Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ: Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ερμιόνη 14-06-2017
Αρ. πρωτ.: 44

Προς όλα τα μέλη του Ι.Λ.Μ.Ε.

Θέμα:  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ερμιόνης» σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ισχύοντος καταστατικού και σύμφωνα με την με αριθμ. 72/22-04-2017 απόφασή του,

σ υ γ κ α λ ε ί

σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη του ΙΛΜΕ, η οποία θα γίνει  την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 στο χώρο του Μουσείου με ώρα έναρξης την 07:00 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
  1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων των ετών 2014, 2015 και 2016.
  2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού των ετών 2014, 2015 και 2016.
  3. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για τις παραπάνω οικονομικές χρήσεις.
  4. Συζήτηση για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
  5. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  6. Συζήτηση και έγκριση του προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού για την επόμενη τριετία.
  7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΙΛΜΕ μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και έχουν εγγραφεί στο Σωματείο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την παραμονή (19-8-2017) της ημέρας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017, στον ίδιο χώρο και με ώρα έναρξης την 07:00 μ.μ. με όσα μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού.
Για το Δ.Σ. του ΙΛΜΕ
Η Πρόεδρος: Τίνα Αντωνοπούλου
Η Γεν. Γραμματέας: Λίτσα Παγώνη
Υ.Γ. Η παραπάνω πρόσκληση έχει σταλεί εντύπως σε όλα τα μέλη του Ι.Λ.Μ.Ε.