Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
 ΘΕΜΑ   1ο : Κατάρτιση των όρων πρόχειρου  διαγωνισμού για την Υπηρεσία : “ «Παραλαβή-προσωρινή εναπόθεση-μεταφόρτωση και μεταφορά των ανακυκλώσιμων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Κορινθίας».
ΘΕΜΑ    2ο    :  Ψήφιση πιστώσεων .
ΘΕΜΑ    3ο    : Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για φωτιά στη Δ.Κ. Κρανιδίου.

 Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής  Επιτροπής
   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ