Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Π.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ, στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου (αίθουσα εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ον: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Ε.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερων προσκλήσεων σε Α’ επαναληπτική συνέλευση την 23η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μμ, και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη σε Β’ επαναληπτική συνέλευση την 2η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ., οι οποίες θα λάβουν χώρα επίσης στο Γενικό Λύκειο Κρανιδίου (αίθουσα εκδηλώσεων)..
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να δηλώσουν στην εταιρεία την συμμετοχή και των αριθμών των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Την γενική συνέλευση μπορούν να την παρακολουθήσουν και πρώην μελη της ομάδας όπως και φίλαθλοι.