Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Τοποθέτηση του Π.Σ. Αναστασίου Τζανή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για δράσεις προώθησης του τουρισμούΤοποθέτηση του Π.Σ. Αναστασίου Τζανή στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο θέμα: Έγκριση Προγράμματος για δράσεις προβολής & προώθησης του τουριστικού & παραγωγικού τομέα της περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016.
Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει σαν βασικό στόχο την ανάπτυξη & μάλιστα τη βιώσιμη, αειφόρο & ισόρροπη ανάπτυξη.  
Η επίτευξη αυτού του στόχου βασίζεται πάνω σε κάποια ¨αξιώματα¨ . Ένα κυρίαρχο αξίωμα μας είναι ότι:  όσο υπάρχει η κρίση, όσο βαθαίνει η ύφεση, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση των αγαθών & υπηρεσιών, τόσο μεγαλύτερη & ακόμα πιο εντατική, δυναμική & συνεχής πρέπει να είναι η προσπάθεια προώθησης & υποστήριξης των Πελοποννησιακών αγαθών & υπηρεσιών μας & στους τρείς τομείς παραγωγής.
Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), η Περιφέρεια Πελοποννήσου βασίζει την ανάπτυξη σε 2 πυλώνες, την εξωστρέφεια & την ανταγωνιστικότητα. Εξωστρέφεια σημαίνει η διαρκής προσπάθεια εύρεσης νέων αγορών, για την διάθεση των αγαθών μας & η ανταγωνιστικότητα η εξεύρεση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε σχέση κυρίως με τους εξωχώριους
ανταγωνιστές. Στην προσπάθειά μας αυτή το κόστος παραγωγής είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, κυρίως λόγω έλλειψης οικονομιών κλίμακος, αλλά & έλλειψης καινοτόμων δράσεων.
Το πλεονέκτημά μας είναι η ποιότητα των αγαθών & υπηρεσιών μας & πάνω εκεί πρέπει να επενδύσουμε χρησιμοποιώντας καινοτόμες δράσεις, αυξάνοντας & βελτιώνοντας  την παραγωγικότητα & οργανώνοντας δίκτυα προώθησής τους.
Στον δευτερογενή τομέα, δηλαδή στον τομέα της μεταποίησης & της εμπορίας των αγαθών, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επεξεργασία, η ποιότητα, η ωρίμανση & η διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά για να γίνουν αποτελεσματικότερα η Περιφέρεια Πελ\ννήσου  προσπαθεί μέσα από την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων & την επιμόρφωση να φέρει την γνώση & τις καινοτομίες αλλά & την αλλαγή νοοτροπίας.

Στον τριτογενή τομέα, δηλαδή στον τουρισμό, ο ρόλος της Περιφέρειας είναι τριπλός, δεδομένης της μεγάλης ελαστικότητας  του τουριστικού προϊόντος σε σχέση με το εισόδημα, της ευαισθησίας του σε ότι αφορά τον συγκεκριμένο χρόνο & χώρο κατανάλωσής του, αλλά & δεδομένου ότι ο τουρισμός διαχρονικά αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ελληνικής Οικονομίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσπαθεί διαρκώς  για την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών όπως:  δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, νερό, διαχείριση αποβλήτων κλπ. Διαρκής επίσης είναι η προσπάθεια προώθησης όλων των τουριστικών μας προϊόντων, αλλά & η προσπάθεια απόκτησης τουριστικής συνείδησης, όλων των εμπλεκομένων, μέσα από στοχευμένες δράσεις πρωτοβουλίες.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

Η προσπάθεια που κάνουμε ως Περιφέρεια αυτή τη στιγμή μέσω του προτεινόμενου προγράμματος για κοινή δράση προβολής, προώθησης & υποστήριξης & των τριών τομέων παραγωγής, των Πελοποννησιακών αγαθών & υπηρεσιών, είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας & μάλιστα στην παρούσα οικονομική φάση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

Το μίγμα των κοινών ενεργειών για τη διασύνδεση των τομέων παραγωγής, όπως εκδηλώσεις, σεμινάρια, διοργανώσεις ταξιδιών  εξοικείωσης , συμμετοχή σε εκθέσεις, απόκτηση γνώσης χρήσης τρόπων προώθησης μέσω διαδικτύου κ.α. λειτουργούν υποβοηθητικά  & συμπληρωματικά για όλους τους τομείς παραγωγής, με προφανή οφέλη για όλους  , επιφέροντας  την ανάπτυξη που όλοι επιζητούμε.

Σας καλώ λοιπόν να υπερψηφίσουμε όλοι το προτεινόμενο πρόγραμμα.