Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

Του Τάκη Σπετσιώτη

''Η χρεοκοπία της ελληνικής κοινωνίας σε εννέα λέξεις:
Ο Σταύρος Τσιώλης είναι λιγότερο γνωστός από τον Πάνο Καμμένο.''
Με αφορμή το παραπάνω σχόλιο του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη, πηγαίνω πολύ πίσω, στον ελληνικό 19ο αιώνα και σε κάποιες παρατηρήσεις του σπουδαίου μας λογογράφου Εμμανουήλ Ροίδη: 

'' ΄Οπως κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους παρελάμβανεν ή μάλλον έπνιγεν εις τας αγκάλας της η Θεολογία πάσαν μάθησιν και επιστήμην, εκμυζώσα όλην του έθνους την πνευματικήν δραστηριότητα, ούτω και παρ' ημίν απορροφά και εκμηδενίζει τα πάντα η Πολιτική, δια τον λόγον ότι ουδέν ημπορεί να υπάρξη ανεξάρτητον απ' αυτής, ότι δύναται αύτη να αντικαταστήση τα πάντα και υπ' ουδενός να αντικατασταθή. ΄Αλλο πλην αυτής στάδιον δύναται εν Ελλάδι να προτιμήση μόνος ο αφιλότιμος, ο ασκητής, ο κυνικός φιλόσοφος, ο περιφρονητής παντός επιγείου αγαθού και υποψήφιος κληρονόμος της βασιλείας των Ουρανών. Εις πάντα εν ενί λόγω ΄Ελληνα πρόκειται η αίρεσις μεταξύ πολιτικού και μηδενικού. Τι άλλο τω όντι είναι παρά στρογγύλα μηδενικά οι απέχοντες της πολιτικής παλαίστρας, οσονδήποτε και αν διαπρέψωσιν εις πάσαν άλλην; Αληθές είναι ότι δύναται να παραγνωρισθή και εις άλλους τόπους η αξία, αλλά μόνον εις την Ελλάδα να υποταχθή και η ανεγνωρισμένη εις τον ζυγόν της Πολιτικής''. 

Το τρέιλερ της ταινίας του Τάκη ''Κοράκια ή το Παράπονο του Νεκροθάφτη''