Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου Δήμου Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙ 8/7/2016
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 6143

Ο Δήμαρχος Eρμιονίδας
αφού έλαβε υπόψη
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α” 87)
• Την υπ” αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
• Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε” άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α” 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. ( ΦΕΚ 63020/20.03.2013 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ερμιονίδας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.730 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Ερμιονίδας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2446/Τ. Β΄/2.11.2011)
• Την με αριθμό 10999/3-9-2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος του Δήμου , ο κ. Ιωάννης Δημαράκης με θητεία δυόμισι ετών και του μεταβιβάστηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
• Την από 30-05-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Ιωάννη Δημαράκη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για προσωπικούς λόγους.
• Την ανάγκη αντικατάστασης του ανωτέρω μετά την παραίτησή του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ιωάννη Δημαράκη από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Ερμιονίδας .

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ερμιονίδας , με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Μπουρίκα του Δημητρίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης και ιδίως:
– την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
– τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
3. Εμπορικών δραστηριοτήτων
– Tην λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
Γ. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ερμιόνης:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ερμιόνης.
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Δ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ . Ιωάννης Αντωνόπουλος του Γεωργίου .
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Φωστίνη Καλλιόπη του Ελευθερίου .
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ