Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Εργαστήρι Πολιτικής στο Δήμο Επιδαύρου

Ο Δήμος Επιδαύρου ανακοινώνει ότι συμμετέχει στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Εργαστήρι Πολιτικής». Στην πρώτη φάση του προγράμματος δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας στο Δήμο μας, με τη συμμετοχή νέων εκπροσώπων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και εκπροσώπων του Δήμου. Την σύσταση της ομάδας ακολούθησε ένας κύκλος διαβουλεύσεων (συμπεριλαμβανομένης και  ηλεκτρονικής διαβούλευσης) για την ανάδειξη και ιεράρχηση προβλημάτων που αφορούν στο Δήμο μας, θέματα συμμετοχής και διαβούλευσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη λειτουργία τοπικών φορέων νεολαίας όπως τα Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν), κοκ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων τα 3 πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου μας είναι: Η ανεργία, το θέμα της καθαριότητας - χώρων πρασίνου και η ελλιπής συμμετοχή των νέων στα κοινά.
Στη  δεύτερη φάση του προγράμματος, η ομάδα εργασίας θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων και στην συνέχεια θα επιλέξει ένα από τα παραπάνω προβλήματα, για να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από τα μέλη της ομάδας εργασίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία

διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης σε συνεργασία με τους φορείς του δήμου και τους πολίτες.
Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ειδική ερευνητική ομάδα με τίτλο «Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Το «Εργαστήρι Πολιτικής» είναι ένα ερευνητικό έργο που ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζει το 2012 με στόχο την ανάδειξη ενός μοντέλου συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώνονται πλέον με τον «Καλλικράτη».
Το  έργο  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  δράσης  της  ερευνητικής  ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» με την συνεργασία επιλεγμένων Δήμων στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Η «Πολιτική Τεχνολογία» εδρεύει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  και  Διεθνών  Σχέσεων  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  υπό  τον συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Νικήτα-Σπύρου Κουτσούκη. Το Εργαστήρι Πολιτικής έχει διεθνή συμμετοχή και υλοποιείται σε μικρότερη κλίμακα και στη Ρουμανία, με τη συμμετοχή πολιτών του Δήμου Dambovita και του τμήματος Νομικής και Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Valahia.
Το Εργαστήρι Πολιτικής αφορά σε δράσεις διαβούλευσης που συντονίζονται από πολιτικούς επιστήμονες και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων δράσης που είναι εξειδικευμένα στις προτεραιότητες   που θέτουν οι δημότες και τις δυνατότητες που έχει ο δήμος και οι φορείς του.
Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από κάθε Δήμο που συμμετείχε στο έργο να ορίσει μία «κεντρική» ομάδα εργασίας είκοσι (20) ατόμων, στην οποία θα συμμετείχαν  κατά το ένα ήμισυ νέοι ή και εκπρόσωποι των φορέων νεολαίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο,  και  κατά  το  άλλο  ήμισυ  άνθρωποι  από  τους  οργανισμούς  τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής.  Η  σύνθεση αυτή προτάθηκε ως μία  ισορροπημένη εκπροσώπηση, τόσο των νέων όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της. Το σχετικά μεγάλο μέγεθος της ομάδας εργασίας έχει στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση των  νέων  και  του  Δήμου σε  σχέση με  το φάσμα των ενδιαφερόντων των φορέων και των υπηρεσιών αντίστοιχα.
Στο Δήμο Επιδαύρου η δράση της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε την 25η Μαΐου 2011 στην Επίδαυρο με τη συμμετοχή της ομάδας εργασίας του Δήμου και της συντονιστικής ομάδας της Πολιτικής Τεχνολογίας.
Η δράση της διαβούλευσης αφορούσε έναν δομημένο διάλογο τον οποίο συντόνισαν ειδικευμένη ομάδα πολιτικών επιστημόνων της Πολιτικής Τεχνολογίας και ο οποίος ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια: (α) στη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου από τους  παρόντες  και (β)  σε (υπο-)ομάδες  εργασίας  οι  οποίες  επεξεργάστηκαν περαιτέρω τις βασικές προτεραιότητες που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια.
Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας εργασίας από το Δήμο, ανέλαβαν να μοιράσουν και συλλέξουν τα ίδια ερωτηματολόγια από άλλους πέντε (5) δημότες που γνωρίζουν, όπως  μέλη οικογένειας, φίλους ή άλλους γνωστούς.
Ταυτόχρονα  για  κάθε  Δήμο,  από  την  αρχή  της  πρώτης  φάσης  διαβούλευσης αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο και ηλεκτρονικά ώστε να μπορούν να εκφέρουν άποψη ακόμα περισσότεροι δημότες οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον δια ζώσης διάλογο που γίνεται, όπως για παράδειγμα ετεροδημότες.
Η ολοκλήρωση της δράσης έγινε με τη συλλογή και την επιστημονική επεξεργασία όλων των ερωτηματολογίων και των αποτελεσμάτων του δομημένου διαλόγου από την επιστημονική ομάδα προκειμένου να εντοπιστούν και να αποτυπωθούν «λύσεις» με τη μορφή δράσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στις δυνατότητες του Δήμου και των φορέων του. Η έμφαση δηλ. δόθηκε σε δράσεις που είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες, ταυτόχρονα με την επισήμανση των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων  για  θέματα  των  οποίων η επίλυση υπερβαίνει τις υφιστάμενες δυνατότητες του Δήμου. Στο σχέδιο δράσης για κάθε πρόβλημα, κύριο ζητούμενο είναι να επισημανθούν (α) οι ενέργειες που μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις ή να επιλύσουν το πρόβλημα που έχει επισημανθεί και που είναι υλοποιήσιμες σε επίπεδο Δήμου, (β) οι ανθρώπινοι πόροι, και κυρίως αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων,  και (γ)  οι  υφιστάμενες  ή  επιθυμητές  διαδικασίες  οι  οποίες  μπορούν να πλαισιώσουν θεσμικά (ή εν είδη θεσμού) τις προτεινόμενες λύσεις. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης, ήτοι οι ενέργειες, οι ανθρώπινοι πόροι και οι διαδικασίες προέρχονται ως επί το πλείστον, αν όχι εξ ολοκλήρου, από το δομημένο διάλογο της ομάδας εργασίας του δήμου.
Τα κύρια παραδοτέα του έργου, για κάθε δήμο που συμμετείχε αφορούν στα εξής:
(α) Μετάδοση τεχνογνωσίας για το εργαλείο του «Δομημένου διάλογου» από την επιστημονική ομάδα προς την ομάδα εργασίας του Δήμου. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της δράσης διαβούλευσης υπό την αιγίδα του Δήμου, τον συντονισμό από την επιστημονική ομάδα και τη συμμετοχή της ομάδας εργασίας που όρισε ο Δήμος.
(β) Σύνταξη σχεδίου δράσης αναφορικά με τα τρία προβλήματα που αναδεικνύονται ως  σημαντικότερα  στον  δήμο  μέσα  από  την  ανάλυση  αποτελεσμάτων  που προκύπτουν  μέσω  δομημένου  ερωτηματολογίου  που  διατίθεται  σε  έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή.
Η συνεργασία της ερευνητικής ομάδας Πολιτική Τεχνολογία με το Δήμο Επιδαύρου ανέδειξε επιτυχώς μερικές δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής-ακαδημαϊκής κοινότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο.
Κύριο χαρακτηριστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης συνεργασίας και της προσέγγισης που ανέδειξε η ομάδα της Πολιτικής Τεχνολογίας και που υιοθετήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, είναι η ανάδειξη εργαλείων που επιτρέπουν στον πολίτη, από παθητικός παρατηρητής και «εκλογικός» κριτής που συνήθως είναι,   να γίνει αρωγός αλλά και συμπαραστάτης του Δήμου. Τα εργαλεία αυτά έχουν διττά πλεονεκτήματα. Από τη μία ο Δήμος μπορεί πλέον να αναζητεί και
να βρίσκει διεξόδους ώστε να συμμαχεί με τους Δημότες και να τους κάνει κοινωνούς στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων και από την άλλη ο πολίτης αποκτά τη δύναμη  να  συμμετέχει  αλλά  κυρίως  να  συν-διαμορφώνει,  με  το  δήμο  και  τους συμπολίτες του, τις εξελίξεις και τις συνθήκες που θέλει να βιώνει ως Δημότης.
Υπεύθυνη του Προγράμματος από τον Δήμο Επιδαύρου
Εύη Αισώπου
Τηλ.  2753360111 
Πρόγραμμα Εργαστήρι Πολιτικής /Φάση ΙΙ - Συνάντηση 12ης Νοεμβρίου 2012
Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Δήμου Επιδαύρου, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Εργαστήρι Πολιτικής», το οποίο συντονίζει ερευνητική ομάδα με τίτλο «Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ομάδα εργασίας είχε δημιουργηθεί στην πρώτη φάση του προγράμματος με τη συμμετοχή νέων αλλά και εκπροσώπων του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Ευγενία Βαθάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της ομάδας εργασίας (συμπεριλαμβανομένης και  της ηλεκτρονικής διαβούλευσης) που είχαν πραγματοποιηθεί στην πρώτη φάση του προγράμματος, για την ανάδειξη και ιεράρχηση προβλημάτων που αφορούν στο Δήμο Επιδαύρου. Επιπλέον, εξήγησε ότι στη Β’ Φάση του προγράμματος «Εργαστήρι Πολιτικής» η ομάδα εργασίας καλείται να συνεχίσει τη δουλειά που έχει ήδη κάνει, με την επιλογή και υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας που θα συμβάλλει στην επίλυση κάποιου από τα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας, μέσα από μια διαδικασία δομημένου διαλόγου όρισαν οι ίδιοι το πλαίσιο της συνεργασίας τους και της κοινής τους δράσης. Επίσης, έθεσαν τα κριτήρια για την  επιλογή των δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν και συζήτησαν δυνατότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες, όσον αφορά τη συλλογική δράση την εποχή της κρίσης που διανύουμε.
Επιπλέον, εξοικειώθηκαν με την χρήση εργαλείων σχεδιασμού δράσεων και δούλεψαν πάνω στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης για 3 πρωτοβουλίες που επέλεξαν.
Τέλος, οι συμμετέχοντες καθόρισαν την επόμενη συνάντησή τους για τις 27 Νοεμβρίου.