Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Οι ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στο Διοικητικό & Οικονομικό Τομέα της Διαχείρισης

Κρανίδι, 06-06-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στο Διοικητικό & Οικονομικό Τομέα της Διαχείρισης
Σας ενημερώνουμε ότι εντός του 1,5 έτους της θητείας της σημερινής διοίκησης και εκτός των έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., έχει ολοκληρωθεί πλήθος ενεργειών των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης και με απώτερο σκοπό την ορθή λειτουργία της, αλλά και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα εξής:
α. Ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ο Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, που δεν υπήρχε ποτέ από την ίδρυσή της.
β. Οι οφειλές προς το Ι.Κ.Α. κατά την παραλαβή της σημερινής διοίκησης ήταν ποσού 31.324,05€ συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Οι συνολικές οφειλές προς το Ι.Κ.Α. διακανονίστηκαν και οι δόσεις και οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές πληρώνονται κανονικά, με αποτέλεσμα να είναι δυνατό πλέον η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να εκδίδει ασφαλιστική ενημερότητα.

γ. Οι οφειλές προς τη Δ.Ο.Υ. κατά την παραλαβή της σημερινής διοίκησης ήταν ποσού 23.900,59€συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Οι συνολικές οφειλές προς τη Δ.Ο.Υ. διακανονίστηκαν και οι δόσεις και οι τρέχουσες οφειλές πληρώνονται κανονικά, με αποτέλεσμα να είναι δυνατό πλέον η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να εκδίδει φορολογική ενημερότητα.
δ. Οι οφειλές προς τη Δ.Ε.Η. κατά την παραλαβή της σημερινής διοίκησης ήταν ποσού 174.682,88€ συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Οι συνολικές οφειλές προς τη Δ.Ε.Η. ποσού 230.553,91€ διακανονίστηκαν με την εγγύηση του Δήμου (Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 226/2015 και εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας 223/2015). Οι δόσεις και οι τρέχουσες μηνιαίες χρεώσεις πληρώνονται πλέον κανονικά.
ε. Η καταμέτρηση των υδρομέτρων γίνεται πλέον σε τακτική βάση και εντός του χρονικού διαστήματος του επόμενου τετραμήνου και πάντα σε σχέση με το τετράμηνο στο οποίο αναφέρεται ο λογαριασμός. Συνέπεια αυτού είναι η έκδοση των λογαριασμών όλων των Κοινοτήτων του Δήμου σε τακτική τετραμηνιαία βάση.
στ. Το έντυπο του λογαριασμού αναμορφώθηκε με σκοπό την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους καταναλωτές (Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 31/2015).
ζ. Αποφασίστηκε και ενεργοποιήθηκε η είσπραξη των οφειλών μέσω τραπεζών και του Διατραπεζικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών (ΔΙΑ.Σ.), ώστε να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην πληρωμή των οφειλών τους (Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 30/2015).
η. Τηρείται καθημερινή ενημέρωση των καταναλωτών για τις προγραμματισμένες ή μη διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης και τις βλάβες του δικτύου αποχέτευσης μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και με ανάρτηση των ανακοινώσεων σε χώρους όπως Κοινοτικά γραφεία, φούρνους, καφενεία, Super Market κ.λπ.
θ. Αποφασίστηκε η θέσπιση Ειδικού Τιμολογίου για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 188/2015).
ι. Αποφασίστηκε η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών από τους καταναλωτές με διακανονισμό με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 30 και ελάχιστο ποσό δόσης τα 35€ (Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 110/2014). Για τους καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Τιμολόγιο Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων το ελάχιστο ποσό δόσης έχει οριστεί στα 10€ (Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθμ. 105/2016).
ια. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αναρτώνται άμεσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (Ν.3861/2010). Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτούν τη λήψη νομιμότητας (Ν.3852/2010), έχουν λάβει αποφάσεις νομιμότητας από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.
ιβ. Όλες οι συμβάσεις από τα 0€ και άνω αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), όπως ορίζει η νομοθεσία (Ν.4013/2011), με σκοπό την πλήρη διαφάνεια των πεπραγμένων της Επιχείρησης. Όλες οι συμβάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτούν την έγκριση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αργολίδας (συμβάσεις καθαρής αξίας άνω των 5.000€ σύμφωνα με το Ν.4071/2012), έχουν λάβει την σχετική έγκριση.
ιγ. Πλήρως ενημερωμένο και θεωρημένο αρχείο Δελτίων Παραγγελιών και Εντολών για τον έλεγχο των Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ιδ. Πλήρως ενημερωμένα λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας με συμφωνημένα: α) τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης – αποχέτευσης, β) τους λογαριασμούς πελατών – προμηθευτών και γ) το ταμείο και τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
ιε. Η παρούσα διοίκηση ανέθεσε και ολοκλήρωσε τον έλεγχο της Οικονομικής Χρήσης του έτους 2013 από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές και έχει παραδοθεί η σχετική Έκθεση. Επίσης αιτήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 την ανάθεση του ελέγχου των Οικονομικών Χρήσεων 2014 και 2015 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου. Η ανάθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης Παραλαβής Υπηρεσιών και Ενστάσεων.
ιστ. Επικαιροποίηση του καταλόγου παγίων στοιχείων Δ.Ε. Κρανιδίου και σύνταξη αντίστοιχου καταλόγου της Δ.Ε. Ερμιόνης, που εκκρεμεί από το 2011.
ιζ. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κατά την έναρξη της θητείας του σημερινού Δ.Σ. πλήρωνε στον Ο.Τ.Ε. δύο ανύπαρκτες τηλεφωνικές γραμμές, ενώ ο Δήμος Ερμιονίδας πλήρωνε τις τρεις γραμμές που χρησιμοποιούσε στην πραγματικότητα η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Το ασύμβατο αυτό τακτοποιήθηκε με την κατάργηση των δύο ανύπαρκτων γραμμών και την μεταφορά των πραγματικών στην επωνυμία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ιη. Αναδιάταξη του αρχείου και αναδιάρθρωση της αρχειοθέτησης των φακέλων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ιθ. Αναδιάταξη των χώρων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε ένα ενιαίο κτίριο, διαμόρφωση κατάλληλης αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. και χώρου του ταμείου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης