Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 12/06/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω αποκλειστικά θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας δεξαμενής άρδευσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κρανιδίου.
3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ.Δ.Κ. και του άρθρο72 του Ν.3852/10.
4ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «Καταχώρηση ΠΟΠ για το ρόδι Ερμιόνης».
5ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρίας της εταιρείας «ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε» προς τον Δήμαρχο κ.Δ.Καμιζή ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ερμιονίδας.
6ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με επαναπροκήρυξη περί ενοικίασης δημοτικών σφαγείων του Δήμου Ερμιονίδας.
7ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή τεχνικής έκθεσης για την μεταφορά απορριμμάτων.
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της απόφασης α.α 4/2013 περί αλιευτικού καταφυγίου στη θέση «ΠΗΓΑΔΙΑ» της Τ.Κ. Θερμησίας 
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης ,οικ. έτους 2012.
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
11ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με αιτήματα ενοικίασης αιγιαλού  και παραλίας για την τουριστική περίοδο 2013.
12ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με έγκριση της απόφασης α.α 20/2013 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Αθλητικό κέντρο Γ.και Ε.Μπουρνάκη».
13ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων 2013».
14ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με την έγκριση απόφασης της επιτροπής παιδείας του Δήμου, σε ότι αφορά τον καθορισμό ζωνών σε σχολεία Α΄/θμιας εκπαίδευσης της Δ.Κ.Κρανιδίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ