Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΔΥΠΕΡ:Αδράνεια της Δημοτικής Αρχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αδράνεια της Δημοτικής Αρχής στην υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού στο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Δημοσιεύουμε σήμερα την επιστολή που αποστείλαμε στο Δήμαρχο Ερμιονίδας για την μη υποβολή εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής των εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού στο ΔΣ του Δήμου  Ερμιονίδας.

Ακολουθεί η επιστολή:

« ΠΡΟΣ

κ. Σφυρή Δημήτρη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

κ. Γεωργόπουλο   Ιωάννη

κ. Λάμπρου    Αναστάσιο

κ. Λυμπερόπουλο Κων/νο

Θέμα:  Αδράνεια της Δημοτικής Αρχής στην υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού στο ΔΣ του Δήμου  Ερμιονίδας.

Κύριε Δήμαρχε,

Από  01.09.2014 έως  σήμερα που έχετε την ευθύνη της διακυβέρνησης του Δήμου Ερμιονίδας, δεν έχετε φέρει στο    Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για έγκριση και ενημέρωσή μας, καμία   έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ανά τρίμηνο και σωρευτικά, όπως προβλέπει ο νόμος, τόσο για το 2014 όσο και για το 2015.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ.4.α και 4.β του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», η Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμιά περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίστηκαν με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει εάν απαιτούνται τροποποιήσεις του προϋπολογισμού με βάση τα δεδομένα των εκθέσεων ακόμη και όταν οι αποκλίσεις δεν είναι τόσο σοβαρές όπως αυτές που αναφέρει το άρθρο 266 με βάση την έκθεση του δεύτερου τριμήνου ή του τρίτου τριμήνου.

Συνεπώς η έκθεση πρέπει να συζητείται σε κάθε περίπτωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ασφαλώς όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις η συζήτηση αυτή να οδηγεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Ο νομοθέτης  παράλληλα αξιοποιεί το θεσμικό  ρόλο της   αντιπολίτευσης  ως ρόλο ελέγχου της Δημοτικής Αρχής αλλά και ως  συνυπεύθυνης για την οικονομική διοίκηση του Δήμου, πάντοτε βέβαια από την θέση του ελέγχου και της κριτικής συμβολής  δίνοντάς της τη δυνατότητα να διατυπώνει προτάσεις, αντιρρήσεις, παρατηρήσεις

Η δημοσίευση επίσης της έκθεσης στην ιστοσελίδα του Δήμου αποτελεί   εφαρμογή των αρχών της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

Ο δημότης αποκτά πλέον το λειτουργικό και ουσιαστικό δικαίωμα να γνωρίζει την πορεία των οικονομικών δεδομένων του Δήμου κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του προϋπολογισμού.

Έτσι αξιολογεί την οικονομική πολιτική της Δημοτικής Αρχής η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στην δική του ζωή αλλά και στην υπηρέτηση του δημοτικού γενικού συμφέροντος.

Επίσης αξιολογεί και τον τρόπο με τον οποίο η μειοψηφία ασκεί τον ελεγκτικό της ρόλο.

Μετά τα παραπάνω σας απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

Α) Πότε θα φέρετε στο ΔΣ του Δήμου μας τις εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τόσο ανά τρίμηνο όσο και σωρευτικά όπως ορίζει ο νόμος;

Β)  Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση τη στιγμή που η υποβολή της έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει χαρακτήρα απλά ενημερωτικό αλλά ουσιαστικό και κυρίως εγκριτικό;

και

Γ) Γιατί εξακολουθείτε να τηρείτε   την διαμορφωμένη τακτική της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού σχεδόν σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς οι δημοτικές παρατάξεις να έχουν στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού;

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ»