Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Η χάραξη του δρόμου Κρανιδίου-Ναυπλίου πριν από 77 χρόνια.

Η χάραξη του δρόμου Κρανιδίου-Ναυπλίου πριν από 77 χρόνια.

 Του Ιωάννη Λακούτση
«…Η Επιτροπή συνεχίζουσα μετα του κ. Μάλλωση τας ενεργείας της επεσκέφθη  τον υπουργόν Συγκοινωνίας
κ.Πέτρον Ράλλην και παρεκάλεσεν αυτόν όπως διατάξη την κατ’ επέκτασιν προς την κατεύθυνσιν της δημοσίας οδού Λυγουριού – Ναυπλίου συνέχισιν των εργασιών της κατασκευής της οδού Κρανιδίου – Ναυπλίου δια να καταστή δυνατή η χρησιμοποίησις ανέργων Διδυμιωτών εις τας εργασίας αυτάς. Ο κ. υπουργός έχων υπόψη και το υπό του Πρωθυπουργού μονογραφημένον σχετικόν σημείωμα του κ.Μάλλωση, εκάλεσε τον τμηματάρχη οδοποιίας κ. Λούην και διέταξεν αυτόν όπως ποβή εις την δέουσαν ενέργειαν, υπεσχέθη δε να καλέση εις συνεργασίαν και τον Νομομηχανικόν κ. Κανελλόπουλον προς τον σκοπόν τούτον δια να αποφασισθή αν το πέραν του αυχένος Κιάφας τμήμα της οδού Κρανιδίου – Ναυπλίου θα κατασκευασθή υπο του αναδόχου εργολάβου κ. Μχοπούλου( Κυριάκη)
ή δια νέας δημοπρασίας.
Tο Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρατζά ( Δρυόπης ) δια πράξεώς του παμψηφεί ληφθείσης απευθύνει διάθερμον την ευχήν των κατοίκων όπως η από Κιάφας 
 (Διδύμων ) οδός Κρανιδίου –Ναυπλίου χαραχθή προς την κατεύθυνσιν της δημοσίας οδού Λυγουριού, τονίζεται δε εις το ψήφισμα τούτο της Κοινότητος Καρατζά ότι η τοιαύτη κατεύθυνσις της οδού θέλει σοβαρώτατα εξυπηρετήσει τας ανάγκας και τα συμφέροντα δέκα και πλέον χωρίων
και συνοικισμών, ενώ η προς την κατεύθυνσιν
Ηρίων  η χάραξις δεν πρόκειται να εξυπηρετήση αγροτικούς πληθυσμούς αφου ούτοι συγκοινωνούν ήδη  μετά του Ναυπλίου – Ηρίων. Η γνώμη της εφημερίδος μας εξετέθη ήδη επαρκώς επί του ζητήματος τούτου ώστε να μη παρίσταται ανάγκη νέας υποστηρίξεως της απόψεως ταύτης των κατοίκων Καρατζά και της Τραχειάς εν γένει.
Εν τούτοις μας φαίνεται παράδοξος  η εν τω ζητήματι τούτω επιφυλακτικότης της υπηρεσίας του υπουργείου Συγκοινωνίας ήτις ενώ έχει ήδη προ οφθαλμόν την πρότασιν του Νομομηχανικού κ. Κανελλοπούλου  συνηγορούσης υπέρ της απόψεως της προς την οδόν Λυγουρίου  χαράξεως της οδού Κρανιδίου, δεν προβαίνει εις αποδοχήν της.Να πιστεύσωμεν ότι η επιφυλακτικότης αύτη εμπνέεται από την σκέψιν οτι το μήκος της οδού  θα είναι μεγαλείτερον από το προυπολογισθέν; Αλλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει δεν υπολογίζονται τα τεχνικά έργα τα οποία είναι απαραίτητα η οδός αυτή χαραχθή προς Ήρια των οποίων τα έξοδα θα υπερβούν τα έξοδα του επι πλέον μήκους της προς Λυγουριό οδού, ούτε ακόμη υπολογίζονται τα πολαπλά πλεονεκτήματα της τοιαύτης χαράξεως και η εξυπηρέτησις του πληθυσμού της Τραχειάς. Εχομεν σταθεράν την πεποίθησιν ότι ο αξιότιμος υπουργός της Συγκοινωνίας κ. Πέτρος Ράλλης πειθόμενος από τας εισηγήσεις του Νομομηχανικού και των βουλευτών Τροιζηνίας και Ερμιονίδος θα διατάξη την προς την κατεύθυνσιν του Λυγουρίου χάραξιν της οδού και θα διατάξη ακόμη την ταχείαν έναρξιν των εργασιών δια ν’ απασχοληθούν και οι άνεργοι Διδυμιώται εις την κατασκευήν αυτής.» Εφημ. «ΕΡΜΙΟΝΙΣ» 10 Φεβρουαρίου 1935.