Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Η αλήθεια για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης δημοτικών υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών των Κοινοτικών Συμβουλίων


Κρανίδι, 27.10.2020

Ανακοίνωση

 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή ανακοινώσεις σχετικά με την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης δημοτικών υπαλλήλων που έχουν την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και της σύνταξης και έκδοσης των αποφάσεων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου μας και άλλων Νομικών Προσώπων κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, επισημαίνω τα παρακάτω γεγονότα.

Η Αιρετή Διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας δεν αρνήθηκε ποτέ και δεν αρνείται να πληρώσει τις εν λόγω υπερωρίες.

Η Οικονομική Υπηρεσία και η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας δεν αποδέχονται  να τις πληρώσουν.

Μάλιστα αιτιολογούν την άρνησή τους εγγράφως, σύμφωνα με ισχύοντες νόμους και εγκυκλίους και αφού πρώτα έχουν επικοινωνήσει με τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. 

Έτσι η Οικονομική Υπηρεσία με έγγραφό της προς τους δημοτικούς υπαλλήλους που αιτούνται την πληρωμή των υπερωριών, τους καλεί να επανυποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, ζητώντας τους τις μηνιαίες καταστάσεις των υπερωριών, τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων και τις αναρτημένες Αποφάσεις στη Διαύγεια από όπου προκύπτει η διάρκεια των συνεδριάσεων και ο χρόνος εργασίας ανά συνεδρίαση της πρακτικογράφου. Στο εν λόγω έγγραφο σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται αμοιβή για υπερωριακή εργασία νυκτερινών ωρών, Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών και ότι υπάλληλοι που τελούν σε κανονική άδεια δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα υπερωριακής απασχόλησης.

 Το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας:

https://ermionida.gr/