Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ «ΚΡΟΘΙ» ΚΑΙ «ΡΟΡΡΟ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣΑπό τις 6-2-2012 οι διαδικασίες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχουν αφαιρεθεί από τους Δήμους της Πελοποννήσου και έχουν ανατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πριν ξεκινήσει η αποκατάσταση μιας χωματερής προηγείται η βαθμολόγηση επικινδυνότητας της χωματερής ύστερα από εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της χωματερής εκπονείται Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, η οποία αφού λάβει υπ’ όψιν τον βαθμό επικινδυνότητας καθορίζει το κοστολόγιο και τις αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες Πρότυπες Προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 109974/3106/22-10-2004 του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. οι χωματερές ανάλογα με τον βαθμό (0-100) επικινδυνότητάς τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία
Προτεραιότητα λήψης μέτρων αποκατάστασης
Βαθμός επικινδυνότητας
Α
Απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (α΄ προτεραιότητα)
≥ 90
Β
Απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (β΄ προτεραιότητα)
70-89
Γ
Απαιτείται η λήψη μέτρων (γ΄ προτεραιότητα)
30-69
Δ
Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων
0-29

Σύμφωνα με το έγγραφο 64571/2629/21-11-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου οι χωματερές στη θέση Κρόθι και Ρορρό χαρακτηρίζονται ανενεργές, βαθμολογούνται με βαθμό επικινδυνότητας 37 και κατατάσσονται στην κατηγορία Γ΄. Με το ίδιο έγγραφο χορηγείται στην περιφέρεια Πελοποννήσου άδεια αποκατάστασης των χωματερών στα διοικητικά όριά της.

Οι μελέτες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των χωματερών Κρόθι (63 σελίδων) και Ρορρό (65 σελίδων) σύμφωνα με τις Πρότυπες Προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία Γ΄ επιγραμματικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1.      Διαμόρφωση απορριμματικού αναγλύφου.  Αρχικά σ’ ένα κύριο όγκο εντός της χωματερής συγκεντρώνονται όλα τα σκουπίδια συμπεριλαμβανομένων και των διάσπαρτων. Σε κανένα σημείο του χώρου δεν μένουν εκτεθειμένα απορρίμματα. Έτσι διαμορφώνεται ένα απορριμματικό ανάγλυφο σε λοφώδη μορφή. Ακολουθεί πολύ καλή συμπίεση των απορριμμάτων.
2.      Στρώση εξομάλυνσης. Στο διαμορφωμένο απορριμματικό ανάγλυφο τοποθετείται μία στρώση εξομάλυνσης πάχους 0,30 m από ομοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών χωρίς οργανικές ουσίες.
3.      Στρώση στεγανοποίησης. Αποτελείται από τεχνικό γεωλογικό φραγμό. Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m.
4.      Στρώση επιφάνειας. Στη συνέχεια πάνω από το αργιλώδες υλικό τοποθετείται κατάλληλο υλικό πλήρωσης πάχους 1,20 m και στην κορυφή τοποθετείται φυτόχωμα πάχους 0,30 m.
5.      Διαχείριση στραγγισμάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη η παραγωγή στραγγισμάτων στους εν λόγω ΧΑΔΑ είναι μηδενική και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση των στραγγισμάτων.
6.      Διαχείριση βιοαερίου. Σύμφωνα με τη μελέτη η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου κρίνεται αμελητέα και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται έργα διαχείρισης βιοαερίου.
7.      Διαχείριση ομβρίων. Περιλαμβάνονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ώστε να απομακρύνονται και να μην εισέρχονται τα όμβρια εντός του χώρου των ΧΑΔΑ. Η αντιπλημμυρική προστασία εξασφαλίζεται μέσω της κατασκευής τάφρων κατά μήκος της περιμέτρου του ΧΑΔΑ, κατασκευής φρεατίου στη συμβολή των τάφρων και κατασκευής λιθορριπούς προστασίας εδαφών στη συμβολή των τάφρων.
8.      Περίφραξη. Προβλέπεται ισχυρή περιμετρική περίφραξη του χώρου των ΧΑΔΑ.

Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί (μόνο η περίφραξη στο Κρόθι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί στις 6-6-2016) σύμφωνα με τη δήλωση της μηχανικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου κας Βάνας Σίδερη, η οποία αρκετές φορές έχει επισκεφθεί τους χώρους των δύο ΧΑΔΑ και έχει παρακολουθήσει την πορεία των έργων αποκατάστασής τους.

Είναι υποχρέωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου να κάνουν τον τελικό έλεγχο και την αξιολόγηση των εργασιών στους προαναφερόμενους ΧΑΔΑ για την παραλαβή του έργου της αποκατάστασης.

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των παραπάνω ΧΑΔΑ επιτυγχάνει την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της μελετώμενης περιοχής καθώς και την εναρμόνιση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Ερμιόνη 4-6-2016
Γιάννης Δημαράκης
Δημοτικός Σύμβουλος