Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Βασίλης Γκάτσος:Μαρίνες, Ταμείο Ανάκαμψης, επιδότηση κατασκευής ή αναβάθμισης

Για όποιον εταιρεία ή θεσμό, κατά τον νόμο θέλει να φτιάξει ή αναβαθμίσει μαρίνα.

Τώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων του Υπουργείου Τουρισμού, προσφέρεται μια ευκαιρία για αλλαγή και επιπλέον αναβάθμιση αυτών των «παραγωγικών μονάδων». Είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές μαρίνες έχουν την δυνατότητα χρηματοδότησης για έργα αναβάθμισης με κεφάλαια που φτάνουν τα 139 εκατ. ευρώ στο σύνολο και έως 10 εκατ. ευρώ ανά μαρίνα. Και μάλιστα για αιτήσεις έως 2,2 εκατ. ευρώ ανά μαρίνα η επιδότηση φθάνει το 80%, σημειώνει στα ΝΕΑ ο κ. Κατσικάδης.
Λάμπρος Καραγιώργος
Οικονομικός Ταχυδρόμος
 = = = = = = 


Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α), Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε: Φορείς διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή φορείς εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (Ν. 2160/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Ενδεικτικά επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

Αντικείμενο/στόχος:

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τουριστικούς λιμένες της χώρας, για:

Αναβάθμιση της υποδομής των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη συμμετοχή στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του σχετικού τουριστικού προϊόντος καθώς και νέων τουριστικών λιμένων εφ΄ όσον πληρούν προδιαγραφές ωριμότητας οι οποίες εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.
Εστίαση στην ενεργειακή/πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/χορήγησης πιστοποίησης πράσινων τουριστικών λιμένων βάσει διεθνών προτύπων.
Ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών των τουριστικών λιμενικών
Κατασκευή/αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Επιλέξιμοι προς ένταξη τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, αποτελούν οι ειδικές τουριστικές λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2160/93, διακρινόμενες σε μαρίνεςκαταφύγια και αγκυροβόλια, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας τους (προ και μετά του ν.2160/93), υπό την προϋπόθεση ότι είτε συνιστούν αθλητική υποδομή, υπό την έννοια ότι φιλοξενούν αθλητικά σωματεία είτε πολυλειτουργικές υποδομές υπό την έννοια ότι προσφέρουν περισσότερες της μιας υπηρεσίες , εξαιρουμένων των πάρκων αναψυχής και των ξενοδοχείων (πχ. δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού).

Το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων θα μπορεί να κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) με διαβαθμίσεις ανά κατηγορία τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγια και αγκυροβόλια).

Πιο αναλυτικά το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων για:

– Μαρίνες, κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €),
– Καταφύγια, κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000 €) και
– Αγκυροβόλια, κυμαίνεται από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) έως τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €).

Επενδυτικά Σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα.

Για την επιλογή ενημέρωσης
Βασίλης Γκάτσος