. Πρωτ: Φ34/οικ. 4973

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για τη χορήγηση επτά (7) αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που θα
διατεθούν για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως ισχύουν σήµερα.

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014), όπως ισχύουν σήµερα.
4. Την υπ΄ αρ. Φ34/4179/22-12-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, µε την οποία καθορίστηκαν επτά (7) άδειες άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου έτους 2016 για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σύµφωνα µε τις προτάσεις των οικείων δηµοτικών συµβουλίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση επτά (7) συνολικά αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. 


∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου δικαιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά
προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον
 πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών,καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα,

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής
 περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,

 (στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pοµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

 (ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.

 Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη, στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα:

1. Αίτηση προς την ∆/νση Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, στην οποία θα αναφέρεται το
είδος των προϊόντων που επιθυµεί να πωλήσει.
2. Πιστοποιητικό ανεργίας. 
3. Πιστοποιητικό:
- Αναπηρίας 50% ή τυφλών
- Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων
 - Ανάπηρων και θυµάτων του Ν.1370/44
 - Γονέων ανηλίκων τέκνων µε αναπηρία και γονέων που προστατεύουν άτοµα µε
 νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και
 πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
- Οµογενών Βορειοηπειρωτών και οµογενών παλιννοστούντων
- Εγγραφής στα δηµοτολόγια Ελλήνων Ροµά
- Απεξαρτηµένων ατόµων και ατόµων υπό απεξάρτηση
 4. Υπεύθυνη ∆ήλωση:
 - Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια
 άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος.
 - Ότι δεν είναι συνταξιούχος.
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της
αδείας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι, οφείλουν να προσκοµίσουν τα λοιπά
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, ως παρακάτω:
1. Βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύµατος.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
3. Βεβαίωση αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων ποτών.
4. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων-ποτών.
5. ∆ύο (2) φωτογραφίες.
6. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελµατικού -αγροτικού οχήµατος.
7. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
8. Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται, επιπλέον:
 -Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του προσώπου που τον αναπληρώνει στο
 όχηµα ή/ και βιβλιάριο υγείας για διάθεση τροφίµων –ποτών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ψαρών 15 (∆ιοικητήριο)- 5ος Όροφος- Καλαµάτα- Τηλ: 2721361527 & 2721361526) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόµενων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 13-01-2016 µέχρι και Παρασκευή 29-01-2016
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη των προς πώληση εµπορευµάτων.
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης
ΠΕ Μεσσηνίας Ψαρών 15 (∆ιοικητήριο)- 5ος Όροφος, γραφείο 522- Καλαµάτα) και στα τηλέφωνα: 2721361526 & 2721361527.

Σε περίπτωση µη κάλυψης του ανωτάτου αριθµού από τους ενδιαφερόµενους για την χορήγηση άδειας πλανόδιου υπαιθρίου εµπορίου, των εν λόγω επικυρωµένων αδειών από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, θα διενεργηθεί νέα Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειµένου να καλυφθεί ο εν λόγω προβλεπόµενος αριθµός αδειών στην

ΠΕ Μεσσηνίας.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη θα δηµοσιευτεί σε τρεις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον πίνακα ανακοινώσεων της

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στους οικείους ∆ήµους χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας, ενώ θα διατίθεται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας -Ψαρών 15 (∆ιοικητήριο)- 5ος

Όροφος, γραφεία 521, 522- Καλαµάτα).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ