Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Η 25η Μαρτίου ( εφημ. Νέος Αριστοφάνης 28 Μαρτίου 1887)

 Η 25η Μαρτίου

εφημΝέος  Αριστοφάνης 28 Μαρτίου  1887)

Η ημέρα  αυτή  ψάλλεται  από  τους πιθήκους και  ουρακοτάγκους, τους τουπίκλην  γόνους της  μεγάλης  εκείνης γενεάς, με  διθυράμβους  και  ωδάςΕν  αυτή  προσπαθούν  να  επιδείξουν οι  ψιττακοί  της  ποιήσεως,  ως  οι  των  κάρων  της  Απόκρεω  μεταμφιεσμένοι  εις  ποιητάς  μασκαράδες,  το ύψος  της  φαντασίας  των.  Βλέπετε, εμπνέονται κατ’ αυτήν οι  τοιούτοι,  ως  αι  τετραπόδαραι  Μούσαι  τον  Μάιον. Οι  ιστοριογράφοι  ( sic) αναδιφούν  ιστορικών  κείμενα, άτινα,  αφού ληστεύσουν,  απαγγέλουν  εν  συλλόγοις  ως  προϊόντα των  γνώσεών  των. Οι  κλεινοί  δημοσιογράφοι  συρράπτουν  τετριμμένας  και  σκοληκωβρώτους φράσεις  εις  ουρανοκατέβατα  άρθρα,  με  τα  οποία  εξυμνούν  τ’ άθλα  των  ΗΡΩΩΝ  του  21,  ων  υιοί  αυτοκαλούνται. Και  οι  πολιτικοί… Οι  μεν  κυβερνώντες  το  Έθνος  θα  κατασπαταλήσουν  τον  ιδρώτα  του  φορολογουμένου Λαού  εις  γελοίας  τελετάς  και  γελοιωδεστέρας  φωταψίας,  ένθα  αι  ψυχαί  του  μεγάλου  εκείνου  αγώνος  περιίπτανται  δια  να  βλέπουν  την  ελεεινότητα  των  νάνων  γόνων  των  και  μας  οικτίρουν. Οι  δε  οπαδοί των  ιθυνόντων  τα  του  Κράτους  προσκαλούνται   ως  ευνοούμενοι  εις  γεύματα  και  δείπνα  ένθα  εμπαίζουν  και  χλευάζουν  τους  επιζώντας  αγωνιστάς  και  τυχόν  προσκληθέντας  εις  τας  τοιούτου  είδους  πανυχίδας,  εις  άς απαιτούνται  κωμωδοί  οίοι  οι  της  Βουλής,  και  αντικείμενα,  ως  τα  άγια  λείψανα  των  αγωνιστών,  προς  θυμηδίαν  των  ΜΕΓΑΛΩΝ.  Και  εν  τοις  δείπνοις  γενήσεται  η  εγωνοδικία  τίνων  τα  έργα  εισίν υπέρτερα.  Των  της  σημερινής  εποχής  ανδρών  ή των  ΓΙΓΑΝΤΩΝ  της  μεγάλης  επαναστάσεως του  21.  Διότι,  αν  οι  ΗΡΩΕΣ  συνέτριψαν  τον  δράκοντα  Μουσουλμάνον  και  τον  Αιγύπτιον  όφιν  και  ηλευθέρωσαν  την  ΜΗΤΕΡΑ,  οι  άνδρες  της  Κυβερνήσεως  και  της  Βουλής  των  Ελλήνων,  περιορίζουν  ολίγον  κατ’  ολίγον  τας  ελευθερίας αυτής  και  αφίνουν  να  ραπίζεται  από  υπόδουλα  εθνάρια. Αν  οι  ΓΙΓΑΝΤΕΣ  εθυσίασαν  περιουσίας  και  έχυσαν  ποταμούς  αιμάτων  προς  αποπεράτωσιν  του  μεγάλου  έργου  των,  οι  νάνοι  πολιτευόμενοι  αυξάνουν  τας  ιδικάς  των  δια  της  απορροφήσεως  του  ιδρώτος  του  « κυρίαρχου»  Λαού  και  δια  της  επιβολής  νέων  καθ’  εκάστην  δυσβάστακτων  φόρων  και  της  επισωρεύσεως  δανείων  επί  δανείων.  Αν  ΕΚΕΙΝΟΙ  εσεβάσθησαν  την  ελευθερωθείσαν  γην  και  άφησαν  αυτήν  υπερ  της ΜΗΤΡΟΣ,  Ούτοι,  αφού διεμοιράσθησαν  ταύτην, δωρίζουν  σήμερον  τ’  απομείνατα ολίγα  λείψανα…  Και  οι  Ελλανοδίκαι,  εν  τη  ευθυκρισία  και  δικαιοσύνη  των,  απονέμουν  το  βραβείον  εις  τους  άνδρας  της  σημερινής εποχής,  διότι,  ό,τι  ΕΚΕΙΝΟΙ  ηγνόουν,  ως  εκ  της  μακράς  δουλείας  εις  ην  είχον  γεννηθή,  να  παραγματοποιήσουν,  ούτοι  οι  εν  ελευθερία  γεννηθέντες  και  τραφέντες  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΑΝ,  καταστήσαντες   του  Μωρέως  την  γην  τσιφλίκι  ΞΕΝΩΝ. Ιδού  τι  εορτάζει  η 25 Μαρτίου  1887.( χωρίς  σχόλια).


Γιάννης Λακούτσης