Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΥΑΕΡ: Ειδικό Τιμολόγιο για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Κρανίδι, 02-02-2016
 «ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. υπ’ αριθ. 188/2015 και την σχετική εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας  υπ’ αριθ. 202/2015 θεσπίστηκε «ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ».
Ειδικότερα αφορά:
 1. Άτομα με 67% αναπηρία και άνω
 2. Μακροχρόνια ανέργους (άνω του ενός έτους)
 3. Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη
 4. Άπορους
 5. Πολύτεκνους και τρίτεκνους
των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω του αφορολογήτου ορίου, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000,00€ για τα πρώτα δύο τέκνα, κατά 2.000,00€ για όσους έχουν τρία τέκνα και κατά 3.000,00€ για όσους έχουν από τέσσερα και άνω με την προϋπόθεση ότι τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών.
Συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:
 1. Για τα πρώτα 50 m3 κατανάλωσης ανά τετράμηνο θα καταβάλουν το 50% του τρέχοντος τιμολογίου, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
 2. Για την άνω των 50 m3 κατανάλωση θα καταβάλετε η τιμή του τρέχοντος τιμολογίου.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για την ένταξη των καταναλωτών στο ειδικό τιμολόγιο για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι κατά περίπτωση τα παρακάτω:
 1. Στοιχεία που θα αποδεικνύεται ότι το εισόδημα είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο (Φορολογική Δήλωση, Εκκαθαριστικό Εφορίας, Ε9).
 2. Στοιχεία που να αποδεικνύεται αναπηρία άνω του 67%.
 3. Κάρτα Ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. ή βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα γνωστοποιούν στην Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας, οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (π.χ. μετακόμιση, κ.λπ.).
 6. Μισθωτήριο, σε περίπτωση μίσθωσης κατοικίας.
 7. Αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας (θα δίδεται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.).
Την πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών ελέγχει το Διοικητικό Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και κατόπιν τον διαβιβάζει για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., που θα ελέγχει όλη την διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε χρόνου θα συνέρχεται και θα ελέγχει το σύνολο των αιτήσεων – φακέλων των ατόμων ή οικογενειών, που θα υποβάλλουν αίτηση και στη συνέχεια θα γίνεται ένταξη στο πρόγραμμα όσων πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η ισχύς του μέτρου θα ξεκινήσει από 01-01-2016, και θα αρχίσει να υπολογίζεται από το 2016/01 (1ο τετράμηνο του 2016). Κάθε έτος θα επανεξετάζονται τα δικαιολογητικά από την επιτροπή για να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.
Το εν λόγω ειδικό τιμολόγιο θα ισχύει για τους συγκεκριμένους καταναλωτές, που θα υποβάλλουν αίτηση και δεν θα μεταφέρεται σε κανέναν άλλο καταναλωτή, ούτε θα μπορεί να ληφθεί και από τα δύο μέλη ενός ζευγαριού.
Σε περίπτωση που η χρήση του υδρομέτρου παύει να γίνεται από καταναλωτή που εντάσσεται στο μέτρο, τότε παύει και το ειδικό τιμολόγιο, αφού αυτό ισχύει μόνο για συγκεκριμένο καταναλωτή.
Συγχρόνως θα παρακολουθείται η πορεία του εν λόγω μέτρου και θα συντάσσεται κατ’ είδος ειδική έκθεση για το σύνολο των καταναλωτών, που είναι ενταγμένα στο ειδικό τιμολόγιο.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης