Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

ΝΕΔΥΠΕΡ: Επιτακτική η κατάρτιση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος στην προοπτική ανάπτυξης του Δήμου Ερμιονίδας.

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 

ΠΡΟΣ

κ. Σφυρή Δημήτρη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

Επικεφαλής Παρατάξεων

Γεωργόπουλο Ιωάννη

Λάμπρου Αναστάσιο

Λυμπερόπουλο Κων/νο

ΘΕΜΑ:  Επιτακτική η κατάρτιση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος στην  προοπτική ανάπτυξης του Δήμου Ερμιονίδας.

Κύριε Δήμαρχε,

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη της δημοτικής περιόδου και ο Δήμος Ερμιονίδας δεν έχει ακόμη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την   Υπουργική Απόφαση με αριθμό 41179/23-10-2014 οι Δήμοι της χώρας καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία εξειδικεύονται κατ’ έτος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης και η κατάρτισή τους   πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Και αυτό γιατί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται της έναρξης των δραστηριοτήτων ενός νέου εγχειρήματος και καθίσταται έτσι κομβικό σημείο για την λειτουργία του Δήμου.

Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι ο ετήσιος επιμερισμός τους σε έργα και δράσεις που οι Δήμοι θα έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν, η κατάρτιση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) και των Ετησίων Τεχνικών Προγραμμάτων, τα οποία θα ενσωματώνονται ώστε να δημιουργούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α.

 Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις.

• ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό και

• ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ΦΑΣΕΩΝ, είναι:

ΦΑΣΗ Α’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (χαρακτηριστικά Δήμου, δημογραφικά στοιχεία, παραγωγικά χαρακτηριστικά, πολεοδομικά δεδομένα, οικιστική δομή κλπ.), εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι προοπτικές ανάπτυξης.

Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, (λειτουργία υπηρεσιών, λειτουργία Νομικών Προσώπων) και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου.

Αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και εξάγεται ο καθορισμός των Αξόνων, των Μέτρων και των Στόχων καθώς και το όραμα, η Στρατηγική και οι προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου.

ΦΑΣΗ Β’ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)

Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα.

Συνοπτικά, στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της ΦΑΣΗΣ Α’ σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνάρτηση με τη διαφαινόμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου τα επόμενα χρόνια και στην προοπτική Ανάπτυξης του Δήμου.

Παράλληλα, στη ΦΑΣΗ Β΄ προβλέπεται και ετήσιος καταμερισμός των έργων, ώστε από εκεί να προκύπτουν τα τεχνικά προγράμματα κατ’ έτος.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο αυτές φάσεις Α’ και Β’ (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) θα αποτελέσουν το Ενιαίο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

κ. Δήμαρχε,

Τα κρίσιμα ζητήματα για το Δήμο Ερμιονίδας  είναι αρκετά και έχουν σημαντική θέση για την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής μας.

Η ιεράρχηση θεμάτων όπως τα έργα υποδομής ύδρευσης – αποχέτευσης, η εξασφάλιση της επάρκειας σε πόσιμο νερό, η περιβαλλοντική προστασία, η πολεοδομική ανάπτυξη, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας για την ενίσχυση του τουρισμού, του εμπορίου, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και πολλά άλλα, θα συμβάλουν στη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην  ικανοποιητικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων.

Μετά από τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

1) Γιατί καθυστερήσατε στην κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος  στερώντας από το Δήμο Ερμιονίδας ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο;

2) Έχετε συγκροτήσει  ειδική Ομάδα Έργου, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας για την περίοδο 2015-2019;

3) Αν δεν έχετε προχωρήσει  ακόμα σε κάποια ενέργεια πάνω στο αντικείμενο πότε προτίθεστε να ασχοληθείτε με το θέμα στο πλαίσιο των θεσμικών σας υποχρεώσεων, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις προτεραιότητες της τοπικής μας κοινωνίας;


Τάσος Τόκας


Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδα


Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ