Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟΝ .....Εμμανουήλ Ροΐδης (1836 - 1904)


Προσοχή! Κάθε προσπάθεια σύνδεσης με γεγονότα
του σήμερα είναι εκ του πονηρού…
Δημήτρης Τουτουντζής

 
  ΤΟ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ
 

  
Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες ...
διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:
  
α) Εις
Συμπολιτευόμενους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού.   
β) Εις
Αντιπολιτευόμενους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.   

γ) Εις
Εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίσωσι την χύτραν διά τού ιδρώτος των.