Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕ.ΔΥ.Π.ΕΡ

ΤΟ ΥΠΕΡΟΠΤΙΚΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Δελτίο τύπου

Tετάρτη 15 Απριλίου 2015

 Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ,την Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και μετά την έντονη διαμαρτυρία μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αριστείδη Δημαράκη, γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση σε αρκετά  ερωτήματα που απέστειλε  η παράταξή μας, αν και έχει περάσει 1 μήνας και περισσότερο, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι δεν θέλει να δίνει απαντήσεις και ότι δείχνει ένα υπεροπτικό ύφος   απέναντι στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά και στις υποχρεώσεις της, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Σφυρής, μέσα σε κλίμα έντασης, είπε  επιτέλους ότι θα απαντήσει εγγράφως.

Στη συνέχεια τονίσαμε ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά (σύμφωνα και με το άρθρο 69 του Ν. 3852-Καλλικράτης) πληροφορίες και  συγκεκριμένα  στοιχεία, που  είναι  χρήσιμα  για την άσκηση  των καθηκόντων  του,  που  πρέπει  να του παρέχονται εντός μηνός και πως το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα στις 31 Οκτωβρίου 2014 τον  «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου»  στον οποίο στο άρθρο 12 και στην παράγραφο 6 αναγράφεται σαφώς ότι:

«6.Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων συνεργάζονται με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων με ενημερώσεις και παροχή συγκεκριμένων στοιχείων από τις υπηρεσίες του δήμου. Επίσης, ο Δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων από τον ίδιο ή την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εντός μηνός.»Ως γνωστό στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων μας και του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης που ο νόμος επιφυλάσσει, έχουμε αποστείλει επιστολές:

Α) Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-01-2015   να μας απαντήσει εγγράφως για την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ψήφιση του ΟΠΔ του Δήμου Ερμιονίδας αφού το θέμα δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Β) Στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12-02-2015 να μας αποστείλει ένα αντίγραφο της σύμβασης του Δήμου Ερμιονίδας με την ανάδοχο εταιρεία και ιδιοκτήτρια του Πράσινου Σημείου στην είσοδο της πόλης του Κρανιδίου,  για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας  των Αστικών Στέρεων Αποβλήτων ύψους 160.000 ευρώ που αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2014.

Γ) Στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ στις 16-02-2015 και μετά τα αυθαίρετα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης  που δόθηκε στα μέλη του ΔΣ στις 13-2-2015 κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης  του ΔΣ για το 2015  , για τον καθαρισμό νερού ύδρευσης στη Δ.Ε. Ερμιόνης και στην Τ.Κ. Διδύμων όπου στην οικονομική ανάλυση του κόστους λειτουργίας της ύδρευσης σήμερα, μεταξύ των άλλων, και για την «μεγέθυνση» των στοιχείων παρουσιάζεται ότι το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγικής διαδικασίας)  είναι της τάξης των 700.000 ευρώ:


Όμως από τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το 2015 φαίνεται ότι το συνολικό αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που υπολογίζεται ότι θα καταναλωθεί  για το δημοτικό φωτισμό αλλά και αυτού της παραγωγικής διαδικασίας για το 2015 για όλο το Δήμο είναι της τάξης των 730.000 ευρώ:


 Στον αντίστοιχο Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΕΡ  το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που υπολογίζεται να καταναλωθεί για το 2015 είναι της τάξης των 117.000 ευρώ:


  Ζητήσαμε  λοιπόν  από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ κ. Γιάννη Πάλλη και για την αποσαφήνιση του θέματος, με στόχο την διακρίβωση της αλήθειας, να μας αποστείλει τα στοιχεία του απολογισμού:

1) για τις δαπάνες της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας όσον αφορά το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις γεωτρήσεις νερού (παραγωγική διαδικασία) για τα έτη 2011, 2012, 2013, καθώς επίσης και τις μέχρι σήμερα δαπάνες για το 2014.

2) τον αριθμό (σύνολο) των ηλεκτρικών συνδέσεων (ρολόγια της ΔΕΗ)  που χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις για κάθε μία από τις γεωτρήσεις νερού που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑΕΡ αλλά πληρώνονται από την ίδια την επιχείρηση.

3) την ποσότητα των κ. μ. νερού που καταναλώθηκε  στο Δήμο Ερμιονίδας  κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 κατά Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (αναλυτικά).

4)  τον αριθμό των ιδιωτικών γεωτρήσεων από τις οποίες αγόραζε νερό η ΔΕΥΑΕΡ κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 αλλά και τον αριθμό των γεωτρήσεων που ανήκουν στην ίδια.

5) τα ποσά που πληρώσαμε για τις μισθωμένες γεωτρήσεις το παραπάνω χρονικό διάστημα ή την τιμή που έχει συμφωνηθεί να πληρώνουμε βάσει των ιδιωτικών συμφωνητικών, κατά γεώτρηση.

και

Δ) Στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας,στις 16-2-2015, να μας αποστείλει αν είναι δυνατό :1) τα στοιχεία του απολογισμού για τις δαπάνες του δήμου Ερμιονίδας όσον αφορά το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις γεωτρήσεις νερού (παραγωγική διαδικασία) για τα έτη 2011, 2012, 2013, καθώς επίσης και τις μέχρι σήμερα δαπάνες για το 2014.2) τον αριθμό (σύνολο) των ηλεκτρικών συνδέσεων (ρολόγια της ΔΕΗ)  που χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις για κάθε μία από τις γεωτρήσεις νερού που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑΕΡ αλλά πληρώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας.

  Μέσω των επιστολών λοιπόν ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία προς ενημέρωσή μας, γνωρίζοντας ταυτόχρονα  ότι η αποτελεσματική λειτουργία του κάθε Δήμου προϋποθέτει τη  δυνατότητα σωστής λειτουργίας τόσο της συμπολίτευσης  όσο και της αντιπολίτευσης στους διακριτούς για την  κάθε μία ρόλους.Τάσος Τόκας

Δημοτικός  Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ