Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Πως θα προστατευθούν οι εσπεριδοπαραγωγοί από τους εμπόρους-μαϊμού

Τι προτείνει το υπουργείο.
Στo «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)» θα πρέπει να καταφεύγουν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών πριν πουλήσουν τα προϊόντα τους. Σε αυτή τη ψηφιακή εφαρμογή εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, και όποιος δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία.
 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση που του είχε υποβάλει ο Γιάννης Ανδριανός για την έξαρση των κρουσμάτων εξαπάτησης αγροτών από πρόσωπα που παριστάνουν τους εμπόρους αγροτικών προϊόντων, αναφέρει τα εξής:
" Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
Φυτικής Παραγωγής) σε εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας [άρθρο 10, Καν (ΕΕ) 543/2011], έχει ήδη καταρτίσει “Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)” σύμφωνα με το ΠΔ 326/1998 (ΦΕΚ 221/Α/29-9-1998) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 298/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2-11-2000), στο οποίο εγγράφονται όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα νωπών οπωροκηπευτικών. Το εν λόγω Μητρώο αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή, στην οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) της χώρας, οι οποίες διεξάγουν τους ελέγχους στον τομέα νωπών οπωροκηπευτικών και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ και ΠΕ). Κάθε αγρότης – παραγωγός νωπών οπωροκηπευτικών που προτίθεται να πουλήσει τα προϊόντα του σε κάποιον έμπορο, δύναται να απευθύνεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, ώστε να πληροφορείται εάν ο συγκεκριμένος έμπορος είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΝΟ.
Πλέον των ανωτέρων, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. 1307/2013, η χώρα μας συμπεριέλαβε τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Οι παραγωγοί που παραδίδουν πορτοκάλια για χυμοποίηση στο πλαίσιο του ανωτέρω καθεστώτος, οφείλουν να παραδίδουν πρώτη ύλη στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω υφιστάμενων Αγροτικών Οργανώσεων, Ομάδων ή Οργανώσεων Παραγωγών, που είναι συλλογικοί φορείς και ελέγχονται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες ή είναι νέες νομικές οντότητες με εμπορική δραστηριότητα και με περισσότερα από 400 μέλη.
Όσον αφορά στις μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών, σημειώνεται ότι οφείλουν να εξοφλούν στους φορείς που παραδίδουν την πρώτη ύλη το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Η εξόφληση από τις μεταποιητικές μονάδες είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για να εγκριθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2017 και για τα επόμενα έτη. "